การรักษาแผลแบบใช้ความดันลบสำหรับรักษาแผลกดทับ

ใจความสำคัญ

แผลกดทับคืออะไร

แผลกดทับ หรือที่เรียกว่า bedsores, decubitus ulcers และ pressure injuries เป็นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนัง เนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ หรือทั้งสองอย่าง แผลกดทับอาจทำให้เจ็บปวด ติดเชื้อ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังและผู้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวได้จำกัด

แผลกดทับมีการจัดการอย่างไร

มีตัวเลือกการรักษาที่หลากหลายสำหรับแผลกดทับ เช่น การทำแผล การผ่าตัดเสริมสร้าง การกระจายแรงกดทับ การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า และการบำบัดแผลกดทับด้วยความดันลบ (NPWT) NPWT เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและส่งเสริมให้ใช้กับบาดแผลรวมถึงแผลกดทับ ใน NPWT เครื่องที่ออกแรงดูดที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง (แรงดันลบ) จะติดกับวัสดุปิดแผลที่ปิดแผลกดทับ สิ่งนี้จะดูดของเหลวจากบาดแผลและเนื้อเยื่อออกจากบริเวณที่ทำการรักษาลงในกระป๋อง นักวิจัยพยายามที่จะค้นหาว่า NPWT ทำงานได้ดีกับการรักษาแผลกดทับหรือไม่

เราต้องการค้นหาอะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อหาว่าการใช้ NPWT มีประสิทธิผลในการรักษาแผลกดทับในสถานพยาบาลใด ๆ หรือไม่ เราต้องการประเมินประโยชน์ (การหายของแผลอย่างสมบูรณ์ เวลาในการรักษา) และความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์) ของการทำ NPWT กับการรักษาอึ่นหรือ NPWT ประเภทต่างๆ ในการรักษาแผลกดทับ เรายังสนใจผลลัพธ์อื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น คุณภาพชีวิต การติดเชื้อที่บาดแผล การเปลี่ยนแปลงของขนาดและความรุนแรงของแผล ความเจ็บปวด ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร และการเกิดซ้ำของแผล 

เราทำอะไร

เราค้นหาเอกสารทางการแพทย์สำหรับการศึกษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ (การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม) ที่ประเมิน NPWT สำหรับการรักษาแผลกดทับ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา วันที่เผยแพร่ หรือสถานที่ที่ศึกษา เราเปรียบเทียบและสรุปผล และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานตามระเบียบวิธีวิจัย มาตราส่วน และปัจจัยอื่นๆ

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 8 ฉบับที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2002 ถึง 2022 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 327 คนที่มีแผลกดทับที่ Category/Stage III หรือสูงกว่า การศึกษา 5 ฉบับเปรียบเทียบการทำ NPWT กับการทำแผล มีการศึกษาเพียง 1 ฉบับที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คนรายงานข้อมูลผลลัพธ์หลักที่ใช้งานได้ (การหายของบาดแผลอย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) และพบว่าไม่มีหลักฐานของความแตกต่างในจำนวนผู้เข้าร่วมที่การรักษาบาดแผลอย่างสมบูรณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่ม NPWT และ กลุ่มทำแผล  การศึกษา 3 ฉบับรายงานว่าการทำ NPWT อาจลดขนาดของแผลกดทับเมื่อเทียบกับการทำแผล แต่รายงานผลไม่ชัดเจนและความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก การศึกษา 1 ฉบับที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คนเปรียบเทียบการทำ NPWT ร่วมกับการดูแลที่บ้านด้วยอินเทอร์เน็ตและเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน การศึกษานี้รายงานว่าการทำ NPWT ร่วมกับอินเทอร์เน็ตและการดูแลที่บ้านอาจลดพื้นที่ผิวของแผล ความเจ็บปวด และเวลาเปลี่ยนผ้าปิดแผลเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน แต่เนื่องจากความเสี่ยงของอคติในการศึกษานี้ เราจึงปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเป็น ระดับต่ำมาก การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบการทำ NPWT กับชุดการรักษาเฉพาะที่ และ การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบกับสิ่งที่อธิบายว่าเป็น 'การสมานแผลแบบชื้น' แต่ไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

หลักฐานปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทำ NPWT ในการรักษาแผลกดทับยังมีจำกัด และการศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (ค่ามัธยฐานของผู้เข้าร่วม 37 คน) รายงานไม่ดี มีระยะเวลาค่อนข้างสั้นหรือไม่ชัดเจน และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อย เราไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับประโยชน์หรือโทษของการทำ NPWT ในการรักษาแผลกดทับตามหลักฐานที่มีอยู่ การวิจัยที่มีคุณภาพสูงยังคงมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจประเมินคุณค่าของการทำ NPWT ในการรักษาแผลกดทับ

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันถึงเดือนมกราคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

 ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการยอมรับของ NPWT ในการรักษาแผลกดทับเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกตินั้นไม่แน่ชัด เนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหายของแผลอย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระยะเวลาในการหายเป็นปกติ และความคุ้มค่า 

เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ การใช้ NPWT อาจเร่งการลดขนาดแผลกดทับและความรุนแรงของแผลกดทับ ลดความเจ็บปวด และเวลาเปลี่ยนผ้าปิดแผล ถึงกระนั้น การทดลองยังมีขนาดเล็ก อธิบายได้ไม่ดี มีเวลาติดตามผลสั้น และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ ข้อสรุปใด ๆ ที่ได้มาจากหลักฐานปัจจุบันควรตีความด้วยความระมัดระวัง ในอนาคต การวิจัยที่มีคุณภาพสูงด้วยขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่และความเสี่ยงของการเกิดอคติต่ำยังคงมีความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของการทำ NPWT ในการรักษาแผลกดทับ นักวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานผลลัพธ์ทางคลินิกที่สำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เช่น อัตราการหายที่สมบูรณ์ ระยะเวลาที่แผลหาย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แผลกดทับ หรือที่เรียกว่า แผลกดทับ หรือการบาดเจ็บจากแรงกดทับ คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนข้างใต้ มักเกิดจากแรงกด แรงเฉือน หรือการเสียดสีที่รุนแรงหรือเป็นเวลานาน การรักษาแผลแบบใช้ความดันลบ (NPWT) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาแผลกดทับ แต่ผลของมันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม นี่เป็นการปรับปรุง Cochrane Review ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2015

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการทำ NPWT ในการรักษาผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทับในสถานดูแลใดๆ

วิธีการสืบค้น: 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2022 เราค้นหา Cochrane Wounds Specialized Register; Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL); Ovid MEDLINE (รวมถึง In-Process & Other Non-Indexed Citations); Ovid Embase และ EBSCO CINAHL Plus นอกจากนี้ เรายังค้นหา ClinicalTrials.gov และ WHO ICTRP Search Portal สำหรับการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่และไม่ได้เผยแพร่ และดูรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์เมตต้า และรายงานเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งในด้านภาษา วันที่ตีพิมพ์ หรือสถานที่ที่ทำวิจัย

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ซึ่งเปรียบเทียบผลของการทำ NPWT กับการรักษาอื่นหรือ NPWT ประเภทต่างๆ ในการรักษาผู้ใหญ่ที่มีแผลกดทับ (ระยะ II หรือสูงกว่า)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนดำเนินการเลือกการศึกษา ดึงข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้เครื่องมือความเสี่ยงของอคติของ Cochrane และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้วิธี Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) อย่างเป็นอิสระต่อกัน ข้อขัดแย้งใด ๆ ได้รับการแก้ไขโดยการหารือกับผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3

ผลการวิจัย: 

การทบทวนนี้รวม RCTs 8 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วมแบบสุ่มทั้งหมด 327 คน การศึกษา 6 ใน 8 ฉบับที่รวมอยู่ถือว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ในการประเมินอย่างน้อยหนึ่งประเด็น และหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ที่น่าสนใจทั้งหมดถือว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก การศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดตัวอย่างน้อย (ช่วง: 12 ถึง 96, ค่ามัธยฐาน: ผู้เข้าร่วม 37 คน)

การศึกษา 5 ฉบับ เปรียบเทียบการทำ NPWT กับการทำแผล แต่มีการศึกษาเพียง 1 ฉบับเท่านั้นที่รายงานข้อมูลผลลัพธ์หลักที่ใช้งานได้ (การหายของแผลอย่างสมบูรณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมเพียง 12 คนและมีเหตุการณ์น้อยมาก มีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวที่แผลหายเป็นปกติในการศึกษา (risk ratio (RR) 3.00, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.15 ถึง 61.74, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีหลักฐานของความแตกต่างในจำนวนของผู้เข้าร่วมที่มีอาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่มการทำ NPWT และกลุ่ม dressing แต่หลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ยังได้รับการประเมินว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก (RR 1.25, 95% CI 0.64 ถึง 2.44,หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) มีรายงานการเปลี่ยนแปลงขนาดแผล ความรุนแรงของแผลกดทับ ค่าใช้จ่าย และ pressure ulcer scale for healing (PUSH) แต่เราไม่สามารถสรุปผลได้เนื่องจากหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ

การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบการทำ NPWT กับชุดการรักษาโดยเจล แต่การศึกษานี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การศึกษาอีก 1 ฉบับเปรียบเทียบการทำ NPWT กับ 'การสมานแผลแบบชื้น' ซึ่งไม่ได้รายงานข้อมูลผลลัพธ์หลัก มีรายงานการเปลี่ยนแปลงขนาดแผลและค่าใช้จ่ายในการศึกษานี้ แต่เราประเมินหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก; การศึกษา 1 ฉบับ เปรียบเทียบการทำ NPWT ร่วมกับการดูแลที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตและการดูแลมาตรฐาน แต่ไม่มีการรายงานข้อมูลผลลัพธ์หลัก มีรายงานการเปลี่ยนแปลงขนาดแผล ความเจ็บปวด และเวลาเปลี่ยนผ้าปิดแผล แต่เรายังประเมินหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานถึงเวลาที่แผลหายเป็นปกติ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การติดเชื้อที่บาดแผล หรือการกลับเป็นซ้ำของแผล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 มิถุนายน 2023 Edit โดย ผกากรอง 28 กันยายน 2023

Tools
Information