دریل کردن تخمدان با سوزن از طریق واژن تحت هدایت اولتراسوند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقاوم به کلومیفن در زنان نابارور

سوال مطالعه مروری

در مطالعه حاضر به این موضوع پرداختیم که زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقاوم به کلومیفن (clomiphene-resistant polycystic ovarian syndrome; PCOS)، از دریل کردن تخمدان با سوزن از راه واژن تحت هدایت اولتراسوند (ultrasound-guided transvaginal ovarian needle drilling; UTND) برای القای تخمک‌گذاری سودی می‌برند یا خیر.

پیشینه

کلومیفن سیترات یکی از درمان‌‎های خط اول در القای تخمک‌گذاری (رها کردن یک تخمک از تخمدان) در زنان مبتلا به PCOS (یک اختلال هورمونی شایع در زنان در سنین باروری) است. با این حال، 15% تا 40% از زنان مبتلا به PCOS پس از تجویز کلومیفن تخمک‌گذاری ندارند (وضعیتی كه آن را مقاوم به کلومیفن می‌نامیم). سوراخ کردن تخمدان با سوزن از راه واژن تحت هدایت اولتراسوند در زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن برای کمک به آزادسازی فولیکول غالب (تخمک‌گذاری) استفاده می‌شود. همچنین، گنادوتروپین‌ها (داروهای هورمونی تزریقی) می‌توانند به عنوان یک گزینه درمانی برای القای تخمک‌گذاری در زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن در نظر گرفته شوند.

پیشنهاد شده انجام UTND در مقایسه با دریل کردن تخمدان با کمک لاپاروسکوپی (که در آن برش‌های کوچکی در لگن ایجاد شده و از یک دوربین کوچک برای مشاهده تخمدان‌ها استفاده می‌شود)، ممکن است خطر عوارض جراحی را کاهش دهد. با این وجود، بیش‌تر مطالعات UTND در کیفیت مطالعه محدودیت‌هایی دارند. هیچ مطالعه‌ای را برای ورود شناسایی نکردیم. بی‌خطری و کارآیی UTND هنوز قطعی نیست.

تاریخ جست‌وجو

مطالعاتی را که تا دسامبر 2020 منتشر شدند، جست‌وجو کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ مطالعه‌ای نتوانست برای آنالیز وارد شود. سه مطالعه قبلا گنجانده شده را به دلیل عدم قطعیت در مورد روش‌های مطالعه، در دسته‌بندی در انتظار طبقه‌بندی قرار دادیم.

نتایج کلیدی

قادر به ارزیابی مزایا یا مضرات استفاده از UTND برای زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن نبودیم، زیرا هیچ مطالعه‌ای در این مرور گنجانده نشد.

کیفیت شواهد

هیچ مطالعه‌ای نتوانست برای ارزیابی کیفیت وارد شود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

از آنجایی که هیچ مطالعه‌ای را برای ورود شناسایی نکردیم، نتوانستیم مزایا یا مضرات استفاده از UTND را برای زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن ارزیابی کنیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اختلال در تخمک‌گذاری یک ویژگی مهم تشخیصی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (polycystic ovarian syndrome; PCOS) است که منجر به ناباروری و به دنبال آن، بار (burden) سنگین بیماری می‌شود. راهکارهای درمانی بسیاری برای القای تخمک‌گذاری در زنان مبتلا به PCOS که نابارور هستند، استفاده شده‌اند. دریل کردن تخمدان با سوزن از طریق واژن تحت هدایت اولتراسوند (ultrasound-guided transvaginal ovarian needle drilling; UTND) یک روش جراحی جدید است که برای القای تخمک‌گذاری در زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن (clomiphene) در کلینیک سرپایی استفاده می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و بی‌خطری (safety) روش UTND در مدیریت درمانی زنان نابارور مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه زنان و باروری در کاکرین؛ بانک‌های اطلاعاتی CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ و دیگر بانک‌های اطلاعاتی را تا دسامبر 2020 جست‌وجو کردیم. چکید‌ه مقالات کنفرانس‌ها، فهرست منابع، و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی را بررسی کردیم. هم‌چنین برای به دستیابی به کارآزمایی‌های بیش‌تر، با متخصصین این حوزه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

هدف ما انتخاب کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) بود که به مقایسه UTND با دریل کردن تخمدان به روش لاپاروسکوپی (laparoscopic ovarian drilling; LOD)، و UTND در ترکیب با گنادوتروپین‌ها در مقابل فقط تجویز گنادوتروپین‌ها برای زنان در سنین تولید مثل پرداختند که مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن و ناباروری بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌های مناسب را برای ورود غربالگری کرده، کیفیت روش‌شناسی و خطر سوگیری (bias) را بررسی، و داده‌ها را استخراج کردند. پیامدهای اولیه عبارت بودند از نرخ تولد زنده و بروز عوارض جراحی (خونریزی و عفونت). پیامدهای ثانویه شامل نرخ بارداری، نرخ تخمک‌گذاری، و سندرم تحریک بیش از حد تخمدان بودند. برنامه‌ریزی کردیم نسبت شانس (OR) را با 95% فواصل اطمینان برای داده‌های دو-حالتی محاسبه کنیم. هدف ما ارزیابی کیفیت کلی شواهد از طریق اعمال معیار‌های درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) بود.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی واجد شرایطی را برای ورود به این مرور نیافتیم. قادر به ارزیابی مزایا یا مضرات استفاده از UTND برای زنان مبتلا به PCOS مقاوم به کلومیفن نبودیم، زیرا هیچ مطالعه‌ای در این مرور گنجانده نشد. به دلیل وجود نگرانی‌های مربوط به روش‌شناسی، کارآزمایی‌هایی را که پیش از این وارد شدند، به مطالعات در انتظار طبقه‌بندی منتقل کردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information