Phenobarbital มีประโยชน์และความเสี่ยงอย่างไรในการป้องกันเลือดออกในสมองในทารกที่คลอดเร็วเกินไป

ข้อความสำคัญ

• การให้ phenobarbital (ยาที่ใช้ควบคุมอาการชัก) แก่ทารกที่คลอดเร็วเกินไปอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการป้องกัน intraventricular haemorrhage (เลือดออกในสมอง) และการเสียชีวิต

• หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ phenobarbital ในการป้องกันการขยายตัวของโพรงในสมอง (โพรงในสมองที่ขยายใหญ่ขึ้น) และการพัฒนาของสมองในระยะยาว

เลือดออกในสมองคืออะไร (เลือดออกในโพรงสมอง)

เลือดออกจำนวนมากในใจกลางสมองอาจทำให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตในทารกที่คลอดเร็วเกินไป เชื่อกันว่าความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองที่ไม่คงที่จะทำให้เลือดออกในโพรงสมองที่เต็มไปด้วยของเหลว (ventricles)

เราต้องการค้นหาอะไร

Phenobarbital เชื่อว่าจะทำให้ความดันโลหิตคงที่และอาจช่วยป้องกันเลือดออกในสมองได้ เราต้องการทราบว่า phenobarbital ดีกว่าไม่ใช้ยาหรือยาหลอก (การรักษาแบบ 'จำลอง' ที่ไม่มียาใดๆ แต่มีลักษณะหรือรสชาติเหมือนกับยาที่กำลังทดสอบอยู่) เพื่อป้องกันเลือดออกในสมองหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบการให้ phenobarbital กับการไม่ใช้ยาใดๆ เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาเหล่านี้และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เรารวมการศึกษา 10 ฉบับ (ทารก 792 คน)

หลักฐานบ่งชี้ว่า phenobarbital มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการป้องกันเลือดออกในสมอง หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ phenobarbital ต่อการขยายตัวของโพรงในสมองและการพัฒนาในระยะยาว หลักฐานบ่งชี้ว่า phenobarbital มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการป้องกันการเสียชีวิต เราพบว่าไม่มีการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เป็นไปได้ว่าผู้ที่ทำการศึกษาทราบว่าพวกเขากำลังให้การรักษาแบบใด นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ การศึกษามีขนาดเล็กมาก

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนมกราคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานบ่งชี้ว่า phenobarbital มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของ IVH (ระดับใดก็ได้หรือรุนแรง) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (เช่น ไม่มีการรักษาหรือยาหลอก) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของ phenobarbital ต่อการขยายของโพรงสมอง หรือ hydrocephalus และต่อความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาท หลักฐานบ่งชี้ว่า hydrocephalus มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในการเสียชีวิตก่อนออกจากโรงพยาบาลและการเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

ตั้งแต่ปี 1993 ไม่มีการเผยแพร่การศึกษาแบบสุ่มเกี่ยวกับ phenobarbital ในการป้องกัน IVH ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด และไม่มีการทดลองใด ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ ผลของ phenobarbital หลังคลอดอาจได้รับการประเมินในทารกที่มีอาการชักของทารกแรกเกิดและ IVH ในการศึกษาทั้งแบบสุ่มและเชิงสังเกต การประเมินผลประโยชน์และผลเสียควรรวมถึงผลลัพธ์ระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Intraventricular haemorrhage(IVH เลือดออกในโพรงสมอง) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของการคลอดก่อนกำหนด เลือดออกมากมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงต่อความพิการและภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ ความไม่คงที่ของความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดในสมองของทารกแรกเกิดนั้นเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุ อีกกลไกหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสียหายจาก reperfusion ของอนุมูลอิสระของออกซิเจน มีข้อเสนอแนะว่า phenobarbital ทำให้ความดันโลหิตคงที่และอาจป้องกันอนุมูลอิสระ นี่คือการปรับปรุงให้ทันสมัยของการทบทวนวรรณกรรม ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2001 และปรับปรุงให้ทันสมัยในปี 2007 และ 2013

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของการให้ phenobarbital หลังคลอดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด IVH เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (เช่น ไม่มีการรักษาหรือยาหลอก)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Medline, Embase, CINAHL และการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกในเดือนมกราคม 2022 กลยุทธ์การค้นหาใหม่ที่ไวมากขึ้นได้รับการพัฒนา และการค้นหาดำเนินการโดยไม่จำกัดวันที่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) หรือ quasi-RCTs ซึ่งให้ phenobarbital ภายใน 24 ชั่วโมงแรกของชีวิตแก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงต่อ IVH เนื่องจากอายุครรภ์ต่ำกว่า 34 สัปดาห์ น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 1500 กรัม หรือการหายใจล้มเหลว Phenobarbital ถูกเปรียบเทียบกับไม่มีการรักษาหรือยาหลอก เราไม่รวมทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดอย่างร้ายแรง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ IVH ทุกระดับและ IVH รุนแรง (เช่นระดับ III และ IV); ผลลัพธ์รองคือ ventricular dilation หรือ hydrocephalus, ความดันเลือดต่ำ, pneumothorax, hypercapnia, ภาวะเลือดเป็นกรด การใช้เครื่องช่วยหายใจ ความบกพร่องของพัฒนาการทางระบบประสาท และการเสียชีวิต เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 10 ฉบับ (ทารก 792 คน)

หลักฐานบ่งชี้ว่า phenobarbital มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของ IVH ที่ระดับใด ๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (risk ratio (RR) 1.00, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.84 ถึง 1.19; risk difference (RD) 0.00, 95% CI -0.06 ถึง 0.07; I² สำหรับ RD = 65%; 10 RCTs ผู้เข้าร่วม 792 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ IVH รุนแรง (RR 0.88, 95% CI 0.64 ถึง 1.21; RCTs 10 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 792 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ phenobarbital ต่อ posthaemorrhagic ventricular dilation หรือ hydrocephalus (RR 0.62, 95% CI 0.31 ถึง 1.26; RCTs 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 271 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), ความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาทเล็กน้อย (RR 0.57, 95% CI 0.15 ถึง 2.17; RCT 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 101 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาทอย่างรุนแรง (RR 1.12, 95% CI 0.44 ถึง 2.82; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 153 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) Phenobarbital อาจทำให้เสียชีวิตก่อนออกจากโรงพยาบาลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง (RR 0.88, 95% CI 0.64 ถึง 1.21; 9 RCTs ผู้เข้าร่วม 740 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และการเสียชีวิตระหว่างการศึกษา (RR 0.98, 95% CI 0.72 ถึง 1.33; RCTs 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 792 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

เราพบว่าไม่มีการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 เมษายน 2023 Edit โดย ผกากรอง 9 มิถุนายน 2023

Tools
Information