อาหารเสริมสำหรับผู้ที่เป็นโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร
เพื่อหาคำตอบว่าการเสริมอาหารในรูปแบบใดลดผลกระทบของโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ต่ออายุขัย คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โรคตับเรื้อรัง และโรคแทรกซ้อน และการรับประทานอาหารเสริมทำให้เกิดอันตรายหรือไม่

โรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ (NAFLD) คือการสะสมของไขมันในตับของคนที่ไม่มีประวัติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก การใช้ยา โรคต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หรือภาวะอื่นๆ เช่น ความอดอยากที่อาจทำลายตับได้ ตับ ไขมันพอกตับอาจทำให้ตับถูกทำลายส่งผลให้เกิดการอักเสบ (โรคไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือ NASH) หรือแผลเป็นที่ตับ (โรคตับแข็ง) มีการทดลองใช้การรักษาทางการแพทย์หลายอย่างเพื่อรักษา NAFLD อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้ใช้การได้ อาหารเสริมมีศักยภาพที่จะลดความเสียหายของตับ, แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด ผู้ทบทวนวรรณกรรมนี้รวบรวมและวิเคราะห์การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคืออะไร เราพบการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้อยู่ใน 1 ใน 2 ลุ่มการรักษา) 202 รายการ ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทบทวนใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการรักษาได้ครั้งละ 2 วิธีเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ทบทวนใช้เทคนิคขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการรักษาหลายแบบได้พร้อมกัน (มักเรียกว่า 'network (หรือ indirect) meta-analysis')

วันที่ค้นวรรณกรรม
กุมภาพันธ์ 2021

ข้อความสำคัญ
การทดลองเพียง 19 ฉบับเท่านั้นที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ และด้วยเหตุนี้จึงมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับข้อค้นพบของการทบทวนนี้ การศึกษาที่รายงานความเสียหายของตับที่สำคัญทางคลินิกหรือภาวะแทรกซ้อนศึกษาผู้เข้าร่วมเป็นระยะเวลา 2 เดือนถึง 28 เดือน ในช่วงเวลานี้ ผลลัพธ์ที่สำคัญทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ NAFLD เช่น การเสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตับ เช่น โรคตับแข็ง (แผลเป็นของตับ) การเสื่อมสภาพตับ (ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากแผลเป็นที่ตับ) การปลูกถ่ายตับ มะเร็งตับ (มะเร็งตับ) และการเสียชีวิตจากโรคตับนั้นพบได้ยากมากแม้จะไม่มีการรักษาใดๆ ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าการเสริมสารอาหารใด ๆ ที่ลดสิ่งเหล่านี้ลง สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคตับที่เกิดขึ้นได้ยากในผู้เข้าร่วมการทดลองอาจเป็นระยะเวลาติดตามผลสั้นๆ ที่ให้ไว้ในการทดลองเหล่านี้ (ผู้เข้าร่วมได้รับการติดตามเป็นระยะเวลา 2 เดือนถึง 28 เดือนเท่านั้น) ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตับเนื่องจาก NAFLD มักเกิดขึ้นในเวลามากกว่า 8 ถึง 28 ปี ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะสังเกตความแตกต่างในผลลัพธ์ทางคลินิกในการทดลองที่มีการติดตามผลน้อยกว่า 5 ถึง 10 ปี

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้
การทบทวนนี้ศึกษาผู้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ ที่เป็นโรคตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ผู้ทบทวนไม่รวมการศึกษาของผู้ที่เคยปลูกถ่ายตับ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมเมื่อรายงานอยู่ระหว่าง 7 ถึง 61 ปี ผู้เข้าร่วมได้รับการรักษาที่แตกต่างกันได้แก่วิตามินต่างๆและอาหารเสริมอื่นๆ ผู้ทบทวนต้องการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิต คุณภาพชีวิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ความเสียหายของตับอย่างรุนแรง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเสียหายของตับอย่างรุนแรง มะเร็งตับ และการเสียชีวิตเนื่องจากความเสียหายของตับ ('ผลลัพธ์ทางคลินิก')

