پاک‌سازی درن قفسه سینه‌ای مدیاستینال به دنبال انجام جراحی قلب

به منظور تخلیه خون از اطراف قلب به دنبال جراحی قلب، جای‌گذاری لوله‌های قفسه سینه‌ای (chest tube) مورد نیاز است. تجمع خون در اطراف قلب می‌تواند عملکرد قلب را مختل کند (تامپوناد قلبی) و منجر به انجام جراحی بیشتر و در موارد شدید، منجر به مرگ‌ومیر شود. برای پیشگیری از انسداد لوله‌های قفسه سینه‌ای و در نتیجه ایجاد تامپوناد، پرستاران لوله‌ها را برای پیشگیری یا خارج کردن لخته‌های خونی دست‌کاری (manipulate) می‌کنند. دست‌کاری لوله‌ها ممکن است باعث درد و ناراحتی بیماران قلبی و به ندرت بروز عوارض جانبی دیگر شود. این مرور نشان داد شواهد کافی برای اظهارنظر در مورد اینکه یک روش دست‌کاری بهتر از روش دیگر است، یا اینکه انجام دست‌کاری لازم است یا خیر، وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

مطالعات کافی در دست نیستند که روش‌های مختلف پاک‌سازی درن قفسه سینه‌ای را برای حمایت یا رد اثربخشی نسبی روش‌های مختلف در پیشگیری از تامپوناد قلبی مقایسه کنند. هم‌چنین با توجه به نتایج حاصل از RCTها، نمی‌توان نیاز به دست‌کاری درن‌های قفسه سینه‌ای را تائید یا رد کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تامپوناد قلبی ممکن است به دنبال جراحی قلب و در نتیجه تجمع خون یا مایعات در فضای پریکارد بروز کند که به فشرده‌سازی قلب و کاهش برون‌ده قلبی می‌انجامد. درن‌های قفسه سینه‌ای مدیاستینال (شامل درن‌های پریکارد) به عنوان یک اقدام استاندارد پس از جراحی به دنبال جراحی قلب برای کمک به پاک‌سازی خون از فضای پریکارد جای‌گذاری می‌شوند. برای پیشگیری از انسداد لوله‌های قفسه سینه‌ای و در نتیجه ایجاد تامپوناد، پرستاران آنها را به منظور پیشگیری از ایجاد لخته‌های خونی دست‌کاری می‌کنند. روش‌های دست‌کاری که می‌توان روی لوله‌ها اعمال کرد عبارتند از دوشیدن (milking)، سائیدن (stripping)، فن‌فولدینگ (fanfolding) و ضربه زدن (tapping). شواهد برای تعیین ایمن‌ترین و موثرترین ابزارهای پیشگیری از انسداد لوله قفسه سینه‌ای و تامپوناد قلبی لازم است.

اهداف: 

مقایسه روش‌های مختلف پاک‌سازی درن قفسه سینه‌ای (یعنی سطوح مختلفی از ساکشن یا ساکشن در ترکیب با دوشیدن، سائیدن، فن‌فولدینگ و ضربه زدن به درن‌های قفسه سینه‌ای) در پیشگیری از تامپوناد قلبی در بیماران به دنبال جراحی قلب.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) را در کتابخانه کاکرین (شماره 3 سال 2009)؛ MEDLINE (1966 تا اکتبر 2009)؛ EMBASE (1980 تا اکتبر 2009)؛ CINAHL (1982 تا اکتبر 2009) و متارجیستری از کارآزمایی‌های بالینی (mRCT) (13 اکتبر 2009) و فهرست منابع مقالات جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی را به لحاظ زبان مطالعه اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، شبه-تصادفی‌سازی شده یا تخصیص روش‌های دست‌کاری لوله قفسه سینه‌ای به روش سیستماتیک در بزرگسالان و کودکان با درن‌های قفسه سینه‌ای مدیاستینال به دنبال جراحی قلب.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی کیفیت کارآزمایی و استخراج داده‌ها پرداختند. برای به‌ دست آوردن اطلاعات بیشتر در صورت نیاز، با نویسندگان مطالعه تماس گرفته شد. اطلاعات مربوط به عوارض جانبی از کارآزمایی‌ها گردآوری شدند.

نتایج اصلی: 

سه مطالعه با مجموع 471 شرکت‌کننده وارد شدند. هیچ داده‌ای نتوانست در یک متاآنالیز وارد شود. این امر به دلیل ارائه ناکافی داده‌ها توسط دو مورد از مطالعات بود. در جایی که داده‌های کافی ارائه شدند، هیچ مداخله یا پیامد شایعی برای تجمیع و تلفیق وجود نداشت. بر اساس مطالعات تکی هیچ شواهدی حاکی از تفاوت بین گروه‌ها از لحاظ بروز انسداد لوله قفسه سینه‌ای، ضربان قلب، تامپوناد قلبی یا بروز مواردی از جای‌گذاری مجدد لوله از طریق جراحی وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information