การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจช่วยลดการดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือทั้งสองอย่างหรือไม่

ใจความสำคัญ

• การสัมภาษณ์เชิงสร้างแรงบันดาลใจอาจลดการใช้สารเสพติด เมื่อเทียบกับการไม่มีวิธีการในช่วงเวลาสั้นๆ

โดยรวมแล้ว เรามีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางหรือไม่มั่นใจในหลักฐาน ซึ่งบังคับให้เราต้องระมัดระวังในการสรุปผล งานวิจัยใหม่อาจเปลี่ยนข้อสรุปของเรา

• การศึกษาในอนาคตที่เปรียบเทียบการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจกับการรักษาอื่นๆ ควรมีขนาดใหญ่กว่า ออกแบบดีกว่า และรายงานดีกว่า

การใช้สารเสพติดคืออะไร

“การใช้สารเสพติด” หมายถึง การบริโภคยาหรือแอลกอฮอล์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่างๆ ต่อจิตใจและร่างกายได้ การใช้สารเสพติดอาจส่งผลตามมาหลายประการ รวมถึงการเสพติด ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต และปัญหาทางสังคมและกฎหมาย แอลกอฮอล์และยาเสพติดจึงเป็นสารที่อาจเป็นอันตราย ผู้ที่ใช้สารเสพติดสามารถทำลายสุขภาพของตนเองและส่งผลให้เจ็บป่วยได้ ประมาณ 30 ถึง 35 ล้านคนป่วยเพราะเสพสารเสพติด ปัจจุบันความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดได้รับการยอมรับว่าเป็นภาวะที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตสังคม สิ่งแวดล้อม และทางชีวภาพ

การใช้สารเสพติด (หรือความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด) ได้รับการปฏิบัติอย่างไร

มีการรักษาที่หลากหลาย การทบทวนวรรณกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาประเภทหนึ่งที่มุ่งช่วยให้พบแรงจูงใจในการลดหรือหยุดการใช้สารเสพติด การสัมภาษณ์เชิงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวข้องกับการสนทนาระหว่างที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้รับบริการ ทั้งสองมักจะพบกัน 1 ถึง 4 ครั้งครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา ผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยให้บุคคลนั้นสำรวจสาเหตุที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเลิกใช้สารเสพติด ผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้พวกเขาค้นหาวิธีที่จะรู้สึกเต็มใจ มีความสามารถ และมั่นใจมากขึ้นในการลดหรือหยุดใช้สารเสพติด แทนที่จะบอกบุคคลนั้นว่าทำไมและควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตนอย่างไร

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจดีกว่าการไม่รักษาหรือการรักษารูปแบบอื่นในการช่วยให้ลดหรือหยุดการใช้สารเสพติดหรือไม่ นอกจากนี้เรายังต้องการทราบว่าการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจส่งผลต่อความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และพวกเขายังคงอยู่ในการรักษาหรือไม่

เราทำอะไรไปบ้าง

เราค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้สารเช่นแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ในการศึกษา คนถูกสุ่มออกเป็นกลุ่มสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และกลุ่ม 'ควบคุม' ที่ไม่ได้รับการรักษา การรักษาตามปกติ การประเมินและการตอบรับ หรือการรักษาอื่นๆ

การรักษาอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวข้องกับการแชร์ผลการตรวจคัดกรอง แนะนำให้หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาเสพติด และจัดหาสื่อการเรียนรู้ การประเมินและป้อนผลกลับเกี่ยวข้องกับการให้เอกสารการอ่านที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสถามคำถาม แต่ไม่มีการให้คำปรึกษา การรักษาอื่น ๆ แตกต่างกันไป การจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นตัวอย่างที่ชัด

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และประเมินความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 93 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพสารเสพติดจำนวน 22,776 คน การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับ 1726 คน และการศึกษาที่เล็กที่สุดเกี่ยวข้องกับ 25 คน การศึกษาได้ดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (72) ในการศึกษาส่วนใหญ่ (30) มีการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมถึง 9 ครั้ง ระยะเวลาแตกต่างกันไป ตั้งแต่น้อยถึง 10 นาทีไปจนถึง 148 นาทีต่อช่วงเวลา

