การบำบัดทางจิตมีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวหรือไม่

ใจความสำคัญ

– การบำบัดทางจิตวิทยา (บางครั้งเรียกว่าการบำบัดด้วยการพูดคุย) อาจรักษาอาการของภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่าวิธีที่ไม่บำบัดในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลระยะยาว (LTC) (เช่น บ้านพักคนชราหรือบ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์)

– การบำบัดทางจิตวิทยาอาจดีกว่าแนวทางที่ไม่บำบัดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิต (สุขภาพทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลและการทำงานโดยรวม) ในระยะสั้น

– เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ ประโยชน์ในวงกว้างของการบำบัดทางจิตและผลในระยะยาวจึงไม่ชัดเจน

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการบำบัดทางจิตวิทยามีประโยชน์ต่อการจัดการภาวะซึมเศร้าใน LTC หรือไม่

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ

อาการซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน LTC ประชากรกลุ่มนี้มักได้รับยาเพื่อจัดการกับภาวะซึมเศร้า การบำบัดทางจิตวิทยาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้

วิธีการรักษาทางจิตวิทยาใดบ้างที่อาจใช้รักษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้

การบำบัดทางจิตวิทยาเพื่อรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ที่อาศัยอยู่ใน LTC ได้แก่ การบำบัดพฤติกรรม การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา และการบำบัดเพื่อรำลึกถึง

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบการรักษาทางจิตวิทยาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าที่อาศัยอยู่ในสถานบริการ LTC กับแนวทางการดูแลอย่างอื่น เราตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา และในระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน) ระยะกลาง (3 ถึง 6 เดือน) และการติดตามผลระยะยาว (มากกว่า 6 เดือน)

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 19 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 873 คนที่เป็นโรคซึมเศร้า การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา การบำบัดพฤติกรรม หรือการบำบัดด้วยการรำลึก กับบริการดูแลตามปกติหรือกับสภาวะที่ให้ความสนใจในระดับใกล้เคียงกันแก่ผู้อยู่อาศัย (เช่น การมาเยี่ยมอย่างเป็นมิตรจากอาสาสมัครหรือกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน)

เราพบว่าการบำบัดทางจิตวิทยาอาจลดอาการซึมเศร้าได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ หลังการรักษาทันทีและนานถึง 6 เดือน ผลนี้ไม่ชัดเจนในการศึกษาที่เปรียบเทียบการรักษาทางจิตวิทยากับภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับความสนใจมากขึ้นใน LTC

การบำบัดทางจิตวิทยาอาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทางจิตของผู้สูงอายุได้นานถึงสามเดือนหลังการบำบัด แต่เราไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าการบำบัดทางจิตวิทยาลดอาการวิตกกังวลในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐานมีจำกัดมาก เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่มีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยและใช้วิธีการที่ไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนประชากรสูงวัยและการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ต้องใช้ LTC จำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกคุณภาพสูงเกี่ยวกับประสิทธิผลของการรักษาภาวะซึมเศร้าอย่างเร่งด่วน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การค้นหาวรรณกรรมเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ชี้ให้เห็นว่าการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา การบำบัดพฤติกรรม และการบำบัดด้วยการรำลึกอาจลดอาการซึมเศร้าได้เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติสำหรับผู้อยู่อาศัยใน LTC แต่หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมาก การบำบัดทางจิตวิทยาอาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตในหมู่ผู้อยู่อาศัยใน LTC ที่ซึมเศร้าในระยะสั้น แต่อาจไม่ส่งผลต่ออาการวิตกกังวลในผู้อยู่อาศัยใน LTC ที่ซึมเศร้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม หลักฐานสำหรับผลเหล่านี้มีความไม่เชื่อมั่นอย่างมาก ซึ่งจำกัดความมั่นใจของเราต่อการค้นพบนี้

หลักฐานสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ด้วยการรายงานที่ดีขึ้นและ RCT ที่มีคุณภาพสูงขึ้นของการรักษาทางจิตวิทยาใน LTC รวมถึงการทดลองที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ การรายงานผลลัพธ์แยกกันสำหรับผู้ที่มีและไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและภาวะสมองเสื่อม และผลลัพธ์ในระยะยาวเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดผลกระทบจะลดลง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการซึมเศร้าเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลระยะยาว (LTC) ปัจจุบัน ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่ได้รับการรักษาภาวะซึมเศร้าจะได้รับยาต้านอาการซึมเศร้า แม้ว่าจะมีวิธีรักษาทางจิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุจำนวนมากนิยมใช้วิธีการรักษาที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาก็ตาม

