การทำความสะอาดช่องปากเพื่อป้องกันปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชรา

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การดูแลช่องปากป้องกันปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชราได้หรือไม่ เรามีเป้าหมายเพื่อสรุปการค้นพบจากการศึกษาแบบ 'randomised controlled trials' ว่าการดูแลช่องปากช่วยลดภาวะปอดติดเชื้อในผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา และวิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลช่องปาก

ความเป็นมา

ปอดติดเชื้อเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชรา ภาวะปอดติดเชื้อในบ้านพักคนชรา (NHAP) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในที่อยู่อาศัยระยะยาวในที่พักและบ้านพักคนชรา มีข้อพิจารณาว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพประกอบด้วยการแปรงฟันและแปรงเยื่อบุในปาก ทำความสะอาดฟันปลอม ใช้น้ำยาบ้วนปากและพบทันตแพทย์ตามนัด ในขณะที่โดยทั่วไปการดูแลช่องปากยังไม่เต็มที่ ทำด้วยตนเอง หรือทำโดยพนักงานในบ้านพักคนชราที่ไม่ได้รับการอบรมในการดูแลช่องปาก

ลักษณะของการศึกษา

การทบทวนนี้ดำเนินการโดย Cochrane Oral Health นักวิจัยสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 นักวิจัยใช้การศึกษาสี่เรื่อง ผู้เข้าร่วม 3905 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มดูแลตามปกติ ผู้เข้าร่วมอาศัยในบ้านพักคนชราระยะยาว ไม่มีภาวะปอดติดเชื้อก่อนเข้าการศึกษา ผู้เข้าร่วมบางคนมีอาการหลงลืมหรือมีโรคประจำตัว การศึกษาทั้งหมดเน้นที่การเปรียบเทียบระหว่างการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพกับการดูแลช่องปากตามปกติ ไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างการดูแลกับไม่ดูแลช่องปาก

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การศึกษาสี่เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพกับการดูแลช่องปากตามปกติในบ้านพักคนชรา

จากหลักฐานที่จำกัด นักวิจัยไม่สามารถบอกได้ว่าการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพดีกว่าหรือแย่กว่าการดูแลช่องปากตามปกติในการป้องกันปอดติดเชื้อ การตายจากหลายสาเหตุ การศึกษาไม่อาจชี้นำว่าการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพสามารถลดการตายจากปอดติดเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลช่องปากตามปกติ จากการติดตาม 24 เดือน

มีการศึกษาหนึ่งเรื่อง แสดงผลลบจากการทดลอง และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงที่พบบ่อยคือ ฟันสึกและฟันเปลี่ยนสี

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากยังมีการศึกษาน้อยและปัญหาเรื่องการออกแบบการศึกษา เราจึงไม่สามารถวางใจในสิ่งที่ค้นพบและยังต้องมีการศึกษาต่อไป

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้ว่าหลักฐานคุณภาพต่ำชี้ให้เห็นว่าการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพสามารถลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดอักเสบในผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชราเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การค้นพบนี้ต้องได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง หลักฐานสำหรับผลลัพธ์อื่นไม่สามารถสรุปได้ เราไม่พบหลักฐานที่มีคุณภาพสูงในการพิจารณาว่าการดูแลช่องปากใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในการลดโรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นในบ้านพักคนชรา จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปที่เชื่อถือได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะปอดติดเชื้อในที่พักระยะยาวและบ้านพักคนชรา อาจใช้คำจำกัดความว่า nursing home-acquired pneumonia (NHAP) NHAP เป็นสาเหตุการตายอันดับแรก ๆ NHAP อาจเป็นสาเหตุของการสำลักและการติดเชื้อราในช่องปากถึงลำคอจนถึงปอด ไม่สามารถใช้กลไกของร่างกายขับแบคทีเรีย การดูแลช่องปากโดยนำพลัคออกจากช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด NHAP

วัตถุประสงค์: 

ในการวัดผลของการดูแลช่องปากเพื่อป้องกันภาวะปอดติดเชื้อในที่พักระยะยาวและบ้านพักคนชรา

วิธีการสืบค้น: 

