استراتژی‌های جست‌وجو برای شناسایی مطالعات مشاهده‌ای در MEDLINE و Embase

پیشینه

مرورهای سیستماتیک برای پاسخ دادن به سوالات تعریف شده پژوهش، به گردآوری، تجزیه‌وتحلیل و خلاصه‌سازی تحقیق می‌پردازند. شواهد به دست آمده از مرورهای سیستماتیک به عنوان قابل اعتمادترین شواهد در نظر گرفته می‌شوند و اغلب برای اطلاع از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مراقبت‌های سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرند. مرورهای سیستماتیک در رابطه با پیش‌آگهی، علت، عوامل خطر و عوارض یک بیماری، نوع خاصی را از طراحی مطالعه وارد می‌کنند: مطالعات مشاهده‌ای. جست‌وجو برای یافتن منابع علمی معمولا شامل استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی MEDLINE و Embase است و می‌تواند منجر به شناسایی مقالات زیادی برای چک کردن در این مرور شود. بنابراین، به منظور تمرکز بر جست‌وجوی خود، محققان اغلب از مجموعه‌ای از اصطلاحات مربوط به طراحی‌های مطالعه، به نام فیلترهای روش‌شناسی (methodological) استفاده می‌کنند. با این حال، در هنگام استفاده از این فیلترها، محققان ممکن است مطالعات مرتبط را از دست بدهند اما مقالات غیرمرتبط زیادی را بیابند. عملکرد فیلترها با استفاده از حساسیت (sensitivity) ارزیابی می‌شوند که توانایی فیلتر جست‌وجو برای بازیابی تمام مطالعات مرتبطی است که موجود هستند و با استفاده از دقت (precision) ارزیابی می‌شوند، که توانایی فیلتر جست‌وجو برای بازیابی فقط مطالعات مرتبط است. با توجه به اهمیت شواهد به دست آمده از مطالعات مشاهده‌ای در مرورهای سیستماتیک، هدف ما ارزیابی مطالعاتی بود که استراتژی‌های روش‌شناسی را برای شناسایی مطالعات مشاهده‌ای در دو پایگاه اطلاعاتی اصلی منابع علمی سلامت، MEDLINE و Embase، بررسی کردند.

ویژگی‌های مطالعه

ما دو مطالعه واجد شرایط را یافتیم که 18 فیلتر روش‌شناسی را گزارش کردند؛ از جمله شش مورد در MEDLINE، شش مورد در Embase و شش مورد فیلتر ترکیبی MEDLINE/Embase. اولین مطالعه بر فیلترهای موجود در مطالعات مشاهده‌ای درباره مداخلات جراحی متمرکز بود. مطالعه دوم بر فیلترهای مربوط به زیرگروه خاصی از مطالعات مشاهده‌ای، مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده مقایسه‌ای، متمرکز بود.

نتایج کلیدی

شش فیلتر از اولین مطالعه، حساسیت معادل 99.5% تا 100% و دقت معادل 16.7% تا 21.1% را نشان داد. یک نوع فیلتر توسط دو مرور سیستماتیک اضافی بررسی شد (مثلا اعتبار بیرونی) و نشان داد که این فیلتر 85.2% تا 100% از مقالات موجود را در منبع استاندارد بازیابی کرد. دوازده فیلتر از مطالعه دوم، حساسیت کمتر (48% تا 100%) و دقت بسیار پایین‌تری (0.09% تا 4.47%) داشتند.

کیفیت شواهد

مطالعات واردشده محدودیت‌های متعددی داشتند. اولین مطالعه فقط از یک مرور سیستماتیک برای توسعه استراتژی جست‌وجو استفاده کرد و بر مطالعات مشاهده‌ای مربوط به مداخلات جراحی متمرکز بود، که ممکن است قابلیت تعمیم این یافته‌ها را به دیگر جست‌وجوهای منابع محدود سازد. منبع استاندارد در مطالعه دوم، اگر چه شامل چهار مرور سیستماتیک مختلف بود، تعداد محدودی را از مطالعات وارد کرد که ممکن است دقت ارزیابی عملکرد را تحت تاثیر قرار دهند. هر دو مطالعه 10 سال پیش منتشر شده بودند و برچسب‌گذاری و نمایه‌سازی مطالعات مشاهده‌ای از آن زمان تغییر کرده است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما در سراسر دو مطالعه واجد شرایط، 18 فیلتر روش‌شناسی را یافتیم. استراتژی‌های جست‌وجو در اولین مطالعه دارای حساسیت و دقت بالاتری بود، تحت اعتبارسنجی بیرونی و مطالعات مشاهده‌ای هدفمند قرار داشتند. استراتژی‌های جست‌وجو در مطالعه دوم دارای حساسیت و دقت پایین‌تری بود، روی cNRSها تمرکز داشت، و دارای اعتبارسنجی بیرونی نبود. با توجه به این شواهد محدود و ناهمگون، و محدودیت‌های روش‌شناسی آن، انجام تحقیقات بیشتر و نمایه‌سازی بهتر مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام مرورهای سیستماتیک برای تصمیم‌گیری، ضروری هستند. مرورهای سیستماتیک روی مطالعات مشاهده‌ای به پاسخ دادن به سوالات پژوهش در مورد اتیولوژی، خطر، پیش‌آگهی، و فراوانی پیامدها یا عوارض نادر کمک می‌کنند. با این حال، در نظر گرفتن مطالعات مشاهده‌ای به عنوان بخشی از مرورهای سیستماتیک، به دلیل شاخص ضعیف و متناقض در پایگاه‌های اطلاعاتی منابع علمی، به‌طور موثری چالش‌برانگیز است . استراتژی‌های جست‌وجو که شامل یک فیلتر روش‌شناسی متمرکز بر طراحی مطالعه در مطالعات مشاهده‌ای است، ممکن است در بهبود دقت عملکرد جست‌وجو مفید باشند.

