โปรแกรมการเลี้ยงดูบุตรที่เสริมสร้างสติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

ใจความสำคัญ

• โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่เสริมสร้างสติอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์บางอย่างของเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงการปรับอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ทักษะการเลี้ยงดู ความซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลของผู้ปกครอง ความเครียดในการเลี้ยงดู และการมีสติของผู้ปกครอง

• เมื่อรวมการฝึกสติสำหรับผู้ปกครองเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ปกครองตามทักษะ สิ่งนี้อาจลดความเครียดในการเลี้ยงดูได้

• หลักฐานในปัจจุบันมีจำกัด โดยจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจในการค้นพบของเรา

ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก

ความยากลำบากทางอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กเป็นเรื่องปกติ และมีลักษณะเฉพาะคือพฤติกรรมภายนอกและ/หรือพฤติกรรมภายในที่อาจสูงคงที่เมื่อเวลาผ่านไป EBD เป็นสาเหตุสำคัญของการไร้ความสามารถในการทำงานในวัยเด็ก และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความบกพร่องทางจิตใจ วิชาการ และอาชีพที่แย่ลงในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ความชุก ความคงที่ และผลที่ตามมาในระยะยาวของปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการในวัยเด็กในขณะที่รูปแบบพฤติกรรมได้รับการแก้ไขได้ง่ายกว่า

ทำไมต้องอบรมผู้ปกครองให้มีสติ

การเลี้ยงดูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและ/หรือการรักษาปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมในเด็ก โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองตามพฤติกรรมหรือทักษะแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่ามีผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ต่างๆ ของเด็กและผู้ปกครอง แต่ไม่ได้ผลกับผู้ปกครองทุกคน เหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นเพราะปฏิกิริยาทางอารมณ์ของพ่อแม่อาจทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ทักษะการเป็นพ่อแม่ได้อย่างมีประสิทธิผล การรวมองค์ประกอบเพิ่มเติมในการฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ปกครองอาจช่วยเพิ่มผลลัพธ์ของโปรแกรมเหล่านี้ การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการจัดการการเลี้ยงดูอย่างมีสติอาจส่งเสริมผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับผู้ปกครองและเด็กโดยการปรับปรุงความสามารถของผู้ปกครองในการควบคุมอารมณ์และความเครียด การผสมผสานแนวทางการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีสติเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองแบบดั้งเดิมอาจเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ปกครองและบุตรหลาน

เราต้องการค้นหาอะไร

เราสำรวจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองตามพฤติกรรมหรือทักษะที่มีองค์ประกอบด้านสติ – โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง 'เสริมสติ' สามารถปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับเด็กและผู้ดูแลได้หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาแหล่งข้อมูลมากมายที่ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่เสริมสร้างสติ รวมถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนการทดลอง และองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น เรารวมการศึกษาที่ประเมินการจัดการเหล่านี้โดยใช้การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มขึ้นไป) หรือการออกแบบการทดลองกึ่ง (ซึ่งผู้เข้าร่วมจะถูกมอบหมายให้กลุ่มการรักษาที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีที่ไม่ได้สุ่มอย่างแท้จริง) เรารวมการศึกษาที่ประเมินการปรับตัวทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก และ/หรือผลลัพธ์ของผู้ปกครองหลายประการ รวมถึงทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล การมีสติหรือความเห็นอกเห็นใจในตนเอง

เราพบอะไร

เรารวม 11 การศึกษา และข้อมูลจากผู้เข้าร่วม 2118 คนในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเด็กหรือผู้ปกครอง (หรือทั้งสองอย่าง) ที่เข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเสริมสร้างสติ กับผลลัพธ์ของเด็กหรือผู้ปกครอง (หรือทั้งสองอย่าง) ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมผู้ปกครอง หรือผู้เข้าร่วมในพฤติกรรมทางเลือกหรือ โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองตามทักษะ เมื่อเรารวมข้อค้นพบจากการศึกษาเหล่านี้ เราพบว่าการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ส่งเสริมการมีสติ เมื่อเทียบกับการไม่จัดการ อาจปรับปรุงการปรับตัวทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ทักษะการเลี้ยงดู ความเครียดในการเลี้ยงดู ความซึมเศร้าและความวิตกกังวลของผู้ปกครอง และความมีสติ แต่เราก็ ไม่เชื่อมั่นมากเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ หลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าเพิ่มของการฝึกเจริญสติเมื่อรวมอยู่ในโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ปกครองตามทักษะ แสดงให้เห็นว่าการฝึกเจริญสติอาจช่วยลดความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร และอาจช่วยลดภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลของผู้ปกครองได้อีก แต่เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ จากหลักฐานในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนว่าการเพิ่มการฝึกสติเข้าไปในการฝึกผู้ปกครองตามทักษะจะมีผลกระทบเพิ่มเติมต่อการปรับตัวทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ทักษะการเลี้ยงดู หรือการเจริญสติหรือไม่ ไม่มีการศึกษารายงานผลข้างเคียงหรือวัดความเห็นอกเห็นใจในตนเอง

