ارزیابی خطر ژنتیکی ابتلا به سرطان در افراد در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان خانوادگی

شناسایی یک جزء ارثی در سرطان پستان، منجر به افزایش تقاضا برای اطلاعات، اطمینان‌خاطر، و انجام تست ژنتیکی شده، که خود به تاسیس کلینیک‌های ژنتیکی برای بررسی سرطان خانوادگی انجامیده است. خدمات ژنتیک سرطان، می‌تواند شامل مشاوره طولانی، غربالگری تخصصی و آزمایش ژنتیکی برای جهش‌ها باشد. ارزیابی خطر، اولین گام در فرآیند ارائه اطلاعات و حمایت از بیماران و خانواده‌های آنها در مورد خطری است که در زمینه ابتلا به سرطان به ارث برده‌اند. با این حال، اطلاعات موجود در مورد روش‌های مبتنی بر شواهد برای ارائه خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان بسیار اندک است. برای این مرور، یک جست‌وجوی سیستماتیک، مرور، و ارزیابی منابع علمی پیرامون ارائه خدمات ارزیابی خطر سرطان ژنتیکی در افراد نگران در زمینه سرطان پستان خانوادگی مورد استفاده قرار گرفت.

این مرور شامل هشت کارآزمایی (10 مقاله) بود که فرآیند ارزیابی خطر سرطان پستان خانوادگی را پوشش داد. مطالعات مذکور بر تاثیر روانی‌اجتماعی مداخله بر بیماران، هم‌چنین سایر پیامدها و جنبه‌های ارائه خدمات متمرکز بوده و داده‌هایی را در مورد 1973 شرکت‌کننده ارائه کردند. با توجه به تعداد محدود کارآزمایی‌ها، این مرور شواهد کافی را برای نتیجه‌گیری قطعی در مورد بهترین راه پیرامون ارائه خدمات ارزیابی خطر برای افرادی که نگران سابقه خانوادگی سرطان پستان هستند، نیافت. با این حال، هر هشت مطالعه وارد شده، بهبود را در بهزیستی روان‌شناختی و کاهش سطوح نگرانی سرطان را ناشی از خدمات ارزیابی خطر نشان دادند. یافته‌های این مرور نشان می‌دهد که خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان به کاهش پریشانی، بهبود دقت افراد از خطر درک شده سرطان پستان، و افزایش دانش در مورد سرطان پستان و ژنتیک کمک می‌کنند، هر چند که اطلاعات موجود محدود هستند. شواهد موجود حاکی از آن است که چنین خدماتی هیچ آسیبی را به بیماران وارد نمی‌کنند و با کمک به کاهش پریشانی و کاهش نگرانی از سرطان در کوتاه-مدت، می‌توانند تاثیر مثبتی داشته باشند. از این مرور، به نظر نمی‌رسد که متخصص سلامت که ارزیابی خطر را ارائه می‌دهد، تاثیر قابل توجهی بر این پیامدها داشته باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور، پیامدهای مطلوبی را برای بیماران پس از ارزیابی خطر ابتلا به سرطان پستان خانوادگی یافت. با این حال، مقالات بسیار اندکی برای نتیجه‌گیری‌های قابل توجه در مورد بهترین روش ارائه خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان به دست آمد. انجام پژوهش بیشتری برای ارزیابی بهترین ابزار ارزیابی خطر سرطان توسط متخصصان مختلف سلامت، به روش‌های مختلف و در مکان‌های جایگزین، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شناسایی یک جزء ارثی در سرطان پستان، منجر به افزایش تقاضا برای اطلاعات، اطمینان‌خاطر، و انجام تست ژنتیکی شده که خود به تاسیس کلینیک‌های ژنتیکی برای سرطان خانوادگی انجامیده است. اولین قدم برای بیمارانی که به کلینیک ژنتیک سرطان مراجعه می‌کنند، ارزیابی خطر است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان بر بیماران در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان خانوادگی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی که توسط گروه سرطان پستان در کاکرین نگهداری می‌شود، در تاریخ 16 فوریه 2005 جست‌وجو شد. هم‌چنین MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ PsycLIT؛ CENTRAL؛ DARE؛ ASSIA؛ Web of Science؛ SIGLE و LILACS را جست‌وجو کردیم. جست‌وجوهای اولیه شامل بازه زمانی 1985 تا فوریه 2005 می‌شد. نشریه‌های مرتبط را هم به صورت دستی جست‌وجو کردیم. برای این به‌روزرسانی مرور، جست‌وجو تا اپریل 2011 تکرار شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌هایی را در نظر گرفتیم که مداخلاتی را برای خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان برای سرطان پستان خانوادگی بررسی کردند. کارآزمایی‌ها، پیامدهایی را مانند درک خطر، رضایت و بهزیستی (well-being) روان‌شناختی ارزیابی کردند. مطالعاتی را که مربوط به سرطان‌هایی غیر از سرطان پستان بوده یا شرکت‌کنندگان در معرض خطر سرطان پستان ارثی نبودند، حذف کردیم. از سوی دیگر، کارآزمایی‌های مربوط به ارائه اطلاعات ژنتیکی کلی سرطان یا آموزش را حذف کردیم، زیرا این مرور مربوط به ارائه ارزیابی خطر ژنتیکی بود. شرکت‌کنندگان می‌توانستند افرادی با هر سن یا جنسیتی، با یا بدون جهش شناخته شده BRCA، اما بدون سابقه قبلی سرطان پستان یا هر بیماری جدی دیگر باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. در صورت لزوم، اطلاعات بیشتر از محققان کارآزمایی درخواست شد. با توجه به ناهمگونی موجود هم در مداخلات و هم در پیامدها، داده‌ها را به صورت توصیفی گزارش کردیم.

نتایج اصلی: 

در این به‌روزرسانی مرور، پنج کارآزمایی جدید را گنجاندیم، که تعداد کل مطالعات وارد شده را به هشت مورد رساند. کارآزمایی‌های وارد شده (مربوط به 10 مقاله)، داده‌هایی را در مورد 1973 شرکت‌کننده ارائه کرده و تاثیر ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان را بر پیامدهایی از جمله خطر درک شده سرطان ارثی، و پریشانی روان‌شناختی (psychological distress) ارزیابی کردند. این مرور نشان می‌دهد که خدمات ارزیابی خطر ژنتیکی سرطان به کاهش پریشانی، بهبود دقت خطر درک شده سرطان پستان، و افزایش دانش در مورد سرطان پستان و ژنتیک کمک می‌کند. به نظر نمی‌رسد متخصص سلامت که ارزیابی خطر را ارائه می‌دهد، تاثیر قابل توجهی بر این پیامدها داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information