การตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งหลอดอาหารเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่พบบ่อยในโลก การพยากรณ์โรคในระยะลุกลามนั้นไม่น่าเป็นผลดี แต่มะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการและรักษาให้หายได้ และมักจะตรวจไม่พบจนกว่าจะแพร่กระจายเกินออกจากผนังหลอดอาหาร การส่องกล้องด้วยการย้อมสีไอโอดีนหรือการตรวจทางเซลล์วิทยาเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มแรก การตรวจคัดกรองเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1970 แต่ประโยชน์ที่แท้จริงไม่สอดคล้องกันและไม่แน่นอนเนื่องจากอคติด้านเวลา (lead-time bias) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่การวินิจฉัยจะก้าวหน้าโดยขั้นตอนการตรวจคัดกรอง และ length-time bias โดยที่การตรวจคัดกรองมีแนวโน้มที่จะตรวจพบโรคที่โตช้ามากกว่าที่จะยืดอายุขัยของผู้ป่วย การทบทวนวรรณกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหารทั้ง 2 แบบ เราระบุการศึกษา 3482 ฉบับ แต่ไม่พบการศึกษาแบบ RCTs ของตรวจการคัดกรองเลย การศึกษาที่ไม่มีการเปรียบเทียบหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองอาจเพิ่มการรายงานอุบัติการณ์ของมะเร็งหลอดอาหาร และเพิ่มการรอดชีวิตหลังการตรวจคัดกรอง แต่ผลลัพธ์เหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงอคติมากกว่าจะเป็นผลเชิงสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) โดยเฉพาะ RCT ในระยะยาว เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และผลข้างเคียง ของการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหาร

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มี RCTs ที่ประเมินประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหาร การศึกษาแบบ Non-RCTs แสดงให้เห็นอุบัติการณ์ที่สูง และรายงานการรอดชีวิตที่ดีขึ้นหลังการตรวจคัดกรองอาจเกิดจากสาเหตุอคติด้าน selection bias, lead-time bias และ length-time bias จำเป็นต้องมีการศึกษาแบบ RCT เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหาร

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งหลอดอาหารเป็นปัญหาด้านสุขภาพระดับโลก การพยากรณ์โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามโดยทั่วไปมักไม่ค่อยเอื้ออำนวย แต่มะเร็งหลอดอาหารที่ไม่มีอาการในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้และมีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้น การทดสอบที่ใช้กันมากที่สุด 2 แบบคือการตรวจทางเซลล์วิทยาและการส่องกล้องด้วยการย้อมสีไอโอดีนของเยื่อเมือก ประสิทธิภาพของการทดสอบแบบคัดกรองยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และประโยชน์และประสิทธิภาพที่แท้จริงของการตรวจคัดกรองยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากอาจมีอคติด้านระยะเวลาเริ่มต้นและช่วงระยะเวลา การทบทวนวณกรรมนี้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งหลอดอาหาร (มะเร็งสเควมัสเซลล์ และมะเร็งชนิดอะดีโนคาซิโนมา)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้นโดยการส่องกล้องด้วยการย้อมสีไอโอดีนหรือการตรวจทางเซลล์วิทยา ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งหลอดอาหารในบุคคลที่ไม่แสดงอาการจากประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงและทั่วไป

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (2012, ฉบับที่ 8), The Cochrane Library (2012, ฉบับที่ 8), MEDLINE (1950 ถึง สิงหาคม 2012), EMBASE (1980 ถึง สิงหาคม 2012), Allied and Complementary Medicine ( AMED) (1985 ถึง สิงหาคม 2012), Chinese Biomedical Database (CBM) (มกราคม 1975 ถึงสิงหาคม 2012), VIP Database (มกราคม 1989 ถึง สิงหาคม 2012), China National Knowledge Infrastructure (CNKI) (มกราคม 1979 ถึง สิงหาคม 2012) และ อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังค้นหาในรายการอ้างอิง รายงานการประชุมทางวิชาการ และฐานข้อมูลของการทดลองที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่มีข้อจำกัดทางภาษาหรือสถานะการตีพิมพ์ในการค้นหาการศึกษาทดลอง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) เท่านั้น ของการตรวจคัดกรองเทียบกับการไม่ตรวจคัดกรองของมะเร็งหลอดอาหาร การสุ่มกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลนั้นเป็นที่ยอมรับได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทำการทบทวนวรรณกรรม 2 คนเ คัดกรองชื่อเรื่องและบทคัดย่ออย่างอิสระต่อกันเพื่อนำเข้าการศึกษาที่เป็นไปได้ที่จะเข้าเกณฑ์ในการทบทวนวรรณกรรม เราไม่พบการศึกษาทดลองใดที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก

ผลการวิจัย: 

การค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์พบการศึกษา 3482 ฉบับ ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นอิสระต่อกัน ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในรายงานการศึกษา 18 ฉบับ ไม่มีการศึกษาใดที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ RCT ที่ศึกษาผลของการตรวจคัดกรองเทียบกับการไม่ตรวจคัดกรองในมะเร็งหลอดอาหาร

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นายฎลกร จำปาหวาย วันที่ 26 เมษายน 2024

Tools
Information