اهداف: 

ارزیابی حساسیت و دقت (sensitivity and precision) یک استراتژی جست‌وجو با یک فیلتر روش‌شناسی برای شناسایی مطالعات مشاهده‌ای در MEDLINE و Embase.

روش‌های جست‌وجو: 

ما MEDLINE (از 1946 تا اپریل 2018)؛ Embase (از 1974 تا اپریل 2018)؛ CINAHL (از 1937 تا اپریل 2018)؛ کتابخانه کاکرین (از 1992 تا اپریل 2018)؛ Google Scholar و Open Grey را در اپریل 2018 جست‌وجو کرده و فهرست منابع مقالات را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی که از یک رویکرد یادآوری نسبی استفاده کردند، مثلا مقایسه حساسیت یا دقت یک استراتژی جست‌وجو شامل یک فیلتر روش‌شناسی برای شناسایی مطالعات مشاهده‌ای در MEDLINE و Embase در برابر یک منبع استاندارد، یا مطالعاتی که به مقایسه دو یا چند فیلتر روش‌شناسی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مقالات را غربالگری کردند، اطلاعات مربوطه را استخراج و کیفیت استراتژی‌های جست‌وجو را با استفاده از چک‌لیست ارزیابی فیلتر جست‌وجوی زیر گروهی از متخصصان اطلاعات InterTASC؛ (InterTASC Information Specialists' Sub-Group; ISSG) ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

ما دو مطالعه مناسب را شناسایی کردیم که 18 فیلتر روش‌شناسی را گزارش کردند. تمام فیلترهای روش‌شناسی در این دو مطالعه با استفاده از اصطلاحات گرفته شده از رکوردهای منبع استاندارد ایجاد شدند.

مطالعه اول، شش فیلتر را برای بازیابی مطالعات مشاهده‌ای مربوط به مداخلات جراحی ارزیابی کرد. این مطالعه شش فیلتر را گزارش کرد: یک فیلتر اصطلاحات دقت (Precision Terms Filter) (شامل اصطلاحاتی با دقت بالاتر در حالی که حداکثر حساسیت حفظ شد) و یک فیلتر اصطلاحات ویژگی (Specificity Terms Filter) (شامل اصطلاحاتی با ویژگی بالاتر در حالی که حداکثر حساسیت حفظ شد)، که هر دوی آنها برای MEDLINE، برای Embase، و برای جست‌وجوهای ترکیبی MEDLINE/Embase تعدیل شدند. این مطالعه یک منبع استاندارد را متشکل از 217 مقاله یک مرور سیستماتیک را گزارش کرد که در آن 83.9% از مطالعات واردشده از نوع سری موارد (case series) بودند.

مطالعه دوم، 12 فیلتر را برای بازیابی مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده مقایسه‌ای (comparative non-randomised studies; cNRSs)، از جمله کوهورت، مورد- شاهدی و مطالعات مقطعی گزارش کرد. این مطالعه، 12 فیلتر را با استفاده از چهار رویکرد مختلف گزارش کرد: روش ثابت A (متشکل از مجموعه‌ای ثابت از فهرست واژگان کنترل‌شده (controlled vocabulary; CV))، روش ثابت B (شامل مجموعه‌ای ثابت از کلمات CV و کلمات متنی (text words; TW))، روش پیشرونده (CV) (انتخاب تصادفی اصطلاحات CV مرتبط با طراحی مطالعه)، و روش پیشرونده (CV یا TW) ( انتخاب تصادفی اصطلاحات CV مرتبط با طراحی مطالعه، و TWهای مبتنی بر عنوان و چکیده‌ها). این مطالعه، چهار منبع استاندارد را متشکل از 89 مورد cNRS از چهار مرور سیستماتیک گزارش کرد.

شش فیلتر روش‌شناسی از اولین مطالعه‌ای به دست آمدند که حساسیت 99.5% تا 100% و دقت 16.7% تا 21.1% را گزارش کرد. فیلتر اصطلاحات ویژگی (Specificity Terms Filter) به دلیل دقت بالاتر و حساسیت معادل در اصطلاحات دقت فیلتر، برای ترکیب MEDLINE/Embase ترجیح داده شد. دوازده فیلتر از مطالعه دوم، حساسیت کمتر (48% تا 100%) و دقت بسیار پایین‌تری (0.09% تا 4.47%) را گزارش کردند. روش پیشرونده (CV یا TW) بيشترين حساسيت را داشت.

محدودیت‌های روش‌شناسی در هر دو مطالعه واردشده وجود داشت. از آنجایی که مطالعه اول از یک مرور سیستماتیک متمرکز بر عمل جراحی استفاده کرد، بنابراین قابلیت تعمیم یافته‌ها محدود شد. مطالعه دوم از چهار مرور سیستماتیک اما با کمتر از 100 مطالعه استفاده کرد. اعتبارسنجی بیرونی، فقط روی فیلتر اصطلاحات ویژگی اولین مطالعه انجام شد. هر دو مطالعه 10 سال پیش منتشر شده بودند و برچسب‌گذاری و نمایه‌سازی مطالعات مشاهده‌ای از آن زمان تغییر کرده است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information