اقلام کمک-آموزشی چاپی در عملکرد حرفه‌ای مراقبت سلامت و سلامت بیمار

هدف از این مطالعه مروری چیست؟

هدف از این مرور، یافتن این نکته بود که اقلام کمک-آموزشی چاپی توزیع شده میان متخصصان مراقبت سلامت، می‌توانند عملکرد آنها را بهبود بخشیده و به‌نوبه‌خود باعث بهبود سلامت بیمار شوند یا خیر.

پیام‌های کلیدی

نتایج این مرور نشان می‌دهد که اقلام کمک-آموزشی چاپی، احتمالا باعث بهبود عملکرد متخصصان مراقبت سلامت شده و ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در سلامت بیمار ایجاد کنند. نتایج همچنین حاکی از آن است که نسخه‌های کامپیوتری نسبت به نسخه‌های چاپی همان اقلام آموزشی چاپی ممکن است در عملکرد متخصصان مراقبت سلامت تفاوتی اندک یا عدم تفاوت ایجاد کنند. انجام پژوهش بیشتر با روش‌شناسی دقیق ممکن است تاثیر مهمی بر اطمینان ما به این تخمین تاثیرگذاری داشته باشد و احتمالا این تخمین را تغییر دهد.

چه موضوعی در این مرور بررسی شد؟

نشریات پزشکی و دستورالعمل‌های عملکرد بالینی، کانال‌های متداولی برای توزیع اطلاعات علمی به متخصصان مراقبت سلامت هستند، زیرا امکان توزیع گسترده را با هزینه نسبتا کمی فراهم می‌کنند. هدف از ارائه اقلام آموزشی چاپی، ارتقای سطح آگاهی، دانش، نگرش و مهارت متخصصان مراقبت سلامت و در نهایت بهبود عملکرد آنها و پیامدهای مرتبط با سلامت بیماران است.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

نویسندگان این مرور، 84 مطالعه مرتبط را پیدا کردند. بیشتر این مطالعات، متخصصان مراقبت سلامت دریافت کننده اقلام آموزشی چاپی را با متخصصان مراقبت سلامت که این اقلام را دریافت نکرده بودند، مقایسه کردند. نتایج این مرور نشان می‌دهد که اقلام کمک-آموزشی چاپی، احتمالا باعث بهبود عملکرد متخصصان مراقبت سلامت شده و ممکن است در مقایسه با عدم مداخله، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در سلامت بیمار ایجاد کنند. دو مطالعه (یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و یک CBA)، نسخه‌های چاپی و کامپیوتری یک ابزار کمک-آموزشی را مقایسه و پیشنهاد کردند که نسخه‌های کامپیوتری نسبت به نسخه‌های چاپی همان اقلام آموزشی، در عملکرد متخصصان مراقبت سلامت تفاوتی اندک یا عدم تفاوت ایجاد می‌کنند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجو برای یافتن مطالعاتی پرداختند که تا 8 فوریه 2019 منتشر شده بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نتایج این مرور حاکی از آن است که، در صورت استفاده از PEMs به‌تنهایی و در مقایسه با عدم مداخله، ممکن است پیامدهای عملکرد متخصصان مراقبت سلامت و پیامدهای سلامت بیماران را اندکی بهبود بخشند. اثربخشی PEMها در مقایسه با سایر مداخلات، یا PEMها به عنوان بخشی از مداخله چند-گانه، نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اقلام آموزشی چاپی، یکی از استراتژی‌های انتشار گسترده اطلاعات برای بهبود کیفیت عملکرد متخصصان مراقبت سلامت و پیامدهای سلامت بیمار محسوب می‌شوند. آنها به‌طور مرسوم در اشکال کاغذی از جمله مونوگراف‌ها، مطالب منتشر شده در نشریات داوری همتا (peer-review) و دستورالعمل‌های بالینی ارائه می‌شوند. این چهارمین به‌روزرسانی مرور است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر اقلام کمک-آموزشی چاپی (printed educational materials; PEMs) بر عملکرد متخصصان مراقبت سلامت و پیامدهای سلامت بیمار.

