مداخلات برای کاهش جراحی در محل نادرست

جراحی در محل نادرست (wrong-site surgery)، یک رویداد نادر اما جدی است که می‌تواند عواقب قابل توجهی برای بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت داشته باشد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که یک پروسیجر جراحی یا تهاجمی روی قسمت اشتباهی از بدن، بیمار اشتباه یا پروسیجر اشتباه انجام شود. برخی مداخلات برای کاهش خطای جراحی یا پیشگیری از WSS، عمدتا شامل تایید قبل از جراحی، مانند اجرای پروتکل جهانی (Universal Protocol)، علامت‌گذاری محل جراحی و پروسیجرهای «time-out» در سال‌های اخیر پیشنهاد شده‌اند. این مرور به‌روز شده شامل دو مطالعه سری زمانی منقطع‌شده (ITS) (مطالعاتی که در آنها داده‌ها در مقاطع زمانی متعدد پیش و پس از انجام مداخله گردآوری می‌شوند) است، یکی از این مطالعات از مرور اصیل به‌ دست آمده و به ارزیابی اثربخشی یک مداخله آموزشی هدفمند با هدف کاهش بروز جراحی در محل نادرست پرداخت، و نتایج آن نشان‌دهنده کاهش بروز جراحی در محل نادرست در پی انجام این مداخله بوده است. یک مطالعه دیگر، بروز جراحی در محل نادرست را پیش و پس از معرفی پروتکل جهانی ارزیابی کرد، با این حال ارتباط این یافته‌ها با تاثیر مداخله نامشخص است، زیرا قبل از معرفی، بروز آن به دلیل عوامل نامشخص دیگر کاهش یافت. به‌طور کلی، این مرور اکنون شامل دو مطالعه است، با شواهدی با کیفیت نسبتا پائین، با جمعیت‌های بسیار خاص که تعمیم‌پذیری آنها به مخاطبان بزرگتر کم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یافته‌های این نسخه به‌روز شده، یک مطالعه ITS دیگر را به مرور قبلی افزود که شامل یک مطالعه ITS بود. مرور اصیل حاکی از آن بود که استفاده از یک مداخله آموزشی خاص در محیط کلینیک دندان‌پزشکی سرپایی، که روی پرسنل دندان‌پزشکی جوان با استفاده از جلسات آموزشی شامل موارد جراحی در محل نادرست، ارائه دستورالعمل‌های بالینی و بازخورد از سوی یک مربی متمرکز بود، با کاهش بروز کشیدن دندان‌های اشتباه مرتبط بود. مطالعه اضافی گنجانده شده در این به‌روزرسانی، نرخ بروز سالانه انجام جراحی را در محل نادرست در جمعیت جراحی نورولوژیکی پیش و پس از اجرای پروتکل جهانی ارزیابی کرد. داده‌ها، حاکی از یک روند نزولی چشمگیر در بروز جراحی در محل نادرست پیش از انجام مداخله بود، به گونه‌ای که نرخ بروز این‌گونه موارد به نزدیک صفر می‌رسید. با این حال، تاثیر مداخله در این مطالعات نامشخص است، زیرا داده‌ها فقط دو مطالعه کوچک را با کیفیت پائین در گروه‌های جمعیتی بسیار خاص منعکس می‌کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مداخلات بالینی خاصی برای کاهش انجام جراحی در محل نادرست (wrong-site surgery)، یک خطای بالینی نادر اما بالقوه فاجعه‌بار، مورد نیاز است. عوامل خطر موثر در انجام جراحی در محل نادرست، متغیر و پیچیده هستند. اجرای راهبردهای بالینی سازمانی و حرفه‌ای می‌توانند در به حداقل رساندن انجام جراحی در محل نادرست مفید باشند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات سازمانی و حرفه‌ای برای کاهش انجام جراحی در محل نادرست (شامل جراحی در سمت اشتباه، پروسیجر اشتباه و جراحی بیمار اشتباه)، از جمله پروسیجرهای بالینی تهاجمی غیرجراحی مانند بلوک‌های منطقه‌ای، روش‌های پوستی، مامایی و دندان‌پزشکی و پروسیجرهای جراحی اورژانسی که درون اتاق عمل انجام نمی‌شوند.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این نسخه به‌روز شده، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد موثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC) (ژانویه 2014)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین ( کتابخانه کاکرین، 2014)؛ MEDLINE (جون 2011 تا ژانویه 2014)؛ EMBASE (جون 2011 تا ژانویه 2014)؛ CINAHL (جون 2011 تا ژانویه 2014)؛ پایان‌نامه‌ها و تزها (Dissertations and Theses) (جون 2011 تا ژانویه 2014)، ایندکس مدیکوس آفریقایی (African Index Medicus)، بانک اطلاعاتی علوم سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (Latin American and Caribbean Health Sciences)، Virtual Health Library؛ Pan American Health Organization Database و Library Information System در سازمان جهانی بهداشت. جست‌وجوها در بانک‌های اطلاعاتی در ژانویه 2014 انجام شدند.