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่เชื่อมั่นในหลักฐานโดยรวม สาเหตุหลักมาจากมีความแตกต่างกันมากในการจัดการและกลุ่มผู้เข้าร่วม ตลอดจนวิธีการวัดผลลัพธ์ การศึกษามักจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะตระหนักถึงการจัดการที่พวกเขาได้รับ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ได้ มีแนวโน้มว่าการค้นพบเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาการวิจัยนี้

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

เราค้นหาและรวมงานวิจัยจนถึงเดือนเมษายน 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตรที่เสริมสร้างสติอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์บางประการสำหรับผู้ปกครองและเด็ก โดยไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ หลักฐานที่แสดงถึงการเพิ่มคุณค่าของการฝึกเจริญสติในโปรแกรมการฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตรตามทักษะมีความเป็นไปได้ในปัจจุบัน โดยมีการลดความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรได้ปานกลาง เมื่อพิจารณาจากหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากถึงต่ำที่ได้รับการตรวจสอบที่นี่ การประมาณการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการศึกษาคุณภาพสูงมากขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม (EBD) ในเด็กเป็นเรื่องปกติ โดยมีลักษณะเป็นพฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมภายในที่สามารถคงอยู่ได้สูงเมื่อเวลาผ่านไป EBD เป็นสาเหตุสำคัญของการไร้ความสามารถในการทำงานในวัยเด็ก และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความบกพร่องทางจิตใจ วิชาการ และอาชีพที่แย่ลงในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ความชุก ความคงที่ และผลกระทบระยะยาวของ EBD เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการในวัยเด็กในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยหลายประการมีส่วนทำให้เป็นสาเหตุของ EBD ในเด็ก และการเลี้ยงดูบุตรก็มีบทบาทสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูและ EBD ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบสองทิศทาง โดยที่พ่อแม่และลูกเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมของกันและกัน ผลที่ตามมาประการหนึ่งของความเป็นสองทิศทางคือผู้ปกครองที่มีทักษะในการเลี้ยงดูไม่ดีพออาจมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเชิงลบที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องรับมือกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเด็ก สิ่งนี้สามารถมีผลกระทบเป็นวัฏจักร ทำให้ปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กรุนแรงขึ้น และเพิ่มความทุกข์ทรมานของผู้ปกครอง

การฝึกอบรมการเลี้ยงดูบุตรตามพฤติกรรมหรือทักษะสามารถมีประสิทธิผลสูงในการจัดการกับ EBD ในเด็ก อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นระเบียบทางอารมณ์อาจขัดขวางความสามารถของผู้ปกครองบางรายในการใช้ทักษะการเลี้ยงดูบุตร และมีการยอมรับว่าการจัดการที่เน้นทักษะอาจได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบเสริมที่มุ่งเป้าไปที่การตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ปกครองได้ดีกว่า การจัดการการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีสติได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพบางประการในการปรับปรุงผลลัพธ์ของเด็กผ่านการปรับปรุงการควบคุมอารมณ์ของผู้ปกครอง และมีศักยภาพในการฝึกเจริญสติเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองมาตรฐาน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเสริมสร้างสติต่อการทำงานทางจิตสังคมของเด็ก (อายุ 0 ถึง 18 ปี) และผู้ปกครอง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้จนถึงเดือนเมษายน 2023: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, CINAHL Plus, PsycINFO, Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities, AMED, ERIC, ProQuest Dissertations & Thess, Cochrane Database of Systematic Reviews, Campbell Collaboration Library of Systematic Reviews รวมถึงทะเบียนการทดลองต่อไปนี้: ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform (WHO ICTRP) เรายังติดต่อกับองค์กร/ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ด้วย

