شیائو چای هو تنگ (Xiao Chai Hu Tang)، یک ترکیب دارویی گیاهی چینی، برای هپاتیت B مزمن

سوال مطالعه مروری

ارزیابی مزایا و آسیب‌های حاصل از ترکیب شیائو چای هو تانگ در مقابل دارونما (placebo) یا عدم مداخله در افراد مبتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت B.

پیشینه

عفونت مزمن ویروس هپاتیت B یک بیماری شایع کبدی است که با عوارض بالا (بیماری) و مرگ همراه است. این امر باعث استرس روانی شده و بار (burden) به افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B و خانواده‌های آنها وارد می‌کند. ترکیب شیائو چای هو تنگ برای درمان افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن استفاده شده، زیرا اعتقاد بر این است که ناراحتی را کاهش می‌دهد و از تزاید ویروس در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B پیشگیری می‌کند. با این حال، مزایا و آسیب‌های حاصل از ترکیب شیائو چای هو تانگ هرگز در مرورهایی با روش بررسی دقیق اثبات نشده است.

تاریخ جست‌وجو

این مرور شامل تمام کارآزمایی‌های منتشر شده تا 1 مارچ 2019 است.

ویژگی‌های مطالعه

ما 10 کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی و کنترل شده (مطالعات بالینی که در آن افراد به‌صورت تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمانی قرار داده می‌شوند) را با 934 شرکت‌کننده وارد کردیم. همه کارآزمایی‌ها به مقایسه ترکیب شیائو چای هو تانگ با عدم درمان پرداختند. کارآزمایی‌ها، ترکیب‌ها و دوزهای مختلف را به مدت سه تا هشت ماه ارزیابی کردند. یک کارآزمایی شامل شرکت‏‌کنندگان مبتلا به سل (یک بیماری ریوی که تولید سرفه خلط‌‌دار می‌کند) و یک کارآزمایی شامل شرکت‏‌کنندگان مبتلا به سیروز کبدی (اسکار) بود. فقط پنج کارآزمایی با 490 شرکت‌کننده داده‌هایی را برای تجزیه‌و‌تحلیل ارائه کردند.

منابع تامین مالی مطالعه

دو مطالعه از 10 کارآزمایی وارد شده، دریافت بودجه دانشگاهی را گزارش کردند. هیچ یک از هشت کارآزمایی باقی‌مانده اطلاعاتی را در مورد حمایت یا بودجه خود گزارش ندادند.

نتایج کلیدی

هیچ یک از 10 کارآزمایی وارد شده، داده‌هایی را در مورد مورتالیتی به هر علتی (مرگ ناشی از هر علتی)، عوارض جانبی جدی (حوادث پزشکی نامناسب که منجر به پیامدهای جدی مانند مرگ یا معلولیت می‌شوند)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (معیاری از عملکرد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی که مقیاسی است از رضایت فرد از زندگی و سلامت آنها)، مرگ ناشی از هپاتیت B و عوارض مرتبط با هپاتیت B گزارش نکردند. ما مطمئن نیستیم که آیا ترکیب شیائو چای هو تنگ در مقابل عدم مداخله، از نظر عوارض جانبی که جدی در نظر گرفته نمی‌شوند، نسبت افراد با HBeAg قابل تشخیص (پروتئین ویروس هپاتیت B که نشان دهنده تکثیر ویروس فعال است)، و به‌طور جداگانه گزارش عوارض جانبی گزارش شده که جدی در نظر گرفته نمی‌شوند، دارای اثر مثبت یا منفی هست یا خیر. به نظر می‌رسد ترکیب شیائو چای هو تنگ در مقایسه با عدم مداخله‌، منجر به کاهش نسبت افراد با HBV-DNA قابل تشخیص (که نشان می‌دهد چه مقدار ویروس هپاتیت B در خون است) می‌شود، اما قابلیت اطمینان این یافته کم است. پیامدهای جایگزین، نشانگرهایی هستند که در تحقیقات به عنوان یک جایگزین برای معیارهای بالینی معنی‌دار استفاده می‌شوند که مستقیما پیامدهای بیمار را اندازه‌گیری می‌کنند. ما همیشه نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این پیامدهای جایگزین، جانشین‌های قابل اعتمادی برای پیامدهای مهم باشند، زیرا آنها نیاز دارند که به‌طور رسمی بررسی شوند. احتیاط در مورد این یافته سودمند لازم است، زیرا کارآزمایی‌ها در معرض خطر بالای سوگیری (bias) هستند، و این پیامد هنوز برای بیماران ثابت نشده است. ما 47 مطالعه بیشتر را به عنوان کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده بالقوه شناسایی کردیم اما داده‌های آنها غیر قابل استفاده بودند. بر این اساس، پیش از تعیین مزایا و آسیب‌های ترکیب شیائو چای هو تانگ برای هپاتیت B مزمن، انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با طراحی درست مورد نیاز هستند.