ผลการวิจัยพบว่าการสัมภาษณ์เชิงสร้างแรงบันดาลใจอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการใช้สารเสพติด เมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติหรือวิธีการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจอาจลดการใช้สารเสพติดเมื่อเทียบกับการไม่รักษา ในการติดตามผลระยะกลางและระยะยาว การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจอาจลดการใช้สารเสพติดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประเมินและป้อนผลกลับ ไม่ชัดเจนว่าการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจส่งผลต่อความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในการรักษาหรือไม่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นปานกลางหรือไม่เชื่อมั่นในหลักฐานเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการศึกษาบางส่วน ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกันอย่างมากในการศึกษาต่างๆ และการศึกษา 18 ฉบับ ศึกษาในผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 100 คน ความเชื่อมั่นของการวิจัยบังคับให้เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อสรุปของเรา การวิจัยใหม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปได้

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การสัมภาษณ์เชิงสร้างแรงบันดาลใจอาจลดการใช้สารเสพติดเมื่อเทียบกับการไม่มีวิธีการจนถึงระยะเวลาติดตามผลที่สั้น MI อาจลดการใช้สารเสพติดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประเมินและป้อนผลกลับ ในช่วงระยะกลางและระยะยาว MI อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยกับการใช้สารเสพติดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาตามปกติและวิธีการอื่นๆ ยังไม่ชัดเจนว่า MI มีผลต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ในการรักษาหรือไม่ การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้มีความแตกต่างกันหลายประการ รวมถึงลักษณะของผู้เข้าร่วม สารที่ใช้ และวิธีการ เนื่องจากมีการใช้ MI อย่างแพร่หลายและมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากในการตรวจสอบ MI จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามและรายงานสภาวะด้านคุณภาพ เพื่อให้เฉพาะการศึกษาที่มีการดำเนินการที่เป็น MI จริง ๆ เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการสังเคราะห์หลักฐานและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยรวมแล้ว เรามีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางหรือไม่มั่นใจในหลักฐาน ซึ่งบังคับให้เราต้องระมัดระวังในการสรุปผล ดังนั้น การศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงข้อค้นพบและข้อสรุปของการทบทวนวรรณกรรมนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การใช้สารเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก โดยคาดว่ามีบุคคลประมาณ 30 ถึง 35 ล้านคนที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติด การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ (MI) เป็นวิธีการที่มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นของบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะโดยการสำรวจเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความสับสนในบรรยากาศของการยอมรับและความเห็นอกเห็นใจ การทบทวนวรรณกรรมนี้ปรับปรุงฉบับปี 2011 โดย Smedslund และคณะ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจในการใช้สารเสพติดในด้านขอบเขตการใช้สาร ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ในการรักษา

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา 18 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 6 เว็บไซต์ รายชื่อผู้รับจดหมาย 4 รายการ และรายการอ้างอิงของการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมที่รวบรวมไว้ วันที่ค้นหาล่าสุดคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และพฤศจิกายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมกับบุคคลที่เสพยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือทั้งสองอย่าง วิธีการคือ MI หรือการบำบัดด้วยการเสริมแรงจูงใจ (MET) โดยให้เป็นรายบุคคลและแบบเห็นหน้ากัน วิธีการควบคุมที่มีสิทธิ์คือไม่มีวิธีการ การรักษาตามปกติ การประเมินและป้อนผลกลับ หรือวิธีการอื่นๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนระเบียบวิธีมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวัง และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานด้วย GRADE เราทำ meta-analyses สำหรับ 3 ผลลัพธ์ (ขอบเขตของการใช้สาร ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ในการรักษา) ที่จุดเวลา 4 จุด (หลังได้รับวิธีการ การติดตามผลระยะสั้น กลาง และระยะยาว)

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการศึกษา 93 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 22,776 คน MI ถูกให้ใน 1 ถึง 9 ช่วงเวลา ระยะเวลาของช่วงเวลาแตกต่างกันไป ตั้งแต่น้อยถึง 10 นาทีไปจนถึง 148 นาทีต่อช่วงเวลา ในการศึกษาที่รวบรวมไว้ สถานที่ศึกษาประกอบด้วยคลินิกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดหางานกองทัพ ศูนย์สุขภาพทหารผ่านศึก และเรือนจำ

เราตัดสินว่าการศึกษา 69 ฉบับ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติอย่างน้อย 1 โดเมน และการศึกษา 24 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำหรือไม่ชัดเจน