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนคืออะไร
การศึกษา 202 เรื่องมีผู้เข้าร่วม 14,200 คน ข้อมูลการศึกษามีน้อย โดยรวมแล้ว การศึกษา 115 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 7732 คนให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การติดตามผลผู้เข้าร่วมการทดลองใช้ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 28 เดือน (2 เดือนถึง 28 เดือนสำหรับการทดลองที่รายงานผลลัพธ์ทางคลินิก) การทบทวนวรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
- หลักฐานบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการรักษาที่ใช้ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกทั้งหมด
- จำเป็นต้องมีการทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาติดตามผลที่นานขึ้นในอนาคตเพื่อค้นหาอาหารเสริมที่ดีที่สุด (ถ้ามี) สำหรับผู้ที่เป็นโรค NAFLD

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของอาหารเสริมเมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีการแทรกแซงเพิ่มเติมในผลลัพธ์ทางคลินิกทั้งหมดสำหรับผู้ที่เป็นโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทดลองแบบ randomised comparative clinical trials ที่มีคุณภาพสูง และมีการติดตามผลอย่างเพียงพอ เราเสนอการทดลอง registry-based randomised clinical trials หรือ cohort multiple randomised clinical trials (การออกแบบการศึกษาที่ใช้วิธีการหลายอย่าง (multiple interventions) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดตามระยะยาวจำนวนมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและปรับการทดลองให้ใกล้เคียงกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคลินิกมากขึ้น) โดยเปรียบเทียบวิธีการที่ใช้ เช่น วิตามินอี พรีไบโอติก /โปรไบโอติก/ซินไบโอติกส์, PUFAs และไม่มีอาหารเสริม เหตุผลในการเลือกวิธีการที่นำมาใช้ (interventions) คือผลของวิธีการ (interventions) เหล่านี้ต่อผลลัพธ์ทางอ้อม ซึ่งอาจแปลเป็นประโยชน์ทางคลินิก ผลลัพธ์ในการทดลองดังกล่าวควรเป็นอัตราการเสียชีวิต คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โรคตับแข็งระยะท้าย การปลูกถ่ายตับ และการวัดผลการใช้ทรัพยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้การรักษาและการใช้บริการทางการแพทย์ที่ลดลงหลังจากติดตามอย่างน้อย 8 ปี (เพื่อค้นหาความแตกต่าง ที่มีความหมายของผลลัพธ์สำคัญทางคลินิก)

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความชุกของโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (NAFLD) จะแตกต่างกันไประหว่าง 19% ถึง 33% ในประชากรที่ต่างกัน NAFLD ลดอายุขัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับแข็ง มะเร็งตับ และความจำเป็นในการปลูกถ่ายตับ มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลประโยชน์และอันตรายของอาหารเสริมต่างๆ ใน NAFLD ปัจจุบันไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมสำหรับผู้ที่มี NAFLD

วัตถุประสงค์: 

• เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของอาหารเสริมต่างๆ สำหรับการรักษา NAFLD ผ่านการวิเคราะห์ network meta-analysis
• เพื่อจัดอันดับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ตามความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน CENTRAL, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded, Conference Proceedings Citation Index - Science, World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform และทะเบียนการทดลองจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เพื่อหาการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในผู้ที่มี NAFLD

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมเฉพาะการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (โดยไม่คำนึงถึงภาษา การปกปิด หรือสถานะ) สำหรับผู้ที่มี NAFLD โดยไม่คำนึงถึงวิธีการวินิจฉัย อายุ และสถานะโรคเบาหวานของผู้เข้าร่วม หรือการมีภาวะไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (NASH) เราไม่รวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่ผู้เข้าร่วมเคยปลูกถ่ายตับมาก่อน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราทำการวิเคราะห์ network meta-analysis ด้วย OpenBUGS โดยใช้วิธี Bayesian เมื่อสามารถทำได้ และคำนวณความแตกต่างในการรักษาโดยใช้ hazard ratios (HRs), odds ratios (ORs), และ rate ratios with 95% credible intervals (CrIs) ตามการวิเคราะห์กรณีที่มี ตามคำแนะนำของสถาบัน National Institute of Health and Care Excellence Decision Support Unit