قابلیت اطمینان شواهد

قابلیت اطمینان شواهد در مورد استفاده از ترکیب شیائو چای هو تانگ در افراد مبتلا به ویروس هپاتیت B مزمن از نظر اثرات مفید یا مضر آن بر مرگ، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، خطر مرگ ناشی از عفونت ویروس هپاتیت B و عوارض جانبی جدی نمی‌تواند تعیین شود، زیرا هیچ کارآزمایی برای کشف این موارد انجام نشده است. قابلیت اطمینان از شواهدی که به بررسی ترکیب شیائو چای هو تانگ، در مقایسه با عدم مداخله، از نظر عوارض جانبی که جدی در نظر گرفته نمی‌شوند، نسبت افراد با HBV-DNA قابل تشخیص، و نسبت افراد با HBeAg قابل تشخیص پرداخته‌اند، بسیار پائین است. این ارزیابی‌ها از قابلیت اطمینان شواهد، ناشی از طراحی و گزارش‌دهی ضعیف کارآزمایی‌های وارد شده هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اثرات بالینی ترکیب شیائو چای هو تانگ برای هپاتیت B مزمن نامشخص باقی می‌ماند. کارآزمایی‌های وارد شده کوچک بوده و کیفیت روش‌شناسی پائینی داشتند. علی‌رغم استفاده گسترده از ترکیب شیائو چای هو تانگ، ما داده‌هایی را در مورد مورتالیتی به هر علتی، عوارض جانبی جدی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، مورتالیتی ناشی از هپاتیت B و عوارض مربوط به هپاتیت B در دست نداریم. شواهد در این مرور سیستماتیک از داده‌های حداکثر سه کارآزمایی به دست می‌آیند. ما قطعیت شواهد را برای عوارض جانبی که غیرجدی در نظر گرفته می‌شوند وبرای پیامدهای جایگزین HBeAg و HBV-DNA بسیار پائین رتبه‌بندی کردیم. ما تعداد زیادی کارآزمایی یافتیم که فاقد توصیف روشنی از طراحی و روش انجام خود بودند، و از این رو، این کارآزمایی‌ها در مرور حاضر گنجانده نشدند. از آنجا که همه کارآزمایی‌های شناسایی شده در چین انجام شدند، ممکن است نگرانی در مورد کاربرد این مرور در خارج از چین وجود داشته باشد. فقدان کارآزمایی‌های کنترل شده با دارونما و تصادفی‌سازی شده، با حجم نمونه بزرگ و با کیفیت بالا با گروه‌های همگنی از شرکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاری شفاف احساس می‌شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هپاتیت مزمن B با عوارض و مورتالیتی بالایی همراه است. هپاتیت B مزمن نیاز به مدیریت طولانی‌مدت با هدف کاهش خطرات ناشی از نکروز التهابی هپاتوسلولار، فیبروز کبدی، سیروز کبدی جبران نشده، نارسایی کبدی، و سرطان کبدی، و بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد. ترکیب شیائو چای هو تنگ برای درمان افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن استفاده می‌شود، زیرا اعتقاد بر این است که ناراحتی را کاهش می‌دهد و از تزاید ویروس در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B پیشگیری می‌کند. با این حال، مزایا و آسیب‌های حاصل از ترکیب شیائو چای هو تانگ هرگز در مرورهایی با متدولوژی دقیق اثبات نشده است.

اهداف: 

