تست‌های بالینی برای تشخیص آسیب ستون فقرات گردنی (cervical spine injury; CSI) در کودکان مبتلا به آسیب‌ها

پیشینه و منطق

ستون فقرات گردنی بخش فوقانی ستون فقرات را بین سر و شانه (گردن) تشکیل می‌دهد. بروز آسیب ستون فقرات گردنی (CSI) تروماتیک در کودکان بسیار پائین است. با این حال، بسیار مهم است که این نوع آسیب‌ها نادیده گرفته نشوند. برای تشخیص CSI، می‌توان از انواع مختلف تکنیک‌های اسکن تصویربرداری (اسکن توموگرافی کامپیوتری (computed tomography; CT)، تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (magnetic resonance imaging; MRI) و رادیوگرافی ساده (اشعه ایکس)) استفاده کرد. استفاده از سی‌تی اسکن و اشعه ایکس ممکن است منجر به افزایش خطر پیشرفت سرطان، به ویژه در کودکان شود. بنابراین، اگر واقعا لازم باشد، فقط باید از رادیوگرافی ساده یا سی‌تی اسکن در کودکان استفاده کنیم. برای اجتناب از استفاده غیر-ضروری از این تکنیک‌های تصویربرداری رادیوگرافی، مهم است که به بررسی تست‌های بالینی بپردازیم که بتوانند تشخیص دهند کودکان در معرض خطر آسیب ستون فقرات سرویکال قرار دارند یا خیر و اینکه نیاز به انجام تصویربرداری رادیوگرافی وجود دارد یا خیر.

تست‌های شاخص

معیارهای NEXUS و Canadian C-spine Rules ابزارهایی هستند که پزشکان برای تصمیم‌گیری در مورد این‌که بزرگسالان در معرض خطر آسیب ستون فقرات گردنی قرار دارند یا این‌که نیاز به استفاده از تصویربرداری رادیوگرافی دارند؛ از آنها استفاده می‌کنند. این ابزارها در حال حاضر برای کودکان استفاده می‌شوند، اما اطلاعات کمی درباره دقیق بودن آنها در کودکان وجود دارد. بنابراین هدف این مرور، بررسی این موضوع است که این ابزارها می‌توانند به‌طور ایمن و موثر در کودکان نیز استفاده شوند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

بانک‌های اطلاعاتی منابع علمی پزشکی را برای شناسایی مطالعاتی جست‌وجو کردیم که این موضوع را تست کردند که چگونه هر دو ابزار تصمیم‌گیری می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کودکان پس از ترومای غیر-نافذ در معرض خطر CSI قرار دارند. ما جست‌وجو را در فوریه 2015 انجام دادیم.

کیفیت شواهد

سه مطالعه را با کیفیت متوسط تا خوب شناسایی کردیم. تمام مطالعات دقت معیارهای NEXUS را تست کردند، و یکی از آنها نیز دقت Canadian C-spine Rules را تست کرد.

نتایج کلیدی

از آن‌جایی که فقط یک مطالعه به بررسی دقت Canadian C-spine Rules پرداخت، در حال حاضر شواهد کافی برای تعیین اینکه Canadian C-spine Rules می‌تواند به طور ایمن در کودکان استفاده شود، وجود ندارد. حساسیت و ویژگی معیار NEXUS میان سه مطالعه متغیر بود، به این معنی که هنگام استفاده از معیار NEXUS، احتمال نتایج تست منفی کاذب وجود دارد، و در نتیجه اگر پزشکان فقط بر معیارهای NEXUS تکیه کنند، احتمال نادیده گرفته شدن آسیب ستون فقرات گردنی وجود دارد. بنابراین، معتقدیم که معیارهای NEXUS بهترین راهنما برای ارزیابی بالینی هستند، زیرا شواهد موجود از پذیرش شدید یا پروتکل شده این ابزار در مراقبت‌های ترومای اطفال حمایت نمی‌کند. نتیجه‌گیری مرور ما این است که نیاز به پژوهش بیشتر برای ارزیابی دقت معیارهای NEXUS و Canadian C-spine rules برای استفاده روتین در کودکان داریم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر مطالعات کمی وجود دارد که دقت تست تشخیصی معیارهای NEXUS و CCR را در کودکان ارزیابی کنند. در حال حاضر، شواهد کافی برای تعیین دقت Canadian C-spine Rule برای تشخیص CSI در ترومای اطفال پس از ترومای غیر-نافذ وجود ندارد. فاصله اطمینان در حساسیت معیارهای NEXUS بین مطالعات مجزا طیف وسیعی را، با کران پائین از 0.18 تا 0.91 با مجموع چهار نتیجه تست منفی-کاذب نشان داد، به این معنی که اگر پزشکان از معیارهای NEXUS در کودکان استفاده کنند، احتمال نادیده گرفتن CSI وجود دارد. از آن‌جا که نادیده گرفتن CSI می‌تواند عواقب شدید همراه با خطر موربیدیتی قابل توجه داشته باشد، نتیجه گرفتیم که معیارهای NEXUS در بهترین حالت، یک راهنما برای ارزیابی بالینی است که شواهد موجود از پذیرش مطمئن یا پروتکل شده این ابزار در مراقبت ترومای اطفال حمایت نمی‌کنند. علاوه بر این، باید در نظر داشته باشیم که حساسیت مطالعات مختلف متفاوت است و فواصل اطمینان مجزای این مطالعات طیف وسیعی را نشان می‌دهد. بنابراین نتیجه‌گیری اصلی ما این است که انجام مطالعات به خوبی طراحی شده بیشتری با حجم نمونه بزرگ برای ارزیابی بهتر دقت معیارهای NEXUS یا Canadian C-spine Rule، یا هر دو، به منظور تعیین اینکه ابزار تریاژ مناسبی برای نشان دادن صدمات ستون فقرات سرویکال در کودکان پس از ترومای غیر-نافذ هستند یا خیر، مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آسیب ستون فقرات گردنی (cervical spine injury; CSI) کودکان پس از ترومای غیر-نافذ (blunt) نادر است. با این وجود، نادیده گرفتن این آسیب‌ها می‌تواند عواقب شدیدی داشته باشد. برای پیشگیری از استفاده بیش از حد از تصویربرداری رادیوگرافی، دو ابزار تصمیم‌گیری بالینی توسعه یافته است: معیار National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) و Canadian C-spine Rule (CCR). ثابت شده که هر دو ابزار در تصمیم‌گیری در مورد اینکه تصویربرداری تشخیصی در بزرگسالانی که دارای غربالگری ترومای غیر-نافذ در بخش اورژانس هستند مورد نیاز است یا خیر، دقیق هستند. با این حال، اطلاعات کمی در مورد دقت این ابزارهای تریاژ در جمعیت اطفال وحود دارد.

