วิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรมเพื่อรักษาวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปี ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และวิธีการทางพฤติกรรมในการลดน้ำหนักของวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปีที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน มีประสิทธิผลเพียงใด?

ความเป็นมา

ทั่วโลก มีวัยรุ่นจำนวนมากขึ้นมีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน วัยรุ่นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพในชีวิตภายหลัง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาปัญหานี้

ลักษณะของการศึกษา

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม 44 รายการ (การศึกษาทางคลินิกโดยสุ่มให้คนเข้าร่วมกลุ่มการรักษา 1 ใน 2 กลุ่มขึ้นไป) เปรียบเทียบวิธีทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม (ที่นิสัยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง) การรักษา (วิธีการ) กับกลุ่มควบคุมต่างๆ ที่ให้วัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปี 4781คน ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน รายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของเราเกี่ยวกับผลของวิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพ วิธีการด้านอาหาร และวิธีการออกกำลังกาย เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ไม่มีวิธีการ 'การดูแลตามปกติ' การดูแลตามปกติที่เพิ่มขึ้น หรือการบำบัดอื่น ๆ หากมีการให้กับกลุ่ม intervention ด้วย) วัยรุ่นในการศึกษาที่รวมมา ได้รับการติดตาม (เรียกว่าการติดตามผล) เป็นเวลาระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี

ผลการศึกษาที่สำคัญ

อายุเฉลี่ยของวัยรุ่นอยู่ระหว่าง 12 ถึง 17.5 ปี การศึกษาส่วนใหญ่รายงานดัชนีมวลกาย (BMI) BMI คือการวัดไขมันในร่างกายและคำนวณโดยการหารน้ำหนัก (เป็นกิโลกรัม) ด้วยกำลังสองของความสูงของร่างกายที่วัดเป็นเมตร (กก. / ม. 2 ) เราสรุปผลการศึกษา 28 รายการในวัยรุ่น 2774 คนที่รายงานค่าดัชนีมวลกาย ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.18 กก. / ม. 2ต่ำกว่า ในกลุ่มที่ได้รับวิธีการเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เราสรุปผลการศึกษา 20 รายการในวัยรุ่น 1993 คน ที่รายงานน้ำหนัก ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มที่ได้รับวิธีการจะน้อยกว่า 3.67 กก. เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การลดค่าดัชนีมวลกายได้รับการคงอยู่ที่ 18 ถึง 24 เดือนของการติดตามผล (ติดตามผู้เข้าร่วมจนถึงสิ้นสุดการศึกษา) ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่น้อยกว่า 1.49 กก. / ม. 2 ในกลุ่มที่ได้รับวิธีการเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม วิธีการทำให้คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีขึ้นในระดับปานกลาง (การวัดความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อชีวิตและสุขภาพของพวกเขา) แต่เราไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน ถึงข้อดีหรือข้อเสียของวิธีการเหล่านี้ เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง การออกกำลังกาย และการบริโภคอาหาร ไม่มีการศึกษารายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเจ็บป่วย (การไม่สบาย) หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่นวันที่ต้องขาดโรงเรียน) การศึกษา 3 รายการ รายงานว่าไม่มีผลข้างเคียง 1 รายการรายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง 1 รายการไม่ได้ให้รายละเอียดของผลข้างเคียง และการศึกษาที่เหลือไม่ได้รายงานว่าเกิดผลข้างเคียงหรือไม่

เราพบ การศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ 50 รายการ ซึ่งเราจะรวมไว้ในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมของเราในอนาคต

ความเป็นปัจจุบันของหลักฐาน

หลักฐานนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพโดยรวมของหลักฐานได้รับการจัดอันดับให้ต่ำสำหรับผล (ผลลัพธ์) ส่วนใหญ่ที่วัดได้ ส่วนใหญ่เป็นเพราะความเชื่อมั่นที่จำกัดในการดำเนินการของการศึกษา ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา และวิธีการที่ใช้บางอย่างไม่ได้วัดโรคอ้วนโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพียงเล็กน้อยสำหรับผลลัพธ์บางอย่างโดยมีวัยรุ่นที่รวมอยู่จำนวนน้อย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ ว่าวิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม ช่วยลดการวัดค่าดัชนีมวลกาย และมีหลักฐานคุณภาพปานกลางว่าสามารถลดน้ำหนักในวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โดยส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีการรักษาหรือกลุ่มควบคุมที่เป็น waiting list ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน ความเสี่ยงของอคติ หรือการใช้ตัววัดโดยอ้อม หมายความว่าควรตีความหลักฐานด้วยความระมัดระวัง เราได้พบการทดลองที่กำลังดำเนินการอยู่ จำนวนมาก (50) ซึ่งเราจะรวมไว้ในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ในอนาคต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การมีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยรุ่น เพิ่มขึ้นทั่วโลกและอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงด้านอาหารและพฤติกรรมที่ทราบผ่านวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (BCI) อาจช่วยลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเด็กได้ นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ในปี 2009