بررسی تاثیر برخی از خصوصیات اقلام کمک-آموزشی چاپی (به عنوان مثال منبع، محتوا، قالب) بر عملکرد متخصصان مراقبت سلامت و پیامدهای سلامت بیمار.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به جست‌وجو در MEDLINE؛ Embase؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)؛ HealthStar؛ CINAHL؛ ERIC؛ CAB Abstracts؛ سلامت جهانی و پایگاه ثبت EPOC از آغاز تا 6 فوریه 2019 پرداختیم. فهرست منابع همه مطالعات وارد شده و مرورهای سیستماتیک مرتبط را کنترل کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده (randomised trials; RTs)، مطالعات کنترل شده قبل-بعد (controlled before-after studies; CBAs) و مطالعات سری زمانی منقطع‌ (interrupted time series studies ; ITSs) را وارد کردیم که تأثیر PEMs را بر عملکرد متخصصان مراقبت سلامت یا پیامدهای سلامت بیمار ارزیابی کردند. سه نوع مقایسه را انجام دادیم: (1) PEM در برابر عدم مداخله، (2) PEM در برابر مداخله تکی، (3) مداخله چند-گانه که PEM در آن لحاظ شد در برابر مداخله چند-گانه بدون لحاظ PEM. هر معیار عینی عملکرد حرفه‌ای (به عنوان مثال تجویز دارویی خاص)، یا پیامدهای سلامت بیمار (به عنوان مثال فشار‌خون) گنجانده شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو مرورگر، استخراج داده‌ها را به‌طور مستقل از هم انجام دادند. اختلاف‌نظرات با بحث حل‌وفصل شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل‌ها، مطالعات وارد شده را با توجه به طراحی مطالعه، نوع پیامد و نوع مقایسه گروه‌بندی کردیم. برای کارآزمایی‌های کنترل شده، میانه اندازه تاثیرگذاری را برای هر پیامد در هر مطالعه، میانه اندازه تاثیرگذاری را میان پیامدها در هر مطالعه و میانه این اندازه تاثیرگذاری‌ها را میان مطالعات گزارش کردیم. در جایی که داده‌ها وجود داشتند، با تبدیل کلیه داده‌ها به صورت ماهانه و برآورد اندازه تاثیرگذاری تغییر در شیب خط رگرسیون بین قبل و بعد از اجرای PEM، مطالعات ITS را مجددا تجزیه‌و‌تحلیل کردیم. تغییرات میانه را در شیب برای هر پیامد برای هر مطالعه و سپس میان مطالعات گزارش کردیم. همه تغییرات در شیب‌ها را با استفاده از خطای استاندارد آنها استاندارد‌ سازی کردیم تا امکان مقایسه و ترکیب پیامدهای مختلف فراهم شود. هر PEM را با توجه به اصلاح کننده‌های تاثیرات بالقوه مربوط به منبع PEMها، کانال مورد استفاده برای ارائه آنها، محتوای آنها و فرمت آنها طبقه‌بندی کردیم. خطرات سوگیری (bias) همه مطالعات وارد شده را ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 84 مطالعه را وارد کردیم: 32 RT، دو CBA و 50 مطالعه ITS. از میان 32 مورد RT؛ 19 مورد RTهای خوشه‌ای بودند که واحدهای مختلفی را از تصادفی‌سازی نظیر عملکردها، مراکز بهداشتی، شهرها یا مناطق به کار گرفتند.

اغلب مطالعات وارد شده (82/84)، اثربخشی PEMs را با عدم مداخله مقایسه كردند. بر اساس RTهایی که شواهدی را با قطعیت متوسط ارائه کردند، دریافتیم PEMهای توزیع شده میان متخصصان مراقبت سلامت، احتمالا عملکرد آنان را بهبود می‌بخشند، که با متغیرهای دو حالتی اندازه گیری شده و با عدم مداخله مقایسه شد (میانه تفاوت خطر مطلق (absolute risk difference; ARD)): 0.04؛ دامنه بین چارکی (interquartile range; IQR): 0.01 تا 0.09؛ 3963 تعداد متخصصان مراقبت سلامت در 3073 واحد. ما نتوانستیم با استفاده از شواهد جمع‌آوری شده از متغیرهای پیوسته (تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD): 0.11؛ IQR؛ 0.16- تا 0.52؛ 1631 نفر از متخصصان مراقبت سلامت تصادفی‌سازی شده در 1373 واحد)، از مطالعات ITS (تغییر میانه استاندارد شده در شیب = 0.69؛ 35 مطالعه)، یا از مطالعه CBA، این یافته‌ها را تایید کنیم زیرا قطعیت این شواهد بسیار پائین بود. بر اساس RTهایی که شواهدی را با قطعیت متوسط ارائه کردند، دریافتیم که PEMهای توزیع شده میان متخصصان مراقبت سلامت، در مقایسه با عدم مداخله، احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در سلامت بیمار داشته‌اند که با استفاده از متغیرهای دو حالتی اندازه‌گیری شد (ARD: 0.02؛ IQR؛ -0.005 تا 0.09؛ 935,015 بیمار تصادفی‌سازی شده در 959 واحد). شواهد جمع‌آوری شده از متغیرهای پیوسته (SMD: 0.05؛ IQR؛ 0.12- تا 0.09؛ 6,737 نفر بیمار تصادفی‌سازی شده در 594 واحد)، یا نتایج حاصل از مطالعات ITS (تغییر میانگین استاندارد‌ شده در شیب = 1.12؛ 8 مطالعه) این یافته‌ها را تقویت نمی‌کنند زیرا قطعیت این شواهد بسیار پائین بود.

دو مطالعه (یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و یک CBA)، یک نسخه کاغذی را با یک نسخه کامپیوتری از همان PEM، مقایسه کردند. از RT که شواهدی را با قطعیت پائین ارائه داد، دریافتیم که PEM در نسخه‌های کامپیوتری ممکن است نسبت به PEM در نسخه‌های چاپی، تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در عملکرد متخصصان مراقبت سلامت ایجاد کند (ARD: -0.02؛ IQR؛ 0.03- تا 0.00؛ 139 نفر از متخصصان مراقبت سلامت که به‌طور جداگانه تصادفی‌سازی شدند). این یافته توسط مطالعه CBA که شواهدی را با قطعیت بسیار پائین ارائه داد، تقویت نشد (SMD: 0.44؛ 32 نفر متخصصان مراقبت سلامت).

داده‌های جمع‌آوری شده به ما اجازه نداد نتیجه بگیریم که کدام خصوصیات PEM بر اثربخشی آنها تأثیرگذار است.

کیفیت روش‌شناسی مطالعات وارد شده، متغیر بود. نیمی از RTها در معرض خطر سوگیری انتخاب قرار داشتند. اکثر مطالعات ITS به صورت گذشته‌نگر انجام شده بودند، بدون آنکه تأثیر مورد انتظار را از مداخله از پیش تعیین کنند یا حضور یک روند سکولار را اطلاع دهند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information