استفاده از تیم‌های تخصصی انتقال نوزادان به بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان در پیشگیری از موربیدیتی و مورتالیتی

سوال مطالعه مروری: آیا تیم‌های تخصصی انتقال نوزادان در مقایسه با تیم‌های غیرتخصصی، پیامد بالینی را برای نوزادان تازه متولد شده‌ای که نیاز به انتقال به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دارند، بهبود می‌بخشند؟

پیشینه: نوزادان تازه متولد شده پُر-خطر اگر در یک مرکز دارای بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) متولد شوند، پیامدهای بهتری خواهند داشت. اگرچه توصیه می‌شود که زنان با عوامل پُر-خطر برای زایمان به مراکز دارای امکانات NICU منتقل شوند، گاه وقوع تولد در مراکزی که قادر به درمان نوزادان خود نیستند، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، برای اطمینان از پایدار شدن وضعیت این نوزادان و انتقال آنها به بیمارستان‌های دارای NICU، نیاز به پرسنل سلامت آموزش‌دیده ویژه انتقال نوزاد وجود دارد. این مرور برای بررسی این موضوع ترتیب داده شد که تیم‌های تخصصی آموزش‌دیده ویژه انتقال نوزادان، در مقایسه با تیم‌های عمومی انتقال، پیامدهای بالینی بهتری داشته‌اند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه: هیچ کارآزمایی‌ واجد شرایطی برای ورود به این مرور شناسایی نشد.

نتایج کلیدی: هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌ و کنترل شده برای حمایت یا رد این موضوع وجود ندارد که استفاده از تیم‌های تخصصی برای انتقال نوزادان، مرگ‌ومیر و عوارض را میان نوزادان تازه متولد شده‌ای که نیاز به بازیابی در یک NICU دارند، کاهش می‌دهند یا خیر. برای ارائه پاسخ به این سوال، ممکن است تکیه بر شواهد حاصل از کارآزمایی‌های خوشه‌ای (جایی که گروه‌های بیمارستان‌ها مقایسه می‌شوند) یا مطالعاتی با طراحی‌های غیر-تصادفی‌سازی شده و با کیفیت خوب ضروری باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد قابل اعتمادی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی ‌شده برای حمایت یا رد تاثیرات استفاده از تیم‌های تخصصی انتقال نوزادان برای بازیابی نوزادان در مورد موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان وجود ندارد. طراحی‌های خوشه‌ای تصادفی‌سازی شده ممکن است برای ارائه پاسخ‌هایی در مورد اثربخشی و پیامدهای بالینی مناسب‌تر باشند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انتقال مادر پیش از زایمان، پیامدهای بهتری را برای نوزادان فراهم می‌کند. با این حال، ناگزیر برخی از نوزادان هستند که نیاز به انتقال فوری به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) دارند. به همین دلیل، بسیاری از مؤسسات خدماتی را برای انتقال نوزادان توسط پرسنل آموزش‌دیده ویژه سلامت ارائه می‌دهند. با این حال، مطالعات اندکی در مورد پیامدهای بالینی مرتبط در نوزادانی که نیاز به انتقال به NICU دارند، گزارش می‌دهند.

اهداف: 

تعیین تاثیرات استفاده از تیم‌های تخصصی انتقال، در مقایسه با تیم‌های غیر-تخصصی، بر خطر مورتالیتی و موربیدیتی میان نوزادان پُر-خطر که نیازمند انتقال به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان هستند.

روش‌های جست‌وجو: 

از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، شماره 7 سال 2015)؛ MEDLINE (1966 تا 31 جولای 2015)؛ EMBASE (1980 تا 31 جولای 2015)؛ CINAHL (1982 تا 31 جولای 2015)؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده به منظور یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده، استفاده کردیم.

معیارهای انتخاب: 

طراحی مطالعه: کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده، کارآزمایی‌های خوشه‌ای تصادفی‌سازی و کنترل شده.

جمعیت: نوزادانی که نیاز به انتقال به یک بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دارند.

مداخله: انتقال توسط یک تیم تخصصی در مقایسه با یک تیم غیرتخصصی.

پیامدها: هر یک از پیامدهای زیر- مرگ‌و‌میر؛ عوارض جانبی حین انتقال که منجر به اختلال تنفسی می‌شود؛ و شرایطی که نیاز به پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دارد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

کیفیت روش‌شناسی کارآزمایی‌ها با استفاده از اطلاعات ارائه شده در مطالعات و با ارتباط شخصی با نویسنده ارزیابی شد. اطلاعات در مورد پیامدهای مرتبط استخراج شده و اندازه تاثیرگذاری مداخله به صورت خطر نسبی (RR)، تفاوت خطر (risk difference; RD)، تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مفید بیشتر (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) یا تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا بروز یک پیامد مضر بیشتر (number needed to treat for an additional harmful outcome; NNTH) و تفاوت میانگین (MD) برای پیامدهای پیوسته، تخمین زده و گزارش شدند. داده‌های به دست آمده از کارآزمایی‌های خوشه‌ای تصادفی‌سازی شده، برای تجزیه‌و‌تحلیل ترکیب نشدند.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی معیارهای ورود را به این مرور را داشت، اما به دلیل سوگیری (bias) شدید در گزارش نتایج، واجد شرایط نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information