สิ่งแทรกแซงทางดนตรีเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ประเด็นปัญหา
โรคมะเร็งอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ร่างกายและสังคม การดูแลรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันประกอบด้วยการแทรกแซงทางด้านจิตสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรีถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียงจากการรักษาและตอบสนองความต้องการด้านจิตสังคมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับเวชศาสตร์ดนตรี ผู้ป่วยเพียงแค่ฟังเพลงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าที่เสนอแนะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีบำบัดจำเป็นต้องใช้การแทรกแซงทางด้านดนตรีโดยนักดนตรีบำบัดที่ได้รับการฝึกฝน กระบวนการบำบัดที่มีอยู่และการใช้ประสบการณ์ด้านดนตรีปรับปรุงให้เหมาะกับบุคคล

วัตถุประสงค์ของการทบทวน
การทบทวนนี้เป็นการปรับปรุง Cochrane review ฉบับก่อนหน้าจากปี 2011 ซึ่งนำเข้าการศึกษา 30 เรื่องและพบการสนับสนุนผลการแทรกแซงทางด้านดนตรีต่อผลลัพธ์ทางจิตใจและกายภาพหลายประการ สำหรับการปรับปรุงการทบทวนเรื่องนี้ เราสืบค้นการทดลองเพิ่มเติมที่เป็นการศึกษาผลของสิ่งแทรกแซงทางดนตรีต่อผลลัพธ์ทางจิตใจและกายภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เราสืบค้นการศึกษาที่ตีพิมพ์และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจนถึงเดือน มกราคม 2016 เราพิจารณาการศึกษาทั้งหมดที่เปรียบเทียบดนตรีบำบัดหรือเวชศาสตร์ดนตรีกับการรักษามาตรฐานอย่างเดียว หรือการดูแลมาตรฐานร่วมกับการรักษาอื่นๆหรือยาหลอก

อะไรคือผลลัพธ์หลัก
เราจำแนกได้เป็นการศึกษาใหม่ 22 เรื่อง ดังนั้นในการปรับปรุงหลักฐานในการทบทวนครั้งนี้มีการศึกษาทั้งสิ้น 52 เรื่อง ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 3731 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรีอาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อความกังวล ความเจ็บปวด ความเมื่อยล้า อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ และความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคมะเร็็ง เนื่องจากมีคุณภาพหลักฐานที่ต่ำมากในเรื่องความซึมเศร้า ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งแทรกแซงทางดนตรีอาจมีผลกระทบหรือไม่ ดนตรีบำบัดเท่านั้นไม่รวมเวชศาสตร์ดนตรี ที่อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เราไม่พบหลักฐานที่ว่าสิ่งแทรกแซงทางดนตรีช่วยปรับปรุงเรื่องอารมณ์ ความทุกข์ หรือการทำงานของร่างกาย แต่มีการทดลองเพียงเล็กน้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ เราไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับผลของสิ่งแทรกแซงทางดนตรีต่อการทำงานของภูมิคุ้มกัน วิธีการปรับตัว การหายจากโรคหรือผลลัพธ์ด้านการสื่อสารเนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะพิจารณาประเด็นเหล่านี้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

ไม่มีการรายงานถึงผลข้างเคียงของสิ่งแทรกแซงทางดนตรี

คุณภาพของหลักฐาน
การทดลองส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ดังนั้นจำเป็นต้องอธิบายผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวัง เราไม่ได้พิจารณาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของการศึกษาที่นำเข้า

อะไรคือข้อสรุป
เราสรุปได้ว่าสิ่งแทรกแซงทางดนตรีอาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ความเมื่อยล้า และคุณภาพชีวิต (Qol) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ดนตรีอาจมีผลเชิงบวกเล็กน้อยต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจและความดันโลหิต การลดความวิตกกังวล ความเมื่อยล้า และความเจ็บปวดเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื่องจากมีผลต่อสุขภาพและ QoL โดยรวม ดังนั้นเราขอแนะนำให้พิจารณาเรื่องการรวมดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรีเข้าไปในการดูแลรักษาด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงด้านดนตรีอาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ความเมื่อยล้า และ QoL ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ดนตรีอาจมีผลเล็กน้อยต่ออัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจและความดันโลหิต การทดลองส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ดังนั้นผลลัพธ์นี้จำเป็นต้องอธิบายด้วยความระมัดระวัง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การเป็นโรคมะเร็งอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านอารมณ์ ร่างกายและทางด้านสังคม การแทรกแซงทางดนตรีถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลของดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรีสำหรับผลลัพธ์ทางด้านจิตใจและกายภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (2016, Issue 1), MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycINFO, LILACS, Science Citation Index, CancerLit, CAIRSS, Proquest Digital Dissertations, ClinicalTrials.gov, การทดลองที่มีการควบคุมในปัจจุบัน the RILM Abstracts of Music Literature,http://www.wfmt.info/Musictherapyworld/1 และ the National Research Register เราสืบค้นในทุกฐานข้อมูล ยกเว้นสองฐานสุดท้าย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนมกราคม 2016 อีกสองฐานที่ไม่มีบริการอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงสืบค้นจนถึงวันที่สิ้นสุดบริการ เราสืบค้นด้วยมือเกี่ยวกับวารสารด้านดนตรีบำบัด ทบทวนรายการเอกสารอ้างอิงและติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่จำกัดเรื่องภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomized และ quasi-randomized controlled trials เกี่ยวกับสิ่งแทรกแซงด้านดนตรีเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางด้านจิตใจและกายภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เราไม่รวมผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อและผู้ที่ได้รับการเจาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างอิสระต่อกัน ซึ่งเป็นไปได้ เรานำเสนอผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เมตต้าโดยใช้ผลต่างค่าเฉลี่ยและผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน เราใช้ผลคะแนนหลังการทดสอบ ในกรณีที่มีความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ เราใช้ผลคะแนนที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการวิจัย: 

