تاثیر یادآورهای ایجاد شده به صورت دستی روی کاغذ برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، بر عملکرد حرفه‌ای و پیامدهای بیمار

هدف از این مرور چیست؟

در این مرور کاکرین، هدف ما یافتن پاسخ این پرسش بود که کارکنان سلامت که دریافت‌کننده یادآورها (reminders) روی کاغذ هستند، مراقبت‌های سلامت بهتری را ارائه می‌دهند یا خیر. یادآورها حاوی اطلاعاتی درباره بیماران، به‌عنوان مثال توصیه به اندازه‌گیری فشار خون بودند. ما تمام مطالعات مرتبط را جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل کردیم و تعداد 63 مطالعه را یافتیم.

پیام‌های کلیدی

به‌نظر می‌رسد که ارائه یادآورها به کارکنان سلامت، می‌تواند منجر به پیشرفت‌های کوچک تا متوسطی در عملکرد آنان شود که با پایبندی به دستورالعمل‌های بالینی اندازه‌گیری می‌شوند. مشخص نیست که ارائه یادآورها تاثیری بر پیامدهای وضعیت بیمار می‌گذارند یا خیر.

چه چیزی در این مرور مورد بررسی قرار گرفت؟

کارکنان بخش سلامت، همیشه مراقبت‌های لازم را طبق دستورالعمل‌ها یا استانداردهای بالینی ارائه نمی‌دهند، زیرا حجم اطلاعات موجود بسیار زیاد است یا آنها به‌طور ناخودآگاه اطلاعات را فراموش می‌کنند. یکی از راه‌حل‌های موجود، ارائه یادآورهای کاغذی به آنها است، یادآورهایی که توسط یک کامپیوتر ایجاد نشده‌اند. این موارد به‌ویژه در کشورهایی که رکوردهای الکترونیکی به‌طور گسترده‌ای در‌‌دسترس نیستند، مهم شمرده می‌شوند. یادآورها ممکن است با تشویق کارکنان بخش بهداشت و درمان به رعایت و انجام دستورالعمل‌های بالینی یا ارائه اطلاعات به روشی ساده و به‌موقع، برای غلبه بر این مشکلات کمک کنند. در این مرور، ما تاثیرات یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ را بر عملکرد حرفه‌ای و پیامدهای آن در بیمار، ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

ما 63‌ مطالعه را شناسایی کرده و 57 مورد از آنها را در تجزیه‌و‌تحلیل خود گنجاندیم. این مطالعات به ارزیابی یادآورهایی با هدف انجام تست‌های غربالگری، ارائه واکسیناسیون، تجویز داروهای خاص یا صحبت درباره مراقبت از بیماران پرداختند. مطالعات نشان می‌دهند که:

- یادآورها به تنهایی (مداخله تک‌جزئی) احتمالا موجب بهبود عملکرد حرفه‌ای می‌شوند، که با میزان انطباق با دستورالعمل‌ها، در مقایسه با مراقبت‌های متداول اندازه‌گیری شدند؛

- یادآورهای اضافه شده به یک یا چند مداخله دیگر (مداخله چندجزئی) احتمالا موجب بهبود عملکرد حرفه‌ای می‌شوند، که با میزان انطباق با دستورالعمل‌ها، در مقایسه با سایر مداخله(ها)ی فاقد جزء یادآور اندازه‌گیری شدند؛

- یادآورها ممکن است عملکرد حرفه‌ای را نسبت به سایر مداخلات بهبود کیفیت، مانند یادآورهای بیماران، مختصری بدتر کنند؛

- مشخص نیست که یادآورها در مقایسه با مراقبت‌های متداول یا سایر مداخلات بهبود کیفیت، پیامدهای بیمار را بهبود می‌بخشند یا خیر؛

- یادآورهای اضافه شده به دیگر مداخلات بهبود کیفیت، ممکن است در مقایسه با مداخله کیفیت به‌تنهایی، تفاوت اندکی را در پیامدهای بیمار ایجاد کنند یا اصلا باعث تفاوتی نشوند؛

- برای رسیدن به تاثیرات ذکر شده در بالا، هزینه‌های اضافی مورد نیاز بود، اما ارتباط ارقام ارائه‌شده نامطمئن و نامشخص‌ بودند؛

- هیچ‌کدام از مطالعات وارد شده، پیامدهای مرتبط با آسیب‌ها یا اثرات جانبی را گزارش نکردند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز‌رسانی شده‌ است؟