معیارهای انتخاب: 

در جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs)، کارآزمایی‌های کنترل‌شده و تصادفی‌سازی نشده، مطالعات کنترل‌شده قبل-و-بعد (CBAs) با حداقل دو مکان مداخله و کنترل، و مطالعات سری زمانی منقطع‌شده (interrupted-time-series; ITS) بودیم که در آنها زمان مداخله به وضوح تعریف شده بود، و حداقل سه نقطه داده پیش از مداخله و سه نقطه داده پس از مداخله وجود داشتند. دو مطالعه ITS را وارد کردیم که اثربخشی مداخلات سازمانی و حرفه‌ای را برای کاهش انجام جراحی در محل نادرست، از جمله جراحی در سمت اشتباه و پروسیجر اشتباه ارزیابی کردند. شرکت‌کنندگان شامل تمام متخصصان مراقبت سلامت بودند که از بیماران تحت جراحی مراقبت ‎کردند؛ همچنین مطالعاتی که در آنها بیماران برای جلوگیری از انجام پروسیجرهای نادرست مشارکت داشتند یا مطالعاتی که مداخلات آنها متوجه مدیران بخش مراقبت سلامت، مسوولان، ذی‌نفعان یا بیمه‌گذاران سلامت بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت مطالعات را بررسی کرده و داده‌های همه مطالعات واجد شرایط را با استفاده از یک فرم استاندارد استخراج داده، که از چک‌لیست‌های EPOC کاکرین اصلاح شد، استخراج کردند. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر، با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم.

نتایج اصلی: 

در مرور اولیه، یک مطالعه ITS را وارد کردیم که یک مداخله آموزشی هدفمند را با هدف کاهش بروز کشیدن دندان در مکان اشتباه ارزیابی کرد. این مداخله شامل بررسی موارد قبلی کشیدن دندان اشتباه، مداخله آموزشی شامل ارائه موارد کشیدن دندان اشتباه، توضیح دستورالعمل‌های بالینی مرتبط و بازخورد توسط مربی بود. داده‌های تمامی بیماران در سیستم نظارتی یک مرکز پزشکی دانشگاهی در تایوان با مجموع 24,406 مورد کشیدن دندان پیش از انجام مداخله و 28,084 مورد کشیدن دندان پس از انجام مداخله گزارش شد. داده‌ها را با استفاده از سری‌های زمانی Prais-Winsten مجددا آنالیز کردیم، و تغییر در سطح (change in level) برای تعداد موارد کشیدن دندان‌های اشتباه در سال با میزان 4.52- از اهمیت آماری برخوردار بود (95% فاصله اطمینان (CI): 6.83- تا 2.217-) (خطای استاندارد (SE): 0.5380). تغییر در شیب (change in slope) با میزان 1.16- دارای اهمیت آماری بود (95% CI؛ 2.22- تا 0.10-) (SE: 0.2472؛ P < 0.05).

این نسخه به‌روز شده شامل یک مطالعه بیشتر است که بروز WSS نورولوژیکی را در یک بیمارستان دانشگاهی پیش و پس از اجرای پروتکل جهانی (Universal Protocol) گزارش کرد. در مجموع 22,743 بیمار تحت پروسیجرهای نورولوژیکی در کالج پزشکی دانشگاه Illionois در Peoria؛ Illinois، ایالات متحده آمریکا گزارش شدند. از این تعداد 7286 بیمار پیش از انجام مداخله و 15,456 بیمار پس از انجام مداخله گزارش شدند. نویسندگان تفاوت قابل توجهی (0.001 > P) را در بروز WSS میان دوره پیش از مداخله، از 1999 تا 2004، و دوره پس از مداخله، از 2005 تا 2011 پیدا کردند.  به‌طور مشابه، داده‌ها با استفاده از رگرسیون Prais-Winsten برای تصحیح خود-همبستگی (autocorrelation)، مجددا آنالیز شدند. از آنجایی که بروز فقط بر اساس سال گزارش شد و مداخله در جولای 2004 رخ داد، سال مداخله 2004 از آنالیز حذف شد. تغییر در سطح در نقطه‌ای که مداخله مطرح و اجرا شد، با میزان 0.078- در واحد درصد (percentage points; pp) از اهمیت آماری برخوردار نبود (95% CI؛ 0.176-pp تا 0.02 pp؛ SE: 0.042؛ P = 0.103). تغییر در شیب با میزان 0.031 دارای اهمیت آماری بود (95% CI؛ 0.004 تا 0.058) (SE: 0.012؛ P < 0.05).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information