انجام مصاحبه خروج برای کاهش نرخ ترک کارکنان سازمان‌های ارائه خدمات سلامت

در بسیاری از سازمان‌های مراقبت‌های سلامت، مصاحبه‌های خروج (exit interview) انجام می‌شوند تا بفهمند چرا کارکنان مرکز را ترک می‌کنند. این مصاحبه‌ها ممکن است پیش از خروج افراد یا پس از ترک سازمان انجام شوند؛ آنها به صورت مصاحبه حضوری یا از طریق تلفن انجام می‌گیرند. هدف اصلی از انجام مصاحبه خروج، کاهش تعداد افراد خارج‌شده از سازمان است، که با رفع مشکلاتی که ممکن است در فرآیند مصاحبه خروج شناسایی شوند، کاهش یابند. این مرور به دنبال آن بود که مشخص کند انجام مصاحبه خروج برای دستیابی به این هدف مفید بود. با این حال، پس از جست‌وجوی گسترده، هیچ مطالعه‌ای برای پاسخ به این سوال یافت نشد. انجام پژوهش‌های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی در مورد اثربخشی مصاحبه‌های خروج به منظور کاهش نرخ ترک سازمان در دسترس نیست. با این حال، مصاحبه خروج ممکن است اطلاعات مفیدی را در مورد محیط کار ارائه دهد، که به‌نوبه‌خود، می‌تواند در توسعه مداخلات برای کاهش نرخ ترک سازمان مفید باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مصاحبه‌های خروج (exit interview) به‌طور گسترده‌ای در سازمان‌های مراقبت سلامت به منظور شناسایی دلایل خروج کارکنان از سازمان انجام می‌شوند، اما سودمندی آنها در محدود کردن میزان خروج کارکنان از سازمان نامشخص است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی استراتژی‌های مختلف انجام مصاحبه خروج در کاهش نرخ ترک سازمان از سوی متخصصان مراقبت سلامت.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه EPOC در کاکرین؛ پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) ، شماره 11، 2012؛ MEDLINE, Ovid (1950- )؛ EMBASE, Ovid (1947- )؛ CINAHL, EbscoHost (1980- )؛ و PsycINFO, OVID (1806-) را بین 31 اکتبر و 6 نوامبر 2012 جست‌وجو کردیم. همچنین فهرست منابع مطالعات واردشده و مرورهای مرتبط را غربالگری کرده؛ و پایگاه ثبت کارآزمایی را برای یافتن‌ مطالعات برنامه‌ریزی شده و در حال انجام جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی خود را به زبان یا وضعیت انتشار مطالعه محدود نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، کارآزمایی‌های بالینی کنترل‌شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (before-after) و مطالعات سری‌های زمانی منقطع وارد شدند که نرخ ترک سازمان را میان متخصصان مراقبت سلامت مقایسه کردند که تحت یک شکل مصاحبه خروج با شکل دیگری از آن یا عدم انجام مصاحبه قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی اصلی به شناسایی 1560 استناد (citation) انجامید، که از میان آنها 19 مورد به‌طور بالقوه با موضوع این مطالعه مرتبط بودند. دو نویسنده به‌طور مستقل از هم چکیده این مطالعات را مرور کرده و متون کامل هشت مطالعه را بازیابی کردند. پس از ارزیابی مستقل، هر هشت مورد را حذف کردیم؛ آنها یا مصاحبه بودند، یا تفسیر در مورد نحوه انجام مصاحبه خروج یا مطالعات توصیفی در مورد دلایل خروج. هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشد. برای اولین به‌روزرسانی، 2220 استناد را غربالگری کرده و هیچ مطالعه جدیدی را به دست نیاوردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information