نویسندگان این مرور، مطالعات منتشر شده را تا دسامبر 2018 جست‌وجو کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ به‌عنوان یک مداخله واحد، احتمالا منجر به افزایش اندک تا متوسطی در پیامدهای مرتبط با پایبندی به دستورالعمل‌های بالینی می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان یک مداخله تکی QI مورد استفاده قرار گیرند. مشخص نیست که یادآورها باید به مداخله دیگری از QI که در حال حاضر در سیستم سلامت جای دارد، اضافه شوند یا خیر، اگر چه تاثیرات آن ممکن است مثبت باشد. اگر سایر مداخلات QI، نظیر یادآورهای بیمار یا یادآورهای کامپیوتری، در دسترس هستند، آنها را باید بر یادآورهای دستی ارجح دانست، اما تحت ارزیابی دقیق با هدف کاهش عدم قطعیت درباره تاثیر بالقوه آنها.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کاد‌ر‌ درمانی گاهی بهترین شواهد را برای درمان بیماران خود به کار نمی‌برند، بخشی به دلیل حذف ناخودآگاه اطلاعات و بخشی به‌دلیل مواجهه با اطلاعات زیاد. یادآورها با تشویق پزشکان به یادآوری مجدد اطلاعاتی که از قبل داشته‌اند یا ارائه اطلاعات به روشی متفاوت و به‌شکلی قابل دسترس‌تر، در غلبه بر این مشکلات به آنان کمک می‌کنند. یادآورهای دستی ارائه شده روی کاغذ، اطلاعاتی هستند که با هر بیمار یا مورد پزشکی به کادر‌ درمانی داده می‌شوند، روی کاغذ هستند و در تولید یا انتقال آنها کامپیوتر دخالتی نداشته است. یادآورهای دستی ارائه ‌شده روی کاغذ، مداخلات نسبتا ارزانی هستند و به‌ویژه در سیستم‌هایی که رکوردهای بالینی الکترونیکی وجود ندارند یا به‌طور گسترده در دسترس قرار ندارند، قابل استفاده‌اند. این مرور، یکی از 3‌ مرور کاکرین با تمرکز بر اثربخشی یادآورها در مراقبت‌های سلامت است.

اهداف: 

1. تعیین اثربخشی یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ در تغییر عملکرد حرفه‌ای و بهبود پیامدهای بیمار.
2. جهت مشخص شدن این موضوع که تعدادی از اصلاح‌کننده‌های اثرات بالقوه، بر اثربخشی یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ تاثیرگذار هستند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL و 2 پایگاه ثبت کارآزمایی را در 5 دسامبر 2018 جست‌وجو کردیم. ما منابع علمی خاکستری (منابعی که دسترسی به آنها دشوار است و غالبا حاوی اطلاعات بکر و جدید هستند) را جست‌وجو کرده، نشریات مجزا، مجموعه مقالات کنفرانس، و مرورهای سیستماتیک مرتبط را غربالگری کرده و فهرست منابع و منابع ارجاع داده شده در مطالعات وارد شده را مرور کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و تصادفی‌سازی نشده‌ای را وارد کردیم که به ارزیابی تاثیر یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ، به‌عنوان یک مداخله واحد (در مقایسه با مراقبت‌های متداول) یا افزوده ‌شده به یک یا چند مداخله ‌همزمان، تحت‌عنوان یک مداخله چند‌ جزئی (در ‌مقایسه با مداخله ‌(مداخلات‌) همزمان بدون جزء یادآور) بر عملکرد حرفه‌ای یا پیامدهای بیماران پرداختند. ما همچنین کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و تصادفی‌سازی نشده‌ای را در نظر گرفتیم که به مقایسه یادآورهای دستی با سایر مداخلات بهبود کیفیت (QI) پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور، مطالعات را برای واجد شرایط بودن و داده‌های خلاصه شده، به‌طور مستقل از هم ارزیابی کردند. ما پیامدهای اولیه را طبق تعریف نویسندگان یا میانه اندازه تاثیر (median effect size) محاسبه شده، در تمام پیامدهای گزارش شده در هر مطالعه، استخراج کردیم. سپس، میانه درصد بهبود و دامنه بین چارکی را در تمام مطالعات وارد شده که بهبود پیامدهای مرتبط را گزارش کردند، محاسبه کرده و قطعیت شواهد را با استفاده از درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) بررسی کردیم.