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 202 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 14,200 คน) ในการทบทวนนี้ การทดลอง 19 ฉบับมีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ มีการเปรียบเทียบวิธีการที่ใช้ (interventions) ที่แตกต่างกันทั้งหมด 32 วิธีในการทดลองเหล่านี้ การทดลองทั้งหมด 115 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 7732 คน) ถูกรวมไว้ในการเปรียบเทียบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การทดลองที่เหลือไม่ได้รายงานผลใดๆ ที่น่าสนใจสำหรับการทบทวนนี้

มีติดตามผลตั้งแต่ 1 เดือนถึง 28 เดือน ระยะเวลาติดตามผลในการทดลองที่รายงานผลลัพธ์ทางคลินิกคือ 2 เดือนถึง 28 เดือน ในช่วงติดตามผลนี้ เหตุการณ์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ NAFLD เช่น การตาย โรคตับแข็ง การเสื่อมสภาพของตับ การปลูกถ่ายตับ มะเร็งตับ และการตายที่เกี่ยวข้องกับตับนั้นมีน้อย

เราไม่ได้คำนวณค่าประมาณผลกระทบสำหรับอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย (ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มในการทดลอง) ไม่มีการทดลองใดรายงานว่าพวกเขาวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมโดยใช้มาตราส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการที่ใช้ (interventions) ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (จำนวนคนหรือจำนวนเหตุการณ์)

เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของอาหารเสริมส่วนใหญ่ที่เราตรวจสอบ เนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้ PUFA (กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน) อาจมีแนวโน้มที่จะประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการแทรกแซง (ผลการวิเคราะห์ network meta-analysis: OR 4.44, 95% CrI 2.40 ถึง 8.48; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ; การทดลอง 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 203 คน; หลักฐานโดยตรง: OR 4.43, 95% CrI 2.43 ถึง 8.42) ผู้ที่ทานอาหารเสริมอื่นๆ (หมวดที่รวมอาหารเสริมอื่นที่ไม่ใช่วิตามิน กรดไขมัน ฟอสโฟลิปิด และสารต้านอนุมูลอิสระ) มีจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการแทรกแซง (network meta-analysis: อัตรา 1.73, 95% CrI 1.26 ถึง 2.41; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 291 คน; หลักฐานโดยตรง: อัตรา 1.72, 95% CrI 1.25 ถึง 2.40; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ข้อมูลมีน้อย (เหตุการณ์เป็นศูนย์ในทุกกลุ่มในการทดลอง) สำหรับการปลูกถ่ายตับ การเสื่อมสภาพของตับ และมะเร็งตับ ดังนั้นเราจึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้ หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ (สารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากวิตามิน) เมื่อเทียบกับการไม่มีการแทรกแซงด้วยการให้สารอื่นต่อโรคตับแข็งในตับ (HR 1.68, 95% CrI 0.23 ถึง 15.10; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 99 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของวิะีการที่ใช้ (interventions) ในการเปรียบเทียบที่เหลือ หรือข้อมูลมีน้อย (โดยไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ในกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม) ทำให้ไม่สามารถคำนวณอย่างเป็นทางการของการประมาณการผลกระทบ

ข้อมูลอาจเป็นเพราะระยะเวลาติดตามผลที่สั้นมาก (2 เดือนถึง 28 เดือน) ต้องใช้เวลาติดตามผล 8 ถึง 28 ปีในการตรวจจับความแตกต่างในการตายระหว่างผู้ที่มี NAFLD กับประชากรทั่วไป ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีความแตกต่างในผลลัพธ์ทางคลินิกในการทดลองที่มีการติดตามผลน้อยกว่า 5 ถึง 10 ปี

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 6 ธันวาคม 2022

Tools
Information