لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان

پیشینه

هیپرتانسیون پورتال به صورت افزایش فشار خون درون سیستمی از وریدها (نوعی از رگ‌های خونی) که سیستم وریدی پورتال نامیده می‌شود و خون را از دستگاه گوارش (روده) و طحال به کبد منتقل می‌کند، تعریف می‌شود. هیپرتانسیون پورتال معمولا با بیماری‌های کبدی پیشرفته همراه است و باعث ایجاد عوارض تهدید کننده زندگی از جمله هموراژی (خونریزی) از واریس‌های مری (گلو) و دستگاه گوارش (وریدهای بزرگ شده یا متورم) می‌شود.

به دنبال کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده متعدد (مطالعاتی که در آنها افراد به صورت تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمانی قرار داده می‌شوند) برای نشان دادن اثربخشی داروهایی به نام بتا-بلاکرهای غیرانتخابی و لیگاسیون اندوسکوپیک واریس (که در آن یک ورید بزرگ شده، توسط یک باند لاستیکی، گره خورده یا مسدود می‌شود) در کاهش بروز خونریزی واریسی، درمان برای پیشگیری از خونریزی واریسی در بزرگسالان (پروفیلاکسی اولیه) تبدیل به یک استاندارد تعیین شده برای مراقبت شده است.

ویژگی‌های مطالعه

ما یک مرور سیستماتیک را از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده برای ارزیابی منافع و آسیب‌های لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها برای پیشگیری از خونریزی واریسی مری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا ترومبوز ورید پورتال (انسداد یا باریک شدن ورید پورت (یک رگ خونی که خون را از روده‌ها به کبد می‌برد) با یک لخته خونی) انجام دادیم. ما برای یافتن مطالعات تا 26 دسامبر 2018 به جست‌وجو پرداختیم.

نتایج کلیدی

ما هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای را برای ورود به این مرور سیستماتیک نیافتیم. بر این اساس، ما برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها ممکن است در کودکان مبتلا به واریس‌های مری مفید باشد یا خیر، نتایجی را از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده نیافتیم. نیاز به انجام کارآزمایی‌هایی با طراحی خوب وجود دارد که باید شامل پیامدهای بالینی مهم مانند مرگ‌ومیر، شکست در کنترل خونریزی، و عوارض جانبی باشند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده برای ارزیابی منافع یا آسیب‌های لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا ترومبوز ورید پورت وجود ندارد. نیاز به انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب و با قدرت کافی برای ارزیابی منافع و آسیب‌های لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا ترومبوز ورید پورت وجود دارد. این کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده باید شامل پیامدهای بالینی مرتبط با بیمار مانند مورتالیتی، شکست در کنترل خونریزی، و عوارض جانبی باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هیپرتانسیون پورت (portal hypertension) معمولا با بیماری‌های کبدی پیشرفته همراه است و اغلب باعث افزایش عوارض تهدید کننده زندگی از جمله خونریزی واریسی مری و دستگاه گوارش می‌شود. خونریزی واریسی معمولا در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا انسداد ورید پورت رخ می‌دهد. از این رو، پیشگیری مهم است. به دنبال کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده متعدد برای نشان دادن اثربخشی بتا-بلاکرهای غیرانتخابی و لیگاسیون اندوسکوپیک واریس در کاهش بروز خونریزی واریسی، پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی در بزرگسالان تبدیل به یک استاندارد تعیین شده برای مراقبت شده است. از این رو پیشنهاد شده که لیگاسیون با باند و بتا-بلاکرها برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف: 

تعیین منافع و آسیب‌های لیگاسیون با باند در مقایسه با هر نوع بتا-بلاکر برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا ترومبوز ورید پورت.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده گروه هپاتوبیلیاری در کاکرین (فوریه 2019)؛ CENTRAL (دسامبر 2018)؛ PubMed (دسامبر 2018)؛ Embase Ovid (دسامبر 2018)؛ LILACS (Bireme، ژانویه 2018)؛ و Science Citation Index Expanded (Web of Science، دسامبر 2018) را جست‌وجو کردیم. ما فهرست منابع نشریات بازیابی شده را به دقت بررسی کردیم و یک جست‌وجوی دستی را در كتاب‌های خلاصه‌مقالات کنفرانس‌های مهم مربوط به گاستروانترولوژی و هپاتولوژی کودکان (NASPGHAN و ESPGHAN) از سال 2009 تا 2018 انجام دادیم. ما ClinicalTrials.gov را برای یافتن کارآزمایی‌های بالینی در حال انجام جست‌وجو کردیم. هیچ نوع محدودیتی از نظر زبان یا نوع مقاله وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

ما به دنبال کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده، صرف‌نظر از کورسازی، زبان، یا وضعیت انتشار، برای ارزیابی منافع و آسیب‌ها بودیم. ما به دنبال مطالعات شبه‌-تصادفی‌سازی شده و دیگر مطالعات مشاهده‌ای نیز بودیم که از طریق جست‌وجو برای یافتن کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده برای گزارش آسیب بازیابی شده بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا داده‌های به دست آمده را از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با استفاده از روش‌شناسی استاندارد کاکرین خلاصه کنیم.

نتایج اصلی: 

ما هیچ کارآزمایِی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای را پیدا نکردیم که به ارزیابی لیگاسیون با باند در مقابل بتا-بلاکرها برای پروفیلاکسی اولیه از خونریزی واریسی مری در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی یا ترومبوز ورید پورت پرداخته باشند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
Share/Save