ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าการกำจัดขนก่อนการเข้าผ่าตัดสามารถลดแผลผ่าตัดติดเชื้อได้

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมักได้รับการกำจัดขนบริเวณที่จะเปิดแผลผ่าตัด เนื่องจากคิดว่าสามารถลดโอกาสเกิดแผลผ่าตัดติดเชื้อได้ ขนนั้นสามารถถูกกำจัดได้หลายวิธี อาทิ การโกนขนโดยใบมีด การโกนขนโดยเครื่องโกนและการใช้ครีมกำจัดขน การศึกษาวิจัยหลายงานที่มีอยู่มีขนาดที่เล็กไปและมีข้อผิดพลาดในเชิงวิธีการศึกษาจึงทำให้เราไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างมั่นใจ ถ้าหากอ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ไม่มีความกระจางชัดว่าการกำจัดขนก่อนเข้ารับการผ่าตัดมีผลกระทบต่อการลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าขนที่ถูกกำจัดออกสามารถช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายขึ้นหรือการปิดผ้าแต่งแผล การเลือกใช้เครื่องโกนขนมากกว่าการใช้ใบมีดโกนช่วยลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในขณะที่งานวิจัยนี้พบว่าไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่ออัตราการติดเชื้อจากการกำจัดขน จำนวนคนที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีความมั่นใจในการสรุปผลลัพธ์การทดลอง เมื่อมีความจำเป็นต้องกำจัดขน หลักฐานที่มีอยู่แนะว่าการใช้เครื่องโกนขนมีความสัมพันธ์ในการลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดเมื่อเทียบกับการใช้มีดโกน มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญในอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดระหว่างครีมกำจัดขนและการใช้มีดโกนขน หรือระหว่างการใช้มีดโกนขนหรือใช้เครื่องโกนในวันก่อนเข้ารับการผ่าตัดกับในวันเข้ารับการผ่าตัด อย่างไรก็ตามการศึกษายังมีขนาดเล็กและยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมอีก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ถึงแม้ว่าการเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดโดยทั่วไปแล้วมักรวมไปถึงการกำจัดขนบริเวณที่จะลงมีดผ่า งานศึกษาบางงานอ้างว่าการกำจดขนก่อนเข้ารับการผ่าตัดนั้นอันตราย ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดได้ และควรที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อที่จะกำหนดว่าถ้าการกำจัดขนก่อนเข้ารับการผ่าตัด (เปรียบเทียบกับการที่ไม่กำจัดขน) และช่วงเวลาหรือวิธีกำจัดขนส่งผลต่ออัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการปรับปรุงความทันสมัยครั้งที่สองนี้ พวกเราได้ค้นคว้าจาก the Cochrane Wounds Group Specialised Register (ค้นคว้า 12 สิงหาคม 2011); The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2011, Issue 3); Ovid MEDLINE (1950 ถึง สิงหาคม สัปดาห์ที่ 1 2011); Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations สิงหาคม 11, 2010); Ovid EMBASE (1980 ถึง 2011 สัปดาห์ที่ 31) และ EBSCO CINAHL (1982 ถึง 11สิงหาคม 2011) ไม่มีการจำกัดวันหรือภาษาที่ใช้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมหรือการศึกษากึ่งทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่เปรียบเทียบระหว่าง

1) การกำจัดขนกับไม่กำจัดขน
2) ความแตกต่างในแต่ละวิธีที่กำจัดขน
3) การกำจัดขนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันก่อนเข้ารับผ่าตัด
4) การกำจัดขนในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ทำที่วอร์ด ห้องดมยาก่อนผ่าตัด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 3 คน ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคุณภาพของแต่ละการทดลองอย่างอิสระต่อกัน ผู้ประพันธ์สองคนคัดลอกข้อมูลอย่างอิสระต่อกันและมีการไขว้ตรวจสอบข้อมูล

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมสิบสี่งานทดลอง (สิบเจ็ดการเปรียบเทียบ) ในการทบทวนนี้ มีสามการทดลองที่มีการเปรียบเทียบหลากหลาย (multiple comparisons) จากหกการทดลอง ซึ่งมีสองการทดลองที่มีสามกลุ่มเปรียบเทียบ (ผู้เข้าร่วม 972 คน) เปรียบเทียบการกำจดขน (การกำจดขนโดยใช้ใบมีด ใช้เครื่องโกนหรือครีมกำจัดขน) กับการไม่กำจัดขน และพบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบนี้ยังไม่มีน้ำหนักมาก สามการทดลอง (ผู้เข้าร่วม 1343 คน) เปรียบเทียบระหว่างการกำจัดขนโดยใช้มีดโกนกับใช้เครื่องโกนขน แสดงให้เห็นว่าการโกนขนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในการเพิ่มการติดเชื้อแผลผ่าตัด (RR2.09,95%CI 1.15 ถึง 3.8) เจ็ดการทดลอง (ผู้เข้าร่วม 1213 คน) พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดโดยการเปรียบเทียบระหว่างการกำจัดขนด้วยการโกนขนกับการใช้ครีมกำจดขน (RR1.53,95% CI0.73ถง3.21) อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบนี้ยังไม่มีน้ำหนักมาก หนึ่งการทดลองเปรียบเทียบสองกลุ่มที่ได้โกนขนโดยใช้ใบมีดหรือใช้เครื่องโกนขนในวันเข้ารับผ่าตัดกับวันก่อนเข้ารับการผ่าตัดบ่งบอกว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในจำนวนการติดเชื้อแผลผ่าตัดระหว่างกลุ่ม อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบนี้ยังไม่มีน้ำหนักมาก

เราได้ระบุว่าไม่มีการทดลองไหนที่เปรียบเทียบการใช้เครื่องโกนขนกับครีมกำจัดขน หรือตรวจสอบการทาครีมกำจัดขนในเวลาที่แตกต่างกันก่อนเข้ารับผ่าตัด หรือการกำจัดขนในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ทำที่วอร์ด ห้องดมยาก่อนผ่าตัด

บันทึกการแปล: 

นายธนกฤต เบญจธรรมนนท์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น