اهداف: 

تعیین دقت تشخیص معیارهای NEXUS و Canadian C-spine Rule در جمعیت اطفال ارزیابی شده برای CSI پس از ترومای غیر-نافذ.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا 24 فوریه 2015 جست‌وجو کردیم: CENTRAL؛ MEDLINE؛ MEDLINE Non-Indexed and In-Process Citations؛ PubMed؛ Embase؛ Science Citation Index، بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌ها و تزهای ProQuest؛ OpenGrey؛ ClinicalTrials.gov؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت، بانک اطلاعاتی مرورهای نظام‌مند کاکرین، بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات، ارزیابی تکنولوژی سلامت، و Aggressive Research Intelligence Facility.

معیارهای انتخاب: 

تمام مطالعات گذشته‌نگر و آینده‌نگر را که دربرگیرنده کودکان پس از ترومای غیر-نافذ بوده و به بررسی دقت معیارهای NEXUS؛ Canadian C-spine Rule، یا هر دو پرداختند وارد کردیم. رادیوگرافی ساده، توموگرافی کامپیوتری (computed tomography; CT) یا تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (magnetic resonance imaging; MRI) از ستون فقرات سرویکال، و پیگیری آن به عنوان استانداردهای مرجع مناسب در نظر گرفته شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی کیفیت مطالعات وارد شده با استفاده از چک‌لیست‌های QUADAS-2 پرداختند. آنها داده‌های مربوط به طراحی مطالعه، ویژگی‌های بیمار، معیارهای ورود و خروج، پارامترهای بالینی، شرایط هدف، استاندارد مرجع، و جدول دو در دو تشخیصی را استخراج کردند. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری منفی را در فضای ROC محاسبه کردیم، و نمودارهای انباشت را برای آزمون بصری تغییر در دقت تست ساختیم.

نتایج اصلی: 

سه مطالعه کوهورت که برای تجزیه‌و‌تحلیل واجد شرایط بودند، شامل 3380 بیمار بودند؛ 96 کودک مبتلا به CSI تشخیص داده شدند. یک مطالعه دقت Canadian C-spine Rule و معیارهای NEXUS را ارزیابی کرد، و دو مطالعه دقت معیارهای NEXUS را ارزیابی کردند. کیفیت مطالعات متوسط بود. با توجه به تعداد کم مطالعات وارد شده و پیامدهای متنوع این مطالعات، نتوانستیم تخمین تجمعی را برای دقت تست تشخیصی توصیف کنیم. حساسیت معیار NEXUS در مطالعات مجزا معادل 0.57 (95% فاصله اطمینان (CI): 0.18 تا 0.90)، 0.98؛ (95% CI؛ 0.91 تا 1.00) و 1.00؛ (95% CI؛ 0.88 تا 1.00) بود. ویژگی معیار NEXUS معادل 0.35؛ (95% CI؛ 0.25 تا 0.45)، 0.54؛ (95% CI؛ 0.45 تا 0.62) و 0.2؛ (95% CI؛ 0.18 تا 0.21) بود. حساسیت برای Canadian C-spine Rule معادل 0.86؛ (95% CI؛ 0.42 تا 1.00) و ویژگی 0.15؛ (95% CI؛ 0.08 تا 0.23) بود. از آن‌جایی که مقدار داده‌ها کم بود، قادر به بررسی ناهمگونی نبودیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information