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มและกึ่งสุ่ม ผู้เข้าร่วมคือพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี การจัดการคือโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ส่งเสริมการมีสติ เปรียบเทียบกับการไม่จัดการ การเข้าคิวรอ หรือการควบคุมความสนใจ หรือโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ไม่มีส่วนประกอบของสติ การจัดการจะต้องผสมผสานการฝึกอบรมผู้ปกครองให้มีสติเข้ากับการฝึกอบรมผู้ปกครองตามพฤติกรรมหรือตามทักษะ เรากำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองในแง่ของการส่งมอบมาตรการที่เป็นมาตรฐานและดำเนินการด้วยตนเองในระยะเวลาที่กำหนดและจำกัด แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยมีองค์ประกอบการฝึกสติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน องค์ประกอบของสติต้องมีการฝึกสติ (การหายใจ การเห็นภาพ การฟัง หรือการเพ่งความสนใจทางประสาทสัมผัสอื่นๆ) และการมุ่งเน้นที่ชัดเจนไปที่ความสนใจที่มุ่งเน้นในปัจจุบันและการยอมรับโดยไม่ตัดสิน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

11 การศึกษาเข้าตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา ซึ่งรวมถึง 1 การศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่ การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่เน้นการฝึกสติกับการไม่จัดการ การเข้าคิวรอ หรือการควบคุมความตั้งใจ (2 การศึกษา) โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ไม่มีองค์ประกอบด้านสติ (5 การศึกษา) ทั้งการไม่จัดการ รายการรอ หรือการควบคุมความตั้งใจ และโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ไม่มีองค์ประกอบด้านสติ (4 การศึกษา) เราประเมินการศึกษาทั้งหมดว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติไม่ชัดเจนหรือสูงในหลายโดเมน เรารวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของเด็กและผู้ปกครองจากผู้เข้าร่วม 2118 คนเพื่อสร้างการประมาณการผลลัพธ์ ไม่มีการศึกษาที่รายงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจในตนเอง และไม่มีรายงานผลข้างเคียงในการศึกษาใดๆ

โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่เสริมสร้างสติ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่จัดการ การเข้าคิวรอ หรือการควบคุมความตั้งใจ

หลักฐานความเชื่อมั่นที่ต่ำมากชี้ให้เห็นว่าอาจมีการดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางหลังการจัดการในการปรับอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก (standardised Mean Difference (SMD) −0.46, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) −0.96 ถึง 0.03; P = 0.06, I 2 = 62 %; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 270 คน); การปรับปรุงทักษะการเลี้ยงดูเล็กน้อย (SMD 0.22, 95% CI 0.06 ถึง 0.39; P = 0.008, I 2 = 0%; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 587 คน); และภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลของผู้ปกครองลดลงปานกลาง (SMD −0.50, 95% CI −0.96 ถึง −0.04; P = 0.03; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 75 คน) อาจมีการลดระดับปานกลางถึงมากในความเครียดในการเลี้ยงลูก (SMD −0.79, 95% CI −1.80 ถึง 0.23; P = 0.13, I 2 = 82%; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 112 คน) และการปรับปรุงเล็กน้อยในความมีสติของผู้ปกครอง (SMD 0.21, 95% CI −0.14 ถึง 0.56; P = 0.24, I 2 = 69%; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 515 คน) แต่เราไม่สามารถแยกผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้

โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองที่เสริมสร้างสติ เปรียบเทียบกับการฝึกอบรมผู้ปกครองที่ไม่มีองค์ประกอบด้านสติ

หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากบ่งชี้ว่าอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยหลังการจัดการในการปรับอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก (SMD −0.09, 95% CI −0.58 ถึง 0.40; P = 0.71, I 2 = 64%; 5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 203 คน); ทักษะการเลี้ยงดูบุตร (SMD 0.13, 95% CI -0.16 ถึง 0.42; P = 0.37, I 2 = 16%; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 319 คน); และความมีสติของผู้ปกครอง (SMD 0.11, 95% CI −0.19 ถึง 0.41; P = 0.48, I 2 = 44%; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 412 คน) อาจมีการลดลงเล็กน้อยในภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลของผู้ปกครอง (SMD −0.24, 95% CI −0.83 ถึง 0.34; P = 0.41; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 45 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) แม้ว่าเราจะไม่สามารถแยกผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และ ความเครียดในการเลี้ยงลูกลดลงปานกลาง (SMD −0.51, 95% CI −0.84 ถึง −0.18; P = 0.002, I 2 = 2%; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 150 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 2 มีนาคม 2024

Tools
Information