สืบค้นจากฐานข้อมูล Cochrane Oral Health’s Cochrane Oral Health’s Trials Register (ถึง 15 พฤศจิกายน 2017), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (the Cochrane Library, 2017, Issue 10), MEDLINE Ovid (1946 ถึง 15 พฤศจิกายน 2017), และ Embase Ovid (1980 ถึง 15 พฤศจิกายน 2017) และ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL; 1937 ถึง 15 พฤศจิกายน 2017) และได้สืบค้นจาก The US National Institutes of Health Trials Registry (ClinicalTrials.gov) และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry สำหรับการทดลองที่กำลังดำเนินการ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาษา หรือวันที่ตีพิมพ์ในวันที่สืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เราได้สืบค้นจากฐานข้อมูล Chinese Biomedical Literature, China National Knowledge Infrastructure, และ Sciencepaper ที่ออนไลน์ถึง 20 พฤศจิกายน 2017

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomised controlled trials (RCTs) ที่ประเมินผลของการดูแลช่องปาก (การแปรง การทำความสะอาดเยื่อบุ การใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือการใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกัน) ในที่พักคนชราที่มีผู้พักอาศัยหลากหลายอายุและที่พักระยะยาวอื่น ๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนอย่างน้อยสองคน รวมข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ อย่างเป็นอิสระต่อกัน นักวิจัยติดต่อผู้ทำการศึกษาวิจัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรารวมข้อมูลการศึกษาที่มี Interventions และผลการศึกษาคล้ายกันไว้ด้วยกัน เรารายงาน risk ratio (RR) ที่ตัวแปรแบบ 2 กลุ่ม (dichotomous outcomes) และค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) สำหรับตัวแปรข้อมูลต่อเนื่องและ hazard ratio (HR) สำหรับการวิเคราะห์ผล time-to-event และใช้ random-effects models

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษาแบบ RCTs สี่เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 3905 คน) ทั้งหมดมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง การศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบระหว่างการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพกับการดูแลช่องปากตามปกติ เราไม่ได้รวมผลการศึกษาจากการศึกษาหนึ่งเรื่อง (ผู้เข้าร่วม 834 คน) ซึ่งหยุดทำการวิเคราะห์ เนื่องจากขาดความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่ม

เราไม่สามารถมั่นใจว่าการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพที่มีการปฏิบัติต่ำใน NHAP เปรียบเทียบกับการดูแลช่องปากตามปกติ นานกว่า 18 เดือน (hazard ratio 0.65, 95% CI 0.29 ถึง 1.46, การศึกษาหนึ่งเรื่อง, ผู้เข้าร่วม 2513 คน หลักฐานมีคุณภาพต่ำ)

เรายังไม่สามารถมั่นใจว่าผลของการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพที่มีจำนวนน้อยในช่วงแรกของภาวะปอดอักเสบ นานกว่า 24 เดือน (RR 0.61, 95% CI 0.37 ถึง 1.01, การศึกษาหนึ่งเรื่อง, ผู้เข้าร่วม 366 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำ)

มีหลักฐานคุณภาพต่ำจากการศึกษาสองเรื่องว่า การดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากปอดอักเสบ เปรียบเทียบกับการดูแลช่องปากตามปกติ ติดตามนานกว่า 24 เดือน (RR 0.41, 95% CI 0.24 ถึง 0.72, ผู้เข้าร่วม 507 คน)

เราไม่มั่นใจว่าการดูแลช่องปากอย่างมืออาชีพลดการเสียชีวิตด้วยเหตุต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการดูแลช่องปากตามปกติ วัดที่การติดตาม 24 เดือน (RR 0.55, 95% CI 0.27 ถึง 1.15, การศึกษาหนึ่งเรื่อง, ผู้เข้าร่วม 141 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก)

มีเพียงการศึกษาหนึ่งเรื่อง (ผู้เข้าร่วม 834 คน) ที่วัดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการทดลอง มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงไประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง 64 เหตุการณ์ อาการที่พบบ่อยคือมีความระคายเคืองในช่องปากและฟันเปลี่ยนสี

ไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างการดูแลกับไม่ดูแลช่องปาก

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล นางสาผู้แปล เพียงจิคค์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลเมื่อ เดือนมกราคม 2020

Tools
Information