تاثیر یونیزه کننده‌های هوا در مدیریت درمانی آسم مزمن

ژنراتورهای یون برای استفاده در منازل به منظور حذف ذرات گرد و غبار و دود، در جهت بهبود نشانه‌ها در افراد مبتلا به آسم، به بازار عرضه شده‌اند. اگرچه مطالعات پیچیده آزمایشگاهی نشان می‌دهند که ژنراتورهای یون عملکرد راه‌های هوایی را تغییر می‌دهند، مطالعات اندکی که در منازل افراد مبتلا به آسم انجام شده‌اند، هیچ مزیت قابل‌توجهی را در بهبود عملکرد ریه یا نشانه‌های آسم نشان نمی‌دهند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس شواهدی که در حال حاضر از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده در دسترس است، نمی‌توان توصیه‌ای برای استفاده از یونیزه کننده‌های هوای اتاق به منظور کاهش نشانه‌ها در بیماران مبتلا به آسم مزمن ارائه کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گزارش‌های قبلی نشان داده‌اند که محتوای یون موجود در هوا ممکن است بر عملکرد تنفسی تاثیر بگذارد. نتایج حاصل از مطالعاتی که اثربخشی یونیزه کننده‌های هوا را برای کاهش نشانه‌های آسم آزمایش می‌کنند، اغلب قطعی نبوده و استفاده از آنها به عنوان درمانی برای آسم هم‌چنان قابل بحث است.

اهداف: 

برای تعیین اثربخشی ژنراتورهای یون مثبت و منفی در افراد مبتلا به آسم، یک مرور سیستماتیک را از شواهد موجود انجام دادیم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، هم‌چنین بانک اطلاعاتی پزشکی جایگزین AMED را جست‌وجو کردیم. جست‌وجو‌ها تا جون 2012 به‌روز بودند.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (مطالعاتی با طراحی موازی (parallel) یا متقاطع (crossover)) که یونیزه‌ کننده‌ها را با یونیزه کننده‌های ساختگی (که ساطع کننده یون منفی یا مثبت هستند)، در کودکان یا بزرگسالان مبتلا به آسم مزمن مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو محقق به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده مطالعات را ارزیابی کرده و کیفیت کارآزمایی‌ را بررسی کردند. کیفیت مطالعه با استفاده از دو روش تعیین شد: رویکرد کاکرین برای پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) و مقیاس پنج نقطه‌ای جداد (Jadad scale).

نتایج اصلی: 

شش مطالعه برای ورود انتخاب شدند (106 شرکت‌کننده). هیچ نتیجه‌ای با هم ترکیب نشد زیرا همه مطالعات طراحی متقاطع داشتند.

تاثیرات ژنراتورهای یون منفی (پنج مطالعه)
هیچ مطالعه‌ای تفاوت معنی‌داری را در عملکرد ریه میان هوای یونیزه شده و هوای کنترل گزارش نکرد (حداکثر جریان بازدمی صبحگاهی (peak expiratory flow; PEF) - سه مطالعه؛ جریان بازدمی اجباری در یک ثانیه (forced expiratory flow in one second; FEV1) - یک مطالعه). در سه مطالعه تفاوت معنی‌داری در نشانه‌های آسم یا استفاده از بتا-2 آگونیست میان هوای یونیزه شده و هوای کنترل دیده نشد.

تاثیرات ژنراتورهای یون مثبت (یک مطالعه)
این مطالعه نشان داد که اگرچه هوای یونیزه شده به صورت مثبت با کاهش بیشتر FEV1 همراه با ورزش همراه بود، این یافته از نظر آماری معنی‌دار گزارش نشد. نشان داده نشد که FEV1 پایه میان گروه‌های درمانی تفاوت معنی‌داری داشته است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information