ارزیابی مزایا و آسیب‌های حاصل از ترکیب شیائو چای هو تانگ در مقابل دارونما (placebo) یا عدم مداخله در افراد مبتلا به عفونت مزمن هپاتیت B.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده گروه هپاتوبیلیاری در کاکرین، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE Ovid؛ Embase Ovid؛ و هفت پایگاه اطلاعاتی دیگر را تا 1 مارچ 2019 جست‌وجو کردیم. ما همچنین به جست‌وجو در پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (www.who.int/ictrp)؛ ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov/) و پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی چینی برای کارآزمایی‌های در حال انجام یا منتشر نشده تا 1 مارچ 2019 پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده را صرف‌نظر از وضعیت انتشار، زبان، و کورسازی وارد کردیم که به مقایسه ترکیب شیائو چای هو تانگ در مقابل عدم مداخله یا دارونما (placebo) در افراد مبتلا به هپاتیت مزمن B پرداخته بودند. ما شرکت‌کنندگان را از هر جنس و سن، وارد کردیم که با توجه به دستورالعمل‌ها یا تعریف شده توسط محققانی که کارآزمایی‌ها را انجام دادند، مبتلا به هپاتیت مزمن B بودند. زمانی که مداخلات همزمان به‌طور مساوی در تمام گروه‌های مداخله انجام شده بودند، ما آنها را وارد کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور مستقل از هم، داده‌ها را از گزارش‌ها و پس از مکاتبات با محققان، بازیابی کردند. پیامدهای اولیه ما مورتالیتی به هر علتی، عوارض جانبی جدی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بودند. پیامدهای ثانویه ما مورتالیتی مرتبط با هپاتیت B، موربیدیتی مرتبط با هپاتیت B و عوارض جانبی‌ای بودند که به عنوان غیرجدی در نظر گرفته شدند. ما نتایج متاآنالیزشده را به صورت خطرات نسبی (RR) با 95% فواصل اطمینان (CIs) ارائه کردیم. ما خطرات سوگیری (bias) را با استفاده از دامنه‌های خطر سوگیری با تعریف‌های از پیش تعریف شده ارزیابی کردیم. ما از روش درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی اطمینان به شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 10 کارآزمایی‌ بالینی تصادفی‌سازی شده را با 934 شرکت‌کننده وارد کردیم، اما فقط پنج کارآزمایی با 490 شرکت‌کننده داده‌هایی را برای تجزیه‌و‌تحلیل ارائه کردند. همه کارآزمایی‌ها به مقایسه ترکیب شیائو چای هو تانگ با عدم مداخله پرداختند. به نظر می‌رسید تمام کارآزمایی‌ها فقط در چین انجام و منتشر شده بودند. کارآزمایی‌های وارد شده فرم‌های ناهمگنی را از ترکیب شیائو چای هو تانگ بررسی کردند که به مدت سه تا هشت ماه تجویز شده بودند. یک کارآزمایی شامل شرکت‌کنندگان مبتلا به هپاتیت B و سل همراه و یک کارآزمایی شامل شرکت‌کنندگان مبتلا به هپاتیت B و سیروز کبدی بودند. کارآزمایی‌های باقی‌مانده شامل شرکت‌کنندگان مبتلا به هپاتیت B تنها بودند. همه کارآزمایی‌ها در معرض خطر بالای سوگیری (bias) قرار داشتند و قطعیت شواهد برای تمام پیامدهایی که داده‌هایی را برای آنالیزها ارائه کردند، بسیار پائین بود. ما شواهد را تا یک یا دو سطح کاهش دادیم که علت آن نیز خطر سوگیری پیامد، تناقض یا ناهمگونی نتایج (جهت مخالف اثر)، غیرمستقیم بودن شواهد (استفاده از پیامدهای جایگزین به جای پیامدهای بالینی مربوطه)، عدم دقت نتایج (CIها گسترده بودند)، و سوگیری انتشار (حجم نمونه کوچک کارآزمایی‌ها) بودند. علاوه بر این، 47 کارآزمایی فاقد اطلاعات لازم در مورد متدولوژی بود که برای اطمینان از ورود این کارآزمایی‌ها به مرور ما مورد نیاز بودند.

هیچ یک از کارآزمایی‌های وارد شده به بررسی پیامدهای بالینی مرتبط مانند مورتالیتی به هر علتی، عوارض جانبی جدی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، مورتالیتی ناشی از هپاتیت B یا عوارض مرتبط با هپاتیت B نپرداختند. اثر ترکیب شیائو چای هو تانگ بر نسبت شرکت‏‌کنندگان مبتلا به عوارض جانبی که غیرجدی در نظر گرفته شدند، نامشخص است (RR: 0.43؛ 95% CI؛ 0.02 تا 11.98؛ I2 = 69%؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین). فقط سه کارآزمایی با 222 شرکت‌کننده به ارائه گزارش در مورد نسبت افراد با DNA ویروس هپاتیت B قابل تشخیص (HBV-DNA) پرداختند، اما شواهدی که نشان می‌دهند ترکیب شیائو چای هو تنگ وجود HBV-DNA را در خون کاهش می‌دهند (پیامد جایگزین) نامشخص هستند (RR: 0.62؛ 95% CI؛ 0.45 تا 0.85؛ I2 = 0%؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین). فقط دو کارآزمایی با 160 شرکت‌کننده به ارائه گزارش در مورد نسبت افراد با آنتی‌ژن e ویروس هپاتیت B قابل تشخیص (HBeAg؛ یک پیامد جایگزین) (RR: 0.72؛ 95% CI؛ 0.50 تا 1.02؛ I2 = 38%؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) پرداختند و شواهد نامشخص است. شواهد برای عوارض جانبی که به‌طور جداگانه گزارش شده و غیرجدی در نظر گرفته شدند، نیز نامشخص بودند.

بودجه: دو تا از 10 کارآزمایی‌ وارد شده بودجه دانشگاهی از دولت و یا بیمارستان دریافت کردند. هیچ یک از هشت کارآزمایی باقی‌مانده اطلاعاتی را در مورد بودجه خود گزارش ندادند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information