Intervencije za liječenje pretilosti kod ljudi s bipolarnim poremećajem

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Bipolarni poremećaj je jedna od najčešćih ozbiljnih mentalnih bolesti koja utječe na raspoloženje, razmišljanje, ponašanje, funkcioniranje i kvalitetu života. Otprilike 60 milijuna ljudi diljem svijeta pati od bipolarnog poremećaja. Pretilost je obično udružena s bipolarnim poremećajem, i može uzrokovati druge poremećaje zdravlja poput dijabetesa i bolesti krvožilnog sustava, koje dovode do preuranjene smrti. Koriste se brojni pristupi kako bi se utjecalo na pretilost kod bipolarnog poremećaja, ali do sada nije sigurno koji pristup ili kombinacija pristupa je učinkovita.

Koga bi mogao zanimati ovaj sustavni pregled?

Psihijatre i druge članove multi-disciplinarnog tima koji brinu o osobama s bipolarnim poremećajem i pretilošću. Zaključci iz ovog istraživanja također će biti zanimljivi istraživačima, osobama koje pate od bipolarnog poremećaja i njihovim obiteljima.

Na koja pitanja nastoji odgovoriti ovaj sustavni pregled?

Ovo istraživanje je Cochraneov sustavni pregled literature, i nastoji procijeniti učinkovitost intervencija koje se koriste za rješavanje problema pretilosti kod ljudi s bipolarnim poremećajem.

Koja istraživanja su bila uključena u ovaj sustavni pregled?

Pretražili smo baze medicinskih podataka kako bismo pronašli istraživanja objavljena do veljače 2019, a u kojima su ispitivane intervencije za rješavanje pretilosti kod osoba s bipolarnim poremećajem. Niti jedno od pregledanih istraživanja nije zadovoljilo kriterije za uključivanje.

Što dokazi iz ovog pregleda literature otkrivaju?

U literaturi nema dokaza o uspješnosti lijekova, kirurških zahvata i drugih intervencija za suzbijanje pretilosti u osoba s bipolarnim poremećajem.

Koji su daljnji koraci?

Potrebno je hitno provesti nova istraživanja, randomizirana kontrolirana ispitivanja, kako bi se procijenila učinkovitost raznih pristupa za liječenje pretilosti kod ljudi s bipolarnim poremećajem. Ispitivanja bi trebala uključivati samo ljude s kliničkom dijagnozom bipolarnog poremećaja koji su uz to i pretili.

Zaključak autora

Preporuke za kliničku praksu

Zaključci iz ovog istraživanja ukazuju kako nema dokaza o učinkovitosti raznih vrsta pristupa za liječenje pretilosti kod bipolarnog poremećaja.

Preporuke za buduća istraživanja

Potrebno je provesti dobro osmišljena randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima će se ispitati različite intervencije za liječenje pretilosti kod bipolarnog poremećaja. Istraživanja trebaju uključiti samo osobe s bipolarnim poremećajem i pretilošću. Pronašli smo nekoliko istraživanja koja su još u tijeku, a koja bismo mogli uključiti u obnovljenu verziju ovog sustavnog pregleda u budućnosti, kad se ta istraživanja završe i procijene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nada Gruja. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information