نتایج اصلی: 

ما 63 مطالعه (41 کارآزمایی خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده، 18 کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی شده مجزا و 4 کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی نشده) را یافتیم که تمام معیارهای ورود را داشتند. 57‍ مطالعه، اطلاعات قابل‌استفاده‌ای را گزارش کردند (64 مقایسه‌). مطالعات عمدتا در آمریکای شمالی (42 مطالعه) و انگلستان (8‌ مطالعه) انجام شدند. 54‌ مطالعه در سیستم‌های سرپایی/غیربستری انجام شدند. حوزه‌های بالینی که اغلب هدف قرار گرفتند شامل مدیریت بیماری قلبی‌عروقی (11 مطالعه)، غربالگری سرطان (10 مطالعه) و مراقبت پیشگیری (10 مطالعه) بوده، و در اغلب مطالعات، پزشکان به‌ عنوان جمعیت هدف انتخاب شدند (57 مطالعه). مدیریت عمومی یک وضعیت بالینی (17 مطالعه)، درخواست آزمایش (14 مطالعه) و نسخه‌نویسی (10 مطالعه)، رفتارهایی بودند که بیش از همه در این مداخله هدف قرار گرفتند.

48 مطالعه، تغییراتی را در عملکرد حرفه‌ای گزارش کردند که به صورت پیامدهای دو حالتی مرتبط با فرآیند پایبندی (dichotomous process adherence outcomes) (مثلا انطباق با توصیه‌های دستورالعمل‌ها) اندازه‌گیری شد، 16 مطالعه تغییراتی را گزارش کردند که به صورت پیامدهای پیوسته مرتبط با فرآیند مراقبت (continuous process-of-care outcomes) (مثلا تعداد روزهایی که بیمار کاتتر داشت) اندازه‌گیری شد، 8 مطالعه پیامدهای دو حالتی بیمار (dichotomous patient outcomes) (مثلا میزان مرگ‌ومیر) و 5 مطالعه پیامدهای مستمر بیمار (continuous patient outcomes) (مثلا متوسط فشارخون سیستولیک) را گزارش کردند.

یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ، احتمالا عملکرد حرفه‌ای را که به صورت پیامدهای دو حالتی مرتبط با فرآیند پایبندی اندازه‌گیری شد، در مقایسه با مراقبت‌های متداول بهبود می‌بخشند (میانه میزان بهبود: 8.45% (IQR؛ 2.54% تا 20.58%)؛ 39 مقایسه، 40,346‌ شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط) و ممکن است تغییر اندکی در پیامدهای پیوسته مرتبط با فرآیند مراقبت ایجاد کنند یا بدون تغییر باشند (8‌ مقایسه، 3263 ‌شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پایین). افزودن یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ، به یک یا تعداد بیشتری از مداخلات همزمان QI، ممکن است به میزان مختصری عملکرد حرفه‌ای را بهبود بخشند که با پیامدهای دو حالتی مرتبط با فرآیند پایبندی اندازه‌گیری شد (میانه میزان بهبود: 4.24% (IQR؛ 1.09%- تا 5.50%)؛ 12 مقایسه، 25,359‌ شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پایین) و ممکن است عملکرد حرفه‌ای اندازه‌گیری شده را به‌ صورت پیامدهای پیوسته (میانه میزان بهبود: 0.28 (IQR؛ 0.04 تا 0.51)؛ 2‌ مقایسه، 12372‌ شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت متوسط) مختصری بهتر کنند. در مقایسه با سایر مداخلات QI، یادآورهای دستی ممکن است به‌میزان اندکی عملکرد حرفه‌ای را که به‌شکل پیامدهای مرتبط با فرآیند پایبندی اندازه‌گیری شدند، کاهش دهند (میانه میزان کاهش: 7.9% (IQR؛ 0.7%- تا 11%)؛ 14‌ مقایسه؛21,274‌ شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین).

ما مطمئن نیستیم که یادآورهای دستی ارائه‌شده روی کاغذ، در ‌مقایسه با مراقبت‌های متداول یا مداخله دیگری از QI، منجر به پیامدهای بهتر یا بدتر بیمار (دو حالتی یا پیوسته) می‌شود، چرا که قطعیت شواهد بسیار پائین است (10‌ مطالعه، 13‌ مقایسه). یادآورهای اضافه شده به دیگر مداخلات IQ، در مقایسه با IQ به‌تنهایی، ممکن است تغییرات مختصری را در پیامدهای بیمار (دو حالتی یا پیوسته) ایجاد کنند یا باعث تغییری نشوند (2‌ مطالعه، 2‌ مقایسه).

درباره استفاده از منابع، مطالعات هزینه‌های اضافی را به ازای هر مورد اضافی از اثربخشی به دست‌آمده گزارش کردند؛ اما به‌دلیل واحدهای مختلف پول و سال‌های مختلف استفاده، ارتباط آن ارقام نامطمئن بوده و قطعی نیست.

هیچ‌کدام از مطالعات وارد شده، پیامدهای مرتبط با مضرات یا اثرات جانبی را گزارش نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information