برداشتن سپتوم برای زنان در سن فرزندآوری با رحم دیواره‌دار (septate uterus)

سوال مطالعه مروری

نویسندگان کاکرین می‌خواستند بدانند كه رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم (برداشتن سپتوم با جراحی) شانس تولد زنده را در زنان دارای رحم دیواره‌دار بهبود می‌بخشد یا خیر، و آیا مزایای آن از عوارض احتمالی این پروسیجر بیشتر است یا خیر.

پیشینه

رحم دیواره‌دار یک ناهنجاری ذاتی رحم است که در آن رحم به دو حفره تقسیم می‌شود. زنانی که رحم دیواره‌دار دارند در معرض خطر ناباروری، سقط مکرر و زایمان زودرس قرار دارند. تصور می‌شود برداشتن سپتوم با جراحی باعث بهبود این پیامدها می‌شود، اما اثربخشی این پروسیجر جراحی ناشناخته است.

ویژگی‌های مطالعه

ما به بررسی تحقیقات منتشر شده تا می 2016 پرداختیم. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای واجد شرایط برای ورود بودند که تأثیر رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم را بر پیامدهای تولید مثلی در زنان در سن باروری با رحم دیواره‌‌دار ارزیابی کردند. در این کارآزمایی‌ها، زنان به‌صورت تصادفی به گروه رزکسیون سپتوم یا مدیریت انتظاری (عدم انجام جراحی) اختصاص یافتند. هیچ مطالعه‌ای برای ورود وجود نداشت، بنابراین نمی‌توانیم در مورد منابع مالی آن گزارشی ارائه دهیم.

نتایج کلیدی

همانطور که در نسخه 2011 این مرور مشخص است، ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌‌ای را برای ورود به این به‌روزرسانی شناسایی نکردیم که منتشر شده باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم در زنان در سن باروری با رحم دیواره‌دار در سراسر جهان برای بهبود پیامدهای باروری انجام می‌شود. در‌ حال‌ حاضر، هیچ شواهدی برای حمایت از این پروسیجر جراحی در این گروه از زنان وجود ندارد. انجام فوری کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌‌ شده مورد نیاز است. در‌ حال‌ حاضر دو کارآزمایی در‌حال‌ انجام است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

زنانی که رحم دیواره‌دار (septate uterus) دارند، در معرض خطر بیشتر ناباروری، سقط مکرر و زایمان زودرس قرار می‌گیرند. ترمیم آناتومی رحم با رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم (hysteroscopic septum resection) یک مداخله اثبات شده است. این درمان عمدتا در مطالعات کوهورت گذشته‌نگر ارزیابی شده که تأثیر مثبت آن را بر پیامدهای بارداری پیشنهاد کرده‌اند. نقص عمده در این مطالعات طراحی قبل/بعد (before/after) آنها است، که همواره به نفع مداخله مورد بررسی بوده است.

اهداف: 

تعیین اینکه رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم در زنان در سن باروری با رحم دیواره‌دار باعث افزایش نرخ تولد زنده می‌شود یا خیر و ارزیابی ایمنی این روش.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت تخصصی گروه زنان و باروری در کاکرین (از زمان آغاز به کار تا می 2016)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL CRSO) (از زمان آغاز به کار تا می 2016)، MEDLINE (1946 تا می 2016)، Embase (1974 تا می 2016)، PsycINFO (1806 تا می 2016) و بانک اطلاعاتی CINAHL (1982 تا می 2016) را جست‌وجو کردیم. ما همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی را برای کارآزمایی‌های در‌حال انجام و ثبت شده، و همچنین فهرست منابع، کتابخانه کاکرین، پایان‌نامه‌ها و تزهای منتشر نشده، خلاصه مقاله‌های کنفرانس، OpenGrey؛ LILACS؛ PubMed و Google را بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد مطالعه کنیم که تأثیر رزکسیون هیستروسکوپیک سپتوم را بر پیامدهای تولید‌مثلی و ایمنی آن را در زنان در سن باروری با رحم دیواره‌دار ارزیابی کرده باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

اگر مطالعه‌ای برای ورود وجود داشت، دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب، خطر سوگیری (bias) را بررسی و داده‌ها را استخراج می‌کردند. این نویسندگان برای به‌دست آوردن اطلاعات اضافی با نویسندگان مطالعات نیز تماس می‌گرفتند.

نتایج اصلی: 

همانطور که در نسخه 2011 این مرور مشخص است، ما هیچ کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را برای ورود به این به‌روزرسانی، شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information