آیا حمایت و مداخله از سوی پرستاران به افراد سیگاری کمک می‌کند تا سیگار را ترک کنند؟

پیشینه

بیشتر سیگاری‌ها می‌خواهند سیگار را ترک کنند و ممکن است از طریق مشاوره و حمایت از سوی متخصصان مراقبت سلامت به آنها کمک شود. پرستاران بزرگ‌ترین نیروی کار در مراکز مراقبت سلامت هستند و در تقریبا تمام سطوح مراقبت سلامت مشغول به فعالیت هستند. هدف اصلی این مرور تعیین این موضوع است که مداخلات پرستاری می‌تواند به سیگاری‌های بزرگسال برای ترک سیگار کمک کند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

در این مرور از کارآزمایی‌های بالینی، 58 مطالعه شناسایی شد که در آنها پرستاران یک مداخله را برای ترک سیگار انجام دادند. بیش از 20,000 شرکت‌کننده شامل بزرگسالان بستری و بزرگسالان در جامعه عمومی در تجزیه‌و‌تحلیل اصلی مشارکت داشتند. جست‌وجوی اخیر در ژانویه 2017 انجام شد. تمام مطالعات گزارش دادند که شرکت‌کنندگان سیگاری طی شش ماه یا بیشتر یا سیگار را ترک کرده‌اند یا ترک نکرده‌اند.

نتایج کلیدی

در این مرور، شواهدی با کیفیت متوسط یافت شد که نشان دادند مشاوره و حمایت از سوی پرستاران می‌تواند موفقیت افراد را در ترک سیگار در محیط‌های بیمارستان‌ها یا در جامعه افزایش دهد. تعداد یازده مطالعه مداخلات مختلف ارائه شده توسط پرستاران را مقایسه کردند و نشان دادند که اضافه کردن مولفه‌های بیشتر باعث تغییر این تاثیر نمی‌شود.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد متوسط بود، به این معنی که پژوهش‌های بیشتر ممکن است اطمینان ما را به این نتیجه تغییر دهند. این بدان دلیل است که نتایج در تمامی مطالعات هم‌سو و سازگار نبودند و در برخی موارد مطالعات بسیار زیادی در مقایسه نقش نداشتند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد با کیفیت متوسط وجود دارد که نشان می‌دهد پشتیبانی رفتاری برای ایجاد انگیزه و پایداری ترک سیگار توسط پرستاران می‌تواند منجر به افزایش اندکی در تعداد افرادی شود که به ترک سیگار طولانی‌مدت دست یافته‌اند. شواهد کافی برای ارزیابی اینکه مداخلات شدیدتر، آنهایی که پیگیری اضافی دارند، یا آنهایی که بازخورد پاتوفیزیولوژیک دارند، موثرتر از حمایت‌های بدون این موارد هستند، وجود ندارد. شواهدی وجود نداشت که نشان دهد تاثیر حمایت در گروه بیمار یا بین بخش‌های مراقبت سلامت متفاوت است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

متخصصان مراقبت سلامت، از جمله پرستاران، اغلب افراد را برای بهبود سلامت خود به ترک سیگار توصیه می‌کنند. چنین توصیه‌ای ممکن است کوتاه بوده یا بخشی از مداخلات شدیدتر باشد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی مداخلات ارائه شده توسط پرستاران برای ترک سیگار در بزرگسالان. تعیین اینکه مداخلات ارائه شده برای ترک سیگار از طریق پرستاری موثرتر از عدم مداخله است یا خیر؛ مداخله شدیدتر موثرتر است یا خیر؛ اثربخشی با توجه به وضعیت سلامت و وضعیت شرکت‌کنندگان متفاوت است یا خیر؛ در صورت پیگیری موثرتر هستند یا خیر؛ اگر شامل کمک‌هایی باشند که تاثیر پاتوفیزیولوژیک سیگار کشیدن را نشان دهند، موثرتر هستند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما ثبت تخصصی گروه اعتیاد به دخانیات در کاکرین و CINAHL را در ژانویه 2017 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌ها تصادفی‌سازی شده برای مداخلات ترک سیگار ارائه شده توسط پرستاران یا بازدید کنندگان بهداشتی با پیگیری حداقل شش ماه.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور داده‌ها را به‌طور جداگانه استخراج کردند. معیار پیامد اصلی عبارت بود از پرهیز از سیگار کشیدن پس از حداقل شش ماه پیگیری. برای هر کارآزمایی دقیق‌ترین تعریف را از پرهیز از مصرف سیگار، و نرخ‌های معتبری را از نظر بیوشیمیایی، در صورت وجود، به کار بردیم. هر جا از لحاظ آماری و بالینی مناسب بود، مطالعات را با استفاده از یک مدل اثر-ثابت منتل-هنزل (Mantel-Haenszel fixed-effect model) تجمیع کردیم و پیامد را به صورت خطر نسبی (RR) با 95% فاصله اطمینان (CI) گزارش دادیم.

نتایج اصلی: 

پنجاه‌وهشت مطالعه معیارهای ورود را داشتند که نه مورد از آنها برای این نسخه به‌روز شده جدید بود. با تجمیع 44 مطالعه (با 20,000 شرکت‌کننده) که به مقایسه یک مداخله پرستاری با یک کنترل یا مراقبت معمول پرداختند، نشان داده شد که مداخله، احتمال ترک (RR: 1.29؛ 95% CI؛ 1.21 تا 1.38) را افزایش داد؛ با این حال، ناهمگونی آماری متوسط بود (I2 = 50%) و با تجزیه‌و‌تحلیل زیر-گروه توضیح داده نشد. به همین دلیل، کیفیت شواهد را متوسط ارزیابی کردیم. علی‌رغم اینکه اکثر مطالعات در حداقل یک زمینه در معرض خطر نامشخص قرار داشتند، ما کیفیت شواهد را بیشتر از این کاهش ندادیم، زیرا محدود کردن تجزیه‌و‌تحلیل اصلی فقط به مطالعاتی که در معرض خطر پائین سوگیری قرار داشتند، تخمین اثرگذاری را به طور معنی‌داری تغییر نداد. تجزیه‌و‌تحلیل زیر-گروه هیچ شواهدی را درباره اینکه مداخلات با شدت بالا، مداخلات با پیگیری‌های اضافی یا مداخلات شامل کمک‌هایی که تاثیر پاتوفیزیولوژیک سیگار کشیدن را نشان می‌دهند، موثرتر از مداخلات با شدت کمتر یا مداخلات بدون پیگیری اضافی یا کمک‌های موثر هستند، نشان نداد. شواهدی وجود نداشت که نشان دهد تاثیر حمایت در گروه بیمار یا بین بخش‌های مراقبت سلامت متفاوت است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information