การรับรู้และประสบการณ์ของการมีเพื่อนระหว่างการคลอด

จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์นี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพของ Cochrane นี้คือการสำรวจว่าสตรี ครอบครัว และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ มีประสบการการที่สตรีที่เจ็บครรภ์คลอดและคลอดบุตรด้วยการช่วยเหลือของเพื่อน ('labour companion') อย่างไร เพื่อนระหว่างคลอดอาจเป็นคู่ครองของสตรี สมาชิกในครอบครัว ผู้สนับสนุนที่ผ่านการฝึกอบรม (ดูลา) หรือพยาบาล/ผดุงครรภ์ เรารวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพนี้เชื่อมโยงกับ Cochrane Review อีกครั้งโดย Bohren และคณะ ในปี 2017 ซึ่งประเมินผลของการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับสตรีในระหว่างการคลอดบุตร การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับสตรีและทารก แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก

ใจความสำคัญ

เพื่อนระหว่างการคลอดให้ข้อมูลแก่สตรี การปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือทางอารมณ์ และสามารถพูดเพื่อช่วยสตรีได้ เพื่อนสามารถช่วยให้สตรีมีประสบการณ์การคลอดบุตรที่ดีและต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่สตรีทุกคนที่ต้องการเพื่อนระหว่างการคลอดจะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีทรัพยากรที่ต่ำกว่า

สิ่งที่ศึกษาในการสังเคราะห์นี้คืออะไร

เราใช้คำว่า 'การมีเพื่อนระหว่างการคลอด' เพื่ออธิบายการช่วยเหลือที่มอบให้กับสตรีระหว่างการเจ็บครรภ์และการคลอด ในประเทศที่มีรายได้สูง สตรีมักมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวหรือดูลา แต่ในสถานบริการสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง สตรีอาจไม่ได้รับอนุญาตให้มีคนช่วยเหลือ และอาจต้องผ่านการเจ็บครรภ์และการคลอดบุตรตามลำพัง

การทบทวนวรรณกรรม Bohren ในปี 2017 แสดงให้เห็นว่าการช่วยสตรีในระหว่างการคลอดบุตรมีผลในเชิงบวกต่อประสบการณ์และต่อสุขภาพของสตรี เราพยายามทำความเข้าใจว่าสตรี คู่ครอง และผู้ให้บริการด้านสุขภาพรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพื่อนระหว่างการคลอด และปัจจัยใดบ้างที่อาจส่งผลต่อการเข้าถึงการมีเพื่อนระหว่างการคลอดของสตรี

การค้นพบหลักคืออะไร

เราพบ 51 การศึกษา ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายได้สูงและส่วนใหญ่อธิบายมุมมองของสตรี เราประเมินระดับความเชื่อมั่นในการค้นพบแต่ละครั้งโดยใช้แนวทาง GRADE-CERQual เรามีความมั่นใจสูงหรือปานกลางในการค้นพบหลายอย่างของเรา ในกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมากในการค้นพบ เราได้ระบุสิ่งนี้

การมีเพื่อนระหว่างการคลอดช่วยเหลือสตรีใน 4 วิธีที่แตกต่างกัน การมีเพื่อนระหว่างการคลอดให้ข้อมูลการช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดบุตร เชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับสตรี และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ใช่ทางยา เพื่อนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาพูดเพื่อสนับสนุนสตรีคนนั้น เพื่อนๆ ให้การช่วยเหลือในทางปฏิบัติ รวมถึงการกระตุ้นให้สตรีเคลื่อนไหว นวด และจับมือเธอ สุดท้าย เพื่อนให้การสนับสนุนทางอารมณ์ โดยใช้คำชมและความมั่นใจเพื่อช่วยให้สตรีรู้สึกควบคุมได้และมั่นใจ และให้การแสดงตนทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง

สตรีที่ต้องการมีเพื่อนอยู่ด้วยในระหว่างการเจ็บครรภ์และคลอดบุตรต้องการบุคคลนี้มีความเห็นอกเห็นใจและน่าเชื่อถือ การมีเพื่อนช่วยให้สตรีมีประสบการณ์การคลอดบุตรในเชิงบวก สตรีที่ไม่มีเพื่อนสามารถรับรู้ได้ว่านี่เป็นประสบการณ์การคลอดบุตรในเชิงลบ สตรีมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการอยากมีคู่ครองผู้ชายอยู่ด้วย (ความเชื่อมั่นต่ำ) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายที่เป็นเพื่อนระหว่างการคลอดรู้สึกว่าการปรากฏตัวของเขาส่งผลดีต่อทั้งตัวเอง (ความเชื่อมั่นต่ำ) และความสัมพันธ์กับคู่ครองและลูกน้อยของเขา (ความเชื่อมั่นต่ำ) แม้ว่าบางคนจะรู้สึกกังวลเมื่อเห็นความเจ็บปวดจากการคลอดบุตร (ความเชื่อมั่นต่ำ) ผู้ชายบางคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการบูรณาการอย่างดีในทีมดูแลหรือการตัดสินใจ