เราจำแนกการศึกษาใหม่ 22 เรื่องสำหรับการนำเข้าในการปรับปรุงใหม่นี้ โดยรวมแล้ว หลักฐานจากการทบทวนครั้งนี้นำเข้าการศึกษาทั้งสิ้น 52 เรื่อง ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการศึกษา 3731 คน เรานำเข้าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแทรกแซงทางดนตรีที่เสนอแนะโดยนักดนตรีบำบัดที่ได้รับการอบรม รวมทั้งเวชศาสตร์ดนตรี ซึ่งหมายถึงการฟังดนตรีที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ทางการแทย์ เราจัดหมวดหมู่ได้เป็นการทดลองที่เป็นดนตรีบำบัด 23 เรื่อง และการทดลองที่เป็นเวชศาสตร์ดนตรี 29 เรื่อง

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสิ่งแทรกแซงทางดนตรีอาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อความวิตกกังกวลในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลลดลง 8.54 หน่วย (ช่วงเชื่อมั่น 95% -12.04 ถึง -5.05, P < 0.0001) คะแนนการวัดความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของ Spielberger (the Spielberger State Anxiety Inventory - State Anxiety (STAI-S)) (ช่วง 20 ถึง 80) และ หน่วยมาตรฐาน -0.71 (การศึกษา 13 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 1028 คน; 95% CI -0.98 ถึง -0.43, P<0.00001; หลักฐานคุณภาพต่ำ) ส่วนคะแนนความเครียดอื่นๆ ผลอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรงปานกลาง (การศึกษา 7 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 723 คน; ผลต่างค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD): -0.40, 95% CI -0.74 ถึง -0.06, P = 0.02; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) แต่เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานที่ต่ำมากสำหรับผลลัพธ์นี้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการอธิบายผลลัพธ์นี้ด้วยความระมัดระวัง เราไม่พบการสนับสนุนสำหรับผลของสิ่งแทรกแซงด้านดนตรีต่ออารมณ์หรือความทุกข์

สิ่งแทรกแซงด้านดนตรีอาจนำไปสู่การลดลงเพียงเล็กน้อยของอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และความดันโลหิต แต่ไม่ส่งผลต่อระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เราพบว่ามีผลต่อการลดความเจ็บปวดอย่างมาก (การศึกษา 7 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 528 คน; SMD: -0.91, 95% CI -1.46 ถึง -0.36, P = 0.001, หลักฐานคุณภาพต่ำ) นอกจากนี้ สิ่งแทรกแซงทางดนตรีมีผลการรักษาในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางต่อความเมื่อยล้า (การศึกษา 6 เรื่อง ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 253 คน; SMD: -0.38, 95% CI -0.72 ถึง -0.04, P = 0.03; หลักฐานคุณภาพต่ำ) แต่เราไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอสำหรับการปรับปรุงการทำงานของร่างกาย

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงผลขนาดใหญ่ของสิ่งแทรกแซงทางดนตรีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (QoL) แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกันอย่างมากระหว่างการศึกษาและขนาดผลลัพธ์รวมสำหรับการศึกษาเรื่องเวชศาสตร์ดนตรี และดนตรีบำบัดมีช่วงความเชื่อมั่นกว้าง (SMD: 098, 95% CI -0.36 ถึง 2.33, P = 0.15, หลักฐานคุณภาพต่ำ) การเปรียบเทียบระหว่างดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรี ชี้ให้เห็นผลในระดับปานกลางของดนตรีบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (QoL) (การศึกษา 3 เรื่อง ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 132 คน; SMD: 0.42, 95% CI 0.06 ถึง 0.78, P = 0.02; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) แต่เราไม่พบหลักฐานของผลลัพธ์ในเรื่องเวชศาสตร์ดนตรี การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาดนตรีบำบัดและเวชศาสตร์ดนตรียังเป็นไปได้สำหรับผลลัพธ์เรื่องความวิตกกังวล ความซึมเศร้าและอารมณ์ แต่เราไม่พบความแตกต่างระหว่างสิ่งแทรกแซง 2 ชนิดสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้

ผลจากการศึกษาเดี่ยวๆ ชี้ให้เห็นว่าการฟังดนตรีอาจลดความจำเป็นในการใช้ยาชาและยาระงับปวดตลอดจนลดเวลาในการฟื้นฟูและระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล แต่ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้

เราไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับผลของสิ่งแทรกแซงด้านดนตรีต่อการทำงานของภูมิคุ้มกัน วิธีการปรับตัว การหายจากโรค หรือผลลัพธ์ด้านการสื่อสารเนื่องจากเราไม่สามารถรวมผลลัพธ์ของการศึกษาเหล่านี้ที่ถูกนำเข้ามา หรือเราสามารถระบุได้เเพียงหนึ่งการทดลองเท่านั้น สำหรับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เราไม่พบหลักฐาว่ามีผลต่อวันรุ่น หรือวัยหนุ่มสาว และเราไม่สามารถหาข้อสรุปได้สำหรับวัยผู้ใหญ่

การศึกษาส่วนใหญ่ที่นำเข้าในการปรับปรุงการทบทวนนี้มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ดังนั้นคุณภาพของหลักฐานจึงต่ำ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง Cochrane ประเทศไทย แปลเมื่อ 22 มกราคม 2018