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม ในการรักษาวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอายุ 12 ถึง 17 ปี

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการสืบค้นหาวรรณกรรมอย่างเป็นระบบใน: CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, LILACS และทะเบียนการทดลอง ClinicalTrials.gov และ ICTRP Search Portal เราตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการศึกษาและการทบทวนอย่างเป็นระบบที่พบ ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา วันที่ของการสืบค้นครั้งล่าสุดคือกรกฎาคม 2016 สำหรับฐานข้อมูลทั้งหมด

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม(RCTs) ของวิธีการทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม สำหรับการรักษาภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปี

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน ประเมินความเสี่ยงของอคติโดยอิสระ ประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานโดยใช้เครื่องมือ GRADE และคัดลอกข้อมูลตามแนวทางของ Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions เราติดต่อผู้ประพันธ์การทดลองเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs ที่เสร็จสมบูรณ์ 44 รายการ (ผู้เข้าร่วม 4781 คน) และการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 50 รายการ จำนวนผู้เข้าร่วมในการทดลองแต่ละรายการแตกต่างกัน (10 ถึง 521) เช่นเดียวกับระยะเวลาการติดตามผล (6 ถึง 24 เดือน) ผู้เข้าร่วมอายุอยู่ระหว่าง 12 ถึง 17.5 ปีในการทดลองทั้งหมดที่รายงานอายุเฉลี่ยที่เริ่มต้น การทดลองส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพ ด้วยการร่วมกันของส่วนประกอบทางอาหาร การออกกำลังกาย และทางพฤติกรรม เนื้อหาและระยะเวลาของวิธีการ การนำไปใช้ และตัวเปรียบเทียบแตกต่างกันไปในการทดลอง การศึกษาที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต่อผลลัพธ์ของน้ำหนักและดัชนีมวลกาย (BMI) มาจากการศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ำต่ออคติ แต่การศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงต่ออคติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และคุณภาพชีวิต

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) ของการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายในช่วงเวลาติดตามผลที่ยาวนานที่สุดสำหรับ BCI คือ -1.18 กก. / ลบ.ม. 2 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -1.67 ถึง -0.69) ผู้เข้าร่วม 2774 คน; 28 การทดลอง; หลักฐานคุณภาพต่ำ BCI ลดการเปลี่ยนแปลงของ BMI z score ลง -0.13 หน่วย (95% CI -0.21 ถึง -0.05); ผู้เข้าร่วม 2399 คน; 20 การทดลอง; หลักฐานคุณภาพต่ำ BCI ลดน้ำหนักตัวลง -3.67 กก. (95% CI -5.21 ถึง -2.13); ผู้เข้าร่วม 1993; 20 การทดลอง; หลักฐานคุณภาพปานกลาง ผลต่อการวัดน้ำหนักยังคงมีอยู่ในการทดลองที่มีการติดตามผล BMI 18 ถึง 24 เดือน (MD -1.49 kg / m 2 (95% CI -2.56 ถึง -0.41) ผู้เข้าร่วม 760 คน 6 การทดลอง และ BMI z score MD - 0.34 (95% CI -0.66 ถึง -0.02); ผู้เข้าร่วม 602 คน 5 การทดลอง)

มีความแตกต่างของกลุ่มย่อยที่แสดงผลที่มากกว่าสำหรับคะแนน BMI และ BMI z ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีวิธีการ / wait list หรือการดูแลตามปกติ เมื่อเทียบกับการทดสอบวิธีการที่ให้พร้อมๆกัน ทั้งกลุ่ม intervention และกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างของกลุ่มย่อยระหว่างวิธีการที่มีและไม่มีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หรือตามประเภทหรือบริบทของวิธีการ (การดูแลสุขภาพ ชุมชน โรงเรียน) หรือรูปแบบการปฏิบัติ (รายบุคคลเทียบกับกลุ่ม)

อัตราของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวิธีการและกลุ่มควบคุมไม่ชัดเจน โดยมีเพียงการทดลอง 5 รายการที่รายงานถึงอันตรายและรายละเอียดเหล่านี้ระบุไว้ในการทดลองเดียวเท่านั้น (หลักฐานคุณภาพต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การเจ็บป่วย หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

BCIs ในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด ทำให้คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของวัยรุ่นที่ดีขึ้นในระดับปานกลาง (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน 0.44 ((95% CI 0.09 ถึง 0.79); P = 0.01; ผู้เข้าร่วม 972 คน การทดลอง 7 รายการ การเปรียบเทียบ 8 ครั้ง คุณภาพของหลักฐานต่ำ) แต่ไมเปลี่ยนความภาคภูมิใจในตนเอง

การทดลองมีความไม่สอดคล้องกันในการวัดการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย และพฤติกรรม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 เมษายน 2021

Tools
Information