زایمان سزارین انتخابی مجدد در برابر القای زایمان برای زنان دارای سابقه قبلی زایمان سزارین

موضوع چیست؟

چه زمانی پزشکان اعتقاد دارند که انجام مداخله در بارداری مورد نیاز است، کدام گزینه برای یک زن باردار که قبلا یک یا چند زایمان سزارین داشته است بهتر است - زایمان سزارین برنامه‌ریزی شده («یک سزارین انتخابی مجدد») یا القای زایمان برنامه‌ریزی شده؟

چرا این موضوع مهم است؟

در سزارین انتخابی مجدد و القای زایمان برنامه‌ریزی شده، خطرات و مزایایی که شناخته شده هستند، اتفاق می‌افتند. با این حال، ما نمی‌دانیم که شواهد نشان دهنده این موضوع هستند که می‌توانیم انتظار پیامدهای بهتری را با یک نوع مراقبت نسبت به سایر مراقبت‌ها داشته باشیم یا خیر. مطالعات انجام شده تاکنون توان بالقوه‌ای برای سوگیری (bias) داشته‌اند، به این معنی که نتایج ممکن است قابل اطمینان نباشد.

ما چه شواهدی به دست آوردیم؟

به دنبال کارآزمایی‌های تصادفی شده‌ای بودیم که پیامدها را در مادران و نوزادان هنگامی که یک سزارین انتخابی مجدد برنامه‌ریزی شده بود و هنگامی که القای زایمان برنامه‌ریزی شده بود، مقایسه کردند. هیچ کارآزمایی را از این نوع پیدا نکردیم.

این یافته‌ها چه معنایی دارند؟

مراقبان و زنان را که با تصمیم‌گیری در مورد درد زایمان و زایمان پس از سابقه قبلی زایمان سزارین مواجه هستند، نمی‌توان از شواهد به دست آمده از کارآزمایی تصادفی‌سازی شده مطلع کرد. یک زن باید با مراقبان خود درباره مزایا و خطرات هر دو نوع عمل بحث کند. او و مراقبانش باید به یک تصمیم مشترک درباره اقدامی که بر اساس خواست‌ها و اولویت‌های زن است، برسند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای زنانی که سابقه قبلی زایمان سزارین داشتند، هم زایمان سزارین انتخابی مجدد برنامه‌ریزی شده و هم القای زایمان برنامه‌ریزی شده با مزایا و آسیب‌هایی همراه است. شواهدی برای این شیوه‌های مراقبت از مطالعات غیر-تصادفی‌سازی شده به دست آمد، که با سوگیری بالقوه مرتبط هستند. بنابراین، هرگونه نتایج و نتیجه‌گیری ارائه شده باید با احتیاط تفسیر شوند. کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده برای ارائه شواهد قابل اطمینان در مورد مزایا و آسیب‌های زایمان سزارین انتخابی مجدد و القای زایمان برای زنانی که سابقه قبلی زایمان سزارین داشتند مورد نیاز هستند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

هنگامی که یک زن سابقه قبلی زایمان سزارین داشته و در بارداری بعدی نیاز به القای زایمان داشته باشد، دو گزینه برای مراقبت از او وجود دارد: سزارین انتخابی مجدد و القای زایمان برنامه‌ریزی شده. اگرچه هر دو نوع زایمان سزارین انتخابی مجدد و القای زایمان برنامه‌ریزی شده خطرات و مزایایی دارند، منابع فعلی اطلاعات، محدود به مطالعات کوهورت غیر-تصادفی‌سازی شده هستند، و مطالعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از نظر سوگیری (bias) پتانسیل قابل‌ توجهی داشتند. در نتیجه، هرگونه نتیجه‌گیری بر اساس نتایج این مطالعات از نظر قابلیت اطمینان محدود هستند و باید با احتیاط تفسیر شوند.

اهداف: 

ارزیابی، با استفاده از بهترین شواهد موجود، مزایا و آسیب‌های سیاست زایمان سزارین انتخابی مجدد برنامه‌ریزی شده در برابر سیاست القای زایمان برای زنانی که سابقه قبلی زایمان سزارین داشتند و نیاز به القای زایمان برای بارداری بعدی دارند. پیامدهای اولیه شامل موفقیت در القای زایمان، نیاز به زایمان سزارین، مورتالیتی مادر و نوزاد، و موربیدیتی مادر و نوزاد است.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 می 2017) را جست‌وجو کردیم و جست‌وجوی فهرست منابع مطالعات بازیابی شده را برنامه‌ریزی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با داده‌های گزارش شده در مورد مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد بین زنان دارای سابقه قبلی زایمان سزارین که برای زایمان سزارین انتخابی مجدد یا القای زایمان برنامه‌ریزی شدند. کارآزمایی‌های خوشه‌ای و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده نیز واجد شرایط ورود به مرور بودند. کارآزمایی‌هایی را که فقط به صورت خلاصه منتشر شدند، در صورت ارائه اطلاعات کافی و داشتن معیارهای ورود به مرور، در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

استخراج داده را انجام ندادیم. اگر کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده شناسایی شوند، برای به‌روز کردن نسخه‌های بعدی دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را از نظر ورود به مطالعه و خطر سوگیری ارزیابی و داده‌ها را استخراج خواهند کرد، سپس دقت داده‌های استخراج شده را مورد بررسی قرار خواهند داد. نویسندگان مرور کیفیت شواهد را با استفاده از سیستم درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی خواهند کرد.

نتایج اصلی: 

نویسندگان مرور هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را شناسایی نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information