การเปรียบเทียบ MI กับการไม่มีวิธีการใด ๆ พบผลเล็กน้อยถึงปานกลางของ MI ในการใช้สารเสพติดหลังได้รับวิธีการ (standardised mean difference (SMD) 0.48, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.07 ถึง 0.89; I 2 = 75%; การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 471 คน ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ผลที่ได้น้อยลงเมื่อติดตามผลระยะสั้น (SMD 0.20, 95% CI 0.12 ถึง 0.28; การศึกษา 19 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3351 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การเปรียบเทียบนี้แสดงความแตกต่างที่สนับสนุน MI ในการติดตามผลระยะกลาง (SMD 0.12, 95% CI 0.05 ถึง 0.20; การศึกษา 16 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3137 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และไม่มีความแตกต่างในการติดตามผลระยะยาว (SMD 0.12, 95% CI -0.00 ถึง 0.25; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1525 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีความแตกต่างในความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (SMD 0.05, 95% CI -0.11 ถึง 0.22; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1495 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การคงอยู่ในการรักษาสูงขึ้นเล็กน้อยด้วย MI (SMD 0.26, 95% CI -0.00 ถึง 0.52; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 427 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การเปรียบเทียบ MI กับการรักษาตามปกติ พบผลเสียเพียงเล็กน้อยต่อการใช้สารเสพติดหลังได้รับวิธีการ (SMD -0.14, 95% CI -0.27 ถึง -0.02; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 976 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีความแตกต่างในการติดตามผลระยะสั้น (SMD 0.07, 95% CI -0.03 ถึง 0.17; การศึกษา 14 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3,066 คน) ประโยชน์ของ MI น้อยมาก ในการติดตามผลระยะกลาง (SMD 0.12, 95% CI 0.02 ถึง 0.22; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1624 คน) และไม่มีความแตกต่างในการติดตามผลระยะยาว (SMD 0.06, 95% CI -0.05 ถึง 0.17; การศึกษา 8 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1449 คน) ทั้งหมดนี้มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ไม่มีความแตกต่างในความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (SMD 0.06, 95% CI -0.27 ถึง 0.39; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 150 คน) และการคงอยู่ในการรักษา (SMD -0.09, 95% CI -0.34 ถึง 0.16; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1295 คน) ทั้งคู่มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก

การเปรียบเทียบ MI กับการประเมินและป้อนผลกลับ พบว่าไม่มีความแตกต่างในการใช้สารเสพติดในการติดตามผลระยะสั้น (SMD 0.09, 95% CI -0.05 ถึง 0.23; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 854 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ผลประโยชน์เล็กน้อยสำหรับ MI แสดงให้เห็นในระยะกลาง (SMD 0.24, 95% CI 0.08 ถึง 0.40; การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 688 คน) และการติดตามผลระยะยาว (SMD 0.24, 95% CI 0.07 ถึง 0.41; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 448 คน) ทั้งคู่มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง ไม่มีการศึกษาใดในการเปรียบเทียบนี้วัดการใช้สาร ณ จุดเวลาหลังได้รับวิธีการ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ในการรักษา

การเปรียบเทียบ MI กับวิธีการอื่น พบว่าไม่มีความแตกต่างในการใช้สารเสพติด ณ จุดติดตามผลใดๆ ทั้งหมดนี้มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ: หลังได้รับวิธีการ (SMD 0.07, 95% CI -0.15 ถึง 0.29; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 338 คน); ระยะสั้น (SMD 0.05, 95% CI -0.03 ถึง 0.13; การศึกษา 18 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2795 คน); ระยะกลาง (SMD 0.08, 95% CI -0.01 ถึง 0.17; การศึกษา 15 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2352 คน); และการติดตามผลระยะยาว (SMD 0.03, 95% CI -0.07 ถึง 0.13; การศึกษา 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1908 คน) ไม่มีความแตกต่างในความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (SMD 0.15, 95% CI -0.00 ถึง 0.30; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 988 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และการคงอยู่ในการรักษา (SMD -0.04, 95% CI -0.23 ถึง 0.14; การศึกษา 12 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1945 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

เราลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานเนื่องจากความไม่สอดคล้องกัน ข้อจำกัดของการศึกษา อคติในการตีพิมพ์ และความไม่แม่นยำ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 ธันวาคม 2023

Tools
Information