Doulas มักพบกับสตรีก่อนคลอดเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และจัดการความคาดหวัง สตรีสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ doulas (ความเชื่อมั่นต่ำ) สตรีที่เกิดในต่างแดนที่อยู่ในบริบทที่มีรายได้สูงอาจชื่นชอบการช่วยเหลือจาก doulas ในชุมชนเพื่อรับการดูแลที่มีความสามารถทางวัฒนธรรม (ความเชื่อมั่นต่ำ)

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุขภาพและสตรีที่ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีเพื่อน ขาดพื้นที่และความเป็นส่วนตัว และกลัวความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น (ความเชื่อมั่นต่ำ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่ออนุญาตให้มีเพื่อนและการแก้ไขช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติถือว่ามีความสำคัญ (ความเชื่อมั่นต่ำ) ผู้ให้บริการบางรายต่อต้านหรือไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการมีเพื่อน และอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง เพื่อนที่เป็นคนธรรมดามักไม่รวมอยู่ในการดูแลฝากครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความคับข้องใจ (ความเชื่อมั่นต่ำ)

เราเปรียบเทียบการค้นพบของเราจากการสังเคราะห์นี้กับโปรแกรม/แนวทางการมีเพื่อนที่ประเมินในการทบทวนประสิทธิผลของ Bohren เราพบว่าโปรแกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของการมีเพื่อนระหว่างการคลอด

ความเป็นปัจจุบันของการสังเคราะห์นี้เป็นอย่างไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เรามีความเชื่อมั่นสูงหรือปานกลางในหลักฐานที่เอื้อต่อการค้นพบการทบทวนวรรณกรรมเหล่านี้หลายประการ การวิจัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีรายได้ต่ำและปานกลางและกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน สามารถเสริมสร้างหลักฐานสำหรับการค้นพบที่มีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก ก่อนดำเนินการเรื่องการมีเพื่อนระหว่างการคลอด นักวิจัยและโปรแกรมเมอร์ควรพิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการนำไปปฏิบัติ รวมถึงเนื้อหาการฝึกอบรมและระยะเวลาสำหรับผู้ให้บริการ สตรีและเพื่อน โครงสร้างทางกายภาพของแผนกคลอด ระบุบทบาทที่ชัดเจนสำหรับเพื่อนและผู้ให้บริการ การรวมเพื่อนในการดูแล; และการวัดผลของการมีเพื่อนต่อประสบการณ์การดูแลสตรี การวิจัยการนำไปใช้ หรือการศึกษาเกี่ยวกับการมีเพื่อนระหว่างการคลอดควรมีองค์ประกอบเชิงคุณภาพเพื่อประเมินกระบวนการและบริบทของการดำเนินการ เพื่อที่จะตีความผลลัพธ์ได้ดีขึ้นและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในบริบทต่างๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การมีเพื่อนระหว่างการคลอดหมายถึงการช่วยเหลือที่มอบให้สตรีในระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดและการคลอดบุตร และอาจได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน doula หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การทบทวนวิธีการอย่างเป็นระบบของ Cochrane โดย Bohren และเพื่อนร่วมงาน สรุปว่าการมีเพื่อนระหว่างการคลอดช่วยปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับสตรีและทารก การมีเพื่อนระหว่างการคลอด ถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดและการคลอดบุตร อย่างไรก็ตามการนำเอาวิธีการนี้ไปปฏิบัติยังไม่เป็นสากล การนำเอาการมีเพื่อนระหว่างการคลอดไปใช้อาจถูกขัดขวางโดยความเข้าใจที่จำกัดของปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำไปปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในบริบทต่างๆ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมคือเพื่ออธิบายและสำรวจการรับรู้และประสบการณ์ของสตรี คู่ครอง สมาชิกในชุมชน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ เกี่ยวกับการมีเพื่อนระหว่างการคลอด เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จและความยั่งยืนของการมีเพื่อนระหว่างการคลอด และเพื่อสำรวจว่าข้อค้นพบของการทบทวนวรรณกรรมนี้สามารถเพิ่มความเข้าใจในการทบทวนวิธีการอย่างเป็นระบบของ Cochrane ได้อย่างไร