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการรักษาทางจิตวิทยาสำหรับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน LTC โดยเปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติ กลุ่มควบคุมรายการรอ และกลุ่มควบคุมความสนใจที่ไม่เฉพาะเจาะจง และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบำบัดทางจิตวิทยาประเภทต่างๆ ในบริบทนี้

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Common Mental Disorders Group Controlled Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, 5 ฐานข้อมูลอื่น แหล่งข้อมูลวรรณกรรมสีเทา 5 แห่ง และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่ง นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง, เอกสารที่ถูกกล่าวถึงในงานวิจัย และติดต่อเจ้าของงานวิจัยเพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น การค้นหาล่าสุดคือ 31 ตุลาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ Cluster-RCTs ของการบำบัดทางจิตวิทยาทุกประเภทสำหรับการรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในศูนย์ LTC

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นอิสระต่อกันในการทำการคัดกรองชื่อเรื่องและบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มตามเกณฑ์การคัดเข้า ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนดำเนินการคัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติโดยใช้เครื่องมือ Cochrane RoB 1 อย่างเป็นอิสระต่อกัน เราติดต่อผู้ทำการศึกษาวิจัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ผลลัพธ์หลักคือระดับของอาการซึมเศร้าและการไม่ยอมรับการรักษา ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การบรรเทาอาการซึมเศร้า คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีทางจิต และระดับของอาการวิตกกังวล เราใช้ Review Manager 5 เพื่อทำ meta-analyses โดยใช้ pairwise random-effects models สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เราคำนวณ standardized mean differences และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) โดยใช้ข้อมูลจุดสิ้นสุด และสำหรับข้อมูลแบบ dichotomous เราใช้ odds ratio และ 95% CIs เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 19 RCTs มีผู้เข้าร่วม 873 คน; 16 RCTs แบบ กลุ่มขนาน และ 3 cluster-RCTs การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบการบำบัดทางจิตวิทยา (โดยทั่วไปจะรวมถึงองค์ประกอบของการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา การบำบัดพฤติกรรม การบำบัดด้วยการรำลึก หรือการรวมกัน) กับการรักษาตามปกติหรือกับสภาวะที่ควบคุมผลของความสนใจ

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากว่าการรักษาทางจิตวิทยามีประสิทธิผลมากกว่าเงื่อนไขการควบคุมที่ไม่รักษาในการลดอาการซึมเศร้า โดยมีผลขนาดใหญ่เมื่อสิ้นสุดการรักษา (SMD −1.04, 95% CI −1.49 ถึง −0.58; 18 RCTs ผู้เข้าร่วม 644 คน) และการติดตามผลระยะสั้น (สูงสุดสามเดือน) (SMD −1.03, 95% CI −1.49 ถึง −0.56; 16 RCTs, ผู้เข้าร่วม 512 คน) นอกจากนี้ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากจากการศึกษาเดี่ยวที่มีผู้เข้าร่วม 82 คน พบว่าการบำบัดทางจิตสัมพันธ์กับการลดจำนวนผู้เข้าร่วมที่แสดงโรคซึมเศร้าที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบควบคุมตามปกติ เมื่อสิ้นสุดการรักษาและการติดตามผลระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับผลของการรักษาทางจิตวิทยาต่อการบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าที่สำคัญ จึงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังในการตีความผลลัพธ์นี้

ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาทางจิตวิทยามีแนวโน้มที่จะออกจากการศึกษามากกว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษา (odds ratio 3.44, 95% CI 1.19 ถึง 9.93) ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการไม่ยอมรับการรักษาที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ถูกจำกัดเนื่องจากข้อมูลกรณีที่ออกกลางคันที่จำกัด และการรายงานที่ไม่แม่นยำ และการค้นพบควรได้รับการตีความด้วยความระมัดระวัง

มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากว่าการบำบัดทางจิตวิทยามีประสิทธิผลมากกว่าการควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตในการติดตามผลระยะสั้น โดยมีขนาดผลขนาดปานกลาง (SMD 0.51, 95% CI 0.19 ถึง 0.82; 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 170 คน) แต่ผลมีขนาดเล็กหลังการรักษา (SMD 0.40, 95% CI −0.02 ถึง 0.82; 6 RCTs, ผู้เข้าร่วม 195 คน) มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากของการไม่มีผลของการบำบัดทางจิตต่ออาการวิตกกังวลหลังการรักษา (SMD −0.68, 95% CI −2.50 ถึง 1.14; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 115 คน) แม้ว่าผลลัพธ์จะขาดความแม่นยำและมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกผลที่ระยะเวลาสั้นๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เมื่อ 17 เมษายน 2024

Tools
Information