جراحی یا رادیوتراپی در سرطان زودرس دهانه رحم از نوع آدنوکارسینوما

سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه از نوع شایع آن، کارسینومای سلول سنگفرشی، پیش‌آگهی مشابهی پس از جراحی یا رادیوتراپی اولیه دارد. در سرطان دهانه رحم از نوع سلول گراندولار (آدنوکارسینوما)، جراحی را توصیه می‌کنیم. دومین جایگزین بهتر برای بیماران نامناسب برای جراحی، کمو‌-رادیاسیون است. در بیماران مشکوک به درگیری غدد لنفاوی، کمو‌-رادیاسیون احتمالا اولین انتخاب است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما انجام جراحی را در مرحله اولیه AC دهانه رحم در بیمارانی توصیه می‌کنیم که مرحله بیماری آنها با دقت تعیین شده است. کمو‌-رادیاسیون اولیه، دومین جایگزین درمانی در بیماران نامناسب برای جراحی برشمرده می‌شود؛ کمو‌-رادیاسیون احتمالا اولین انتخاب در بیماران با درگیری غدد لنفاوی (مشکوک در MRI یا PET-CT) است. از زمان آخرین نسخه این مرور، هیچ مطالعه جدیدی را نیافتیم. داده‌های پیگیری بیست ساله در سال 2017 این نتایج را تأیید کردند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در کارسینومای سلول سنگفرشی زودرس دهانه رحم، پیامد پس از جراحی اولیه یا رادیوتراپی اولیه، مشابه است. گزارش‌هایی وجود دارد که در مورد آدنوکارسینومای زودرس (adenocarcinoma; AC) دهانه رحم، چنین چیزی صدق نمی‌کند: برخی مطالعات گزارش کرده‌اند که پیامد پس از جراحی اولیه بهتر است. هیچ مرور سیستماتیکی در مورد جراحی در برابر کمو‌-رادیاسیون در درمان سرطان دهانه رحم وجود ندارد.

اهداف: 

اهداف این مرور، مقایسه اثربخشی و ایمنی جراحی اولیه در مرحله زودرس AC دهانه رحم با رادیوتراپی یا کمو‌-رادیاسیون اولیه بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) شماره 3، 2009؛ MEDLINE (1950 تا هفته 5 جولای، 2009)؛ EMBASE (1980 تا هفته 32؛ 2009) و مقالات مرتبط ارائه شده را در PubMed و Web of Science جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع مقالات را بررسی کردیم. برای این به‌روزرسانی، جست‌وجوها در جون 2012 دوباره انجام شدند: CENTRAL شماره 6، 2012؛ پایگاه ثبت تخصصی گروه زنان کاکرین، جون 2012؛ MEDLINE از 2009 تا هفته 2 جون 2012، و Embase از 2009 تا هفته 24 سال 2012. جدیدترین جست‌وجوها در نوامبر 2020 دوباره انجام شدند: CENTRAL شماره 11، 2020؛ MEDLINE تا هفته 2 نوامبر 2020 و Embase تا هفته 47 سال 2020.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات مربوط به درمان بیماران مبتلا به AC زودرس دهانه رحم وارد شدند. درمان شامل جراحی، جراحی که متعاقب آن رادیوتراپی انجام شود، رادیوتراپی و کمو‌-رادیاسیون بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

چهل‌وسه مطالعه توسط استراتژی جست‌وجو انتخاب شده و 30 مطالعه کنار گذاشته شدند. دوازده مطالعه برای ورود به مرور در نظر گرفته شدند. به جز یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (RCT)، دیگر مطالعات کوهورت گذشته‌نگر با کیفیت روش‌شناسی متغیر بودند و محدودیت‌های یک مطالعه گذشته‌نگر را داشتند. به دلیل استراتژی‌های مختلف درمان، مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات گذشته‌نگر امکان‌پذیر نبود. فقط داده‌های پیگیری برای یک مطالعه در جست‌وجوی انجام شده در نوامبر 2020 شناسایی شد.

نتایج اصلی: 

تجزیه‌و‌تحلیل یک زیر‌-گروه از یک RCT نشان داد که جراحی برای AC زودرس دهانه رحم بهتر از رادیوتراپی است. با این حال، اکثر بیماران جراحی شده به رادیوتراپی کمکی (adjuvant) نیاز داشتند، که با موربیدیتی بیشتری همراه است. به علاوه، رادیوتراپی در این مطالعه مطلوب نبود، و جراحی با کمو‌-رادیاسیون، که اخیرا در بیشتر مراکز توصیه می‌شود، مقایسه نشد. در نهایت، تکنیک‌های مدرن تصویربرداری (یعنی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) و اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون - توموگرافی کامپیوتری (PET-CT))، امکان انتخاب بهتر بیماران را فراهم می‌کند و اکنون بیمارانی که درگیری غدد لنفاوی ندارند، می‌توانند به راحتی برای جراحی شناسایی شوند، در نتیجه خطر «مشکل مضاعف» ناشی از جراحی و رادیوتراپی کمکی کاهش می‌یابد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information