نقش مداخلات روان‌شناختی در درمان افسردگی در نارسایی قلبی

مشخص نیست که مداخلات روان‌شناختی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی (heart failure)، نشانه‌های افسردگی را کاهش داده و پیامد را بهبود می‌بخشند یا خیر. گاهی بزرگسالان مبتلا به نارسایی قلبی از افسردگی رنج می‌برند. مداخلات روان‌شناختی، مانند درمان شناختی رفتاری و انواع دیگر مشاوره یا درمان حمایتی، به منظور کاهش افسردگی بررسی شده است. متأسفانه، این مرور هیچ کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی شده‌ای را در مورد مداخلات روان‌شناختی با هدف کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پیدا نکرد. با این حال، مطالعاتی با دقت کمتر نشان می‌دهند که کاهش اندک در نشانه‌های افسردگی و بهبود ظرفیت و توانایی ورزش ممکن است ناشی از مداخلات روان‌شناختی باشند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

افسردگی میان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شایع است. انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با محوریت مداخلات روان‌شناختی برای افسردگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی به منظور بررسی تأثیر چنین مداخلاتی بر افسردگی، کیفیت زندگی، عوامل خطر رفتاری CVD، موربیدیتی قلبی، اقتصاد سلامت و مورتالیتی، با توجه به کمبود چنین کارآزمایی‌هایی در این زمینه و شیوع فزاینده نارسایی قلبی، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نارسایی قلبی (heart failure) یک مشکل شایع سلامت و رو به افزایش است. افسردگی میان این دسته از بیماران شایع بوده و در برخی از مطالعات، اما نه همه آنها، با افزایش خطر مرگ‌و‌میر همراه است. افسردگی ممکن است خطر وقوع حوادث مکرر قلبی و مرگ‌ومیر را از طریق مکانیسم‌های مستقیم پاتوفیزیولوژیکی مانند ترومبوژنز (thrombogenesis) یا آریتمی‌های بطنی، یا از طریق مکانیسم‌های رفتاری، افزایش دهد. بیماران افسرده کمتر به رژیم دارویی خود پایبند بوده و کمتر سبک زندگی خود را به‌طور مناسبی اصلاح می‌کنند، در نتیجه احتمال وقوع حوادث عود کننده قلبی و مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد. اثرات مداخلات روان‌شناختی بر افسردگی، از نظر کاهش آن و بهبود پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، ناشناخته است.

اهداف: 

ارزیابی اثرات مداخلات روان‌شناختی برای افسردگی، در افراد مبتلا به نارسایی قلبی، بر افسردگی و کیفیت زندگی، موربیدیتی، و مورتالیتی در این بیماران.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین و Database of Abstracts of Reviews of Effects را در کتابخانه کاکرین (شماره 3؛ 2003)؛ MEDLINE (1951 تا آگوست 2003)؛ PsycINFO (1887 تا آگوست 2003)؛ CINAHL (1980 تا آگوست 2003) وEMBASE (1980 تا آگوست 2003) را جست‌و‌جو کردیم. همچنین جست‌و‌جوها در فهرست منابع مقالات بازیابی شده انجام گرفت و از مشاوره تخصصی استفاده شد. خلاصه مقالات همایش‌های ملی و بین‌المللی کاردیولوژی، روان‌شناسی و روانپزشکی در سال 2003 و چکیده پایان‌نامه‌ها نیز جست‌و‌جو شدند. کلیه مقالات مرتبط که به زبان خارجی بودند، ترجمه شدند.

معیارهای انتخاب: 

RCTهای مربوط به مداخلات روان‌شناختی برای افسردگی در بزرگسالان (18 سال یا بالاتر) مبتلا به نارسایی قلبی. پیامد اولیه، کاهش قابل توجه افسردگی بود. پیامد‌های ثانویه عبارت بودند از مقبولیت درمان، کیفیت زندگی، موربیدیتی قلبی (بستری مجدد در بیمارستان برای نارسایی قلبی و حوادث قلبی‌عروقی غیر-‌کشنده)، کاهش عوامل خطر رفتاری قلبی‌عروقی، اقتصاد سلامت، و مرگ‌ومیر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و خلاصه مقالات را از نظر مرتبط بودن با مطالعه مروری، غربال‌گری کردند. دو مرورگر متن کامل مقالات را از نظر معیارهای ورود مستقلا ارزیابی کردند. اطلاعات بیشتر از نویسندگانی درخواست شد که مقالات آنها حاوی اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد واجد شرایط بودن نبودند.

نتایج اصلی: 

هیچ RCTای که مربوط به مداخلات روان‌شناختی برای افسردگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باشد، به دست نیامد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information