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูล MEDLINE, CINAHL และ POPLINE K4Health สำหรับการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง 9 กันยายน 2018 ไม่มีการจำกัดภาษา วันที่ หรือภูมิศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นไปที่การรับรู้ของสตรี คู่ครอง สมาชิกในครอบครัว doulas ผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และประสบการณ์เกี่ยวกับการมีเพื่อนระหว่างการคลอด และมาจากสถานพยาบาลทุกประเภทในทุกสถานที่ทั่วโลก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องสำหรับการคัดลอกและสังเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเชื่อมั่นในผลการวิจัยโดยใช้แนวทาง GRADE-CERQual เราใช้สองแนวทางในการบูรณาการผลการวิจัยเชิงคุณภาพกับผลการทบทวนวรรณกรรมของวิธีการ เราใช้แบบจำลองตรรกะเพื่อสร้างทฤษฎีความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของวิธีการ สุขภาพ และผลลัพธ์ความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เรายังใช้แบบจำลองเมทริกซ์เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของการมีเพื่อนระหว่างการคลอด ที่พบว่ามีความสำคัญในการสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพกับวิธีการที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมของวิธีการ

ผลการวิจัย: 

เราพบ 51 การศึกษา (52 รายการ) ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีรายได้สูงและส่วนใหญ่อธิบายมุมมองของสตรี เราประเมินระดับความเชื่อมั่นในการค้นพบแต่ละครั้งโดยใช้แนวทาง GRADE-CERQual เรามีความมั่นใจสูงหรือปานกลางในการค้นพบหลายอย่างของเรา ในกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมากในการค้นพบ เราได้ระบุสิ่งนี้

การมีเพื่อนระหว่างการคลอดช่วยเหลือสตรีใน 4 วิธีที่แตกต่างกัน การมีเพื่อนระหว่างการคลอดให้ข้อมูลการช่วยเหลือโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดบุตร เชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับสตรี และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ใช่ทางยา เพื่อนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาพูดเพื่อสนับสนุนสตรีคนนั้น เพื่อนๆ ให้การช่วยเหลือในทางปฏิบัติ รวมถึงการกระตุ้นให้สตรีเคลื่อนไหว นวด และจับมือเธอ สุดท้าย เพื่อนให้การสนับสนุนทางอารมณ์ โดยใช้คำชมและความมั่นใจเพื่อช่วยให้สตรีรู้สึกควบคุมได้และมั่นใจ และให้การแสดงตนทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง

สตรีที่ต้องการมีเพื่อนอยู่ด้วยในระหว่างการเจ็บครรภ์และคลอดบุตรต้องการบุคคลนี้มีความเห็นอกเห็นใจและน่าเชื่อถือ การมีเพื่อนช่วยให้สตรีมีประสบการณ์การคลอดบุตรในเชิงบวก สตรีที่ไม่มีเพื่อนสามารถรับรู้ได้ว่านี่เป็นประสบการณ์การคลอดบุตรในเชิงลบ สตรีมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการอยากมีคู่ครองผู้ชายอยู่ด้วย (ความเชื่อมั่นต่ำ) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายที่เป็นเพื่อนระหว่างการคลอดรู้สึกว่าการปรากฏตัวของเขาส่งผลดีต่อทั้งตัวเอง (ความเชื่อมั่นต่ำ) และความสัมพันธ์กับคู่ครองและลูกน้อยของเขา (ความเชื่อมั่นต่ำ) แม้ว่าบางคนจะรู้สึกกังวลเมื่อเห็นความเจ็บปวดจากการคลอดบุตร (ความเชื่อมั่นต่ำ) ผู้ชายบางคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการบูรณาการอย่างดีในทีมดูแลหรือการตัดสินใจ

Doulas มักพบกับสตรีก่อนคลอดเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และจัดการความคาดหวัง สตรีสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ doulas (ความเชื่อมั่นต่ำ) สตรีที่เกิดในต่างแดนที่อยู่ในบริบทที่มีรายได้สูงอาจชื่นชอบการช่วยเหลือจาก doulas ในชุมชนเพื่อรับการดูแลที่มีความสามารถทางวัฒนธรรม (ความเชื่อมั่นต่ำ)

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สุขภาพและสตรีที่ไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีเพื่อน ขาดพื้นที่และความเป็นส่วนตัว และกลัวความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้น (ความเชื่อมั่นต่ำ) การเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่ออนุญาตให้มีเพื่อนและการแก้ไขช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติถือว่ามีความสำคัญ (ความเชื่อมั่นต่ำ) ผู้ให้บริการบางรายต่อต้านหรือไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการมีเพื่อน และอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง เพื่อนที่เป็นคนธรรมดามักไม่รวมอยู่ในการดูแลฝากครรภ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความคับข้องใจ (ความเชื่อมั่นต่ำ)

เราเปรียบเทียบการค้นพบของเราจากการสังเคราะห์นี้กับโปรแกรม/แนวทางการมีเพื่อนที่ประเมินในการทบทวนประสิทธิผลของ Bohren เราพบว่าโปรแกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของการมีเพื่อนระหว่างการคลอด

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 27 กรกฎาคม 2021

Tools
Information