ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไต

ปัญหาคืออะไร
ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องล้างไตมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการด้วยเหตุผลหลายประการ และมักจะกินไม่เพียงพอจากความเบื่ออาหาร โดยทั่วไปมักมีการจัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบรับประทานให้กับผู้ที่รับประทานอาหารไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา การให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่ผู้ป่วยล้างไตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อจำกัดของโพแทสเซียมฟอสเฟตและของเหลว

เราทำอะไร
เรามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน ช่วยเพิ่มระดับอัลบูมินในเลือดและด้านโภชนาการอื่นหรือไม่

เราค้นพบอะไร
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1278 คน การศึกษา 22 เรื่อง รวมอยู่ในการทบทวนนี้ เพื่อตรวจสอบผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกไต (ฟอกเลือด 79% และล้างไตทางช่องท้อง 21%) การศึกษาใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจทำให้ระดับอัลบูมินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอาจช่วยเพิ่มระดับ prealbumin และเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อต้นแขน การเพิ่มขึ้นของระดับอัลบูมินเห็นได้ชัดในผู้เข้าร่วมที่มีการฟอกเลือดและในผู้ที่ขาดสารอาหาร ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานมีผลต่อระดับโพแทสเซียมและฟอสเฟตหรือไม่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างในการเกิดอาการในช่องท้อง มีความแตกต่างระหว่างคุณภาพและการออกแบบของการศึกษา

บทสรุป
ผู้เขียนสรุปว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานนั้น มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสารอาหารบางชนิดในผู้ป่วยฟอกไต อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าผลดังกล่าวมีความหมายกับประชากรหรือไม่ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความคุ้มทุนของการรักษานี้ และหากสามารถนำประโยชน์ให้กับผู้ป่วยเช่น รู้สึกดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

โดยรวม มีความเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานเพิ่มการเปลี่ยนแปลงทั้งค่าเฉลี่ยในซีรั่มอัลบูมิน และเซรั่มอัลบูมินเมื่อสิ้นสุดการทดลองและอาจเพิ่ม prealbumin ในเลือด การเพิ่มขึ้นซีรั่มอัลบูมินเห็นได้ชัดมากขึ้น ในผู้ได้รับการฟอกเลือดและผู้เข้าร่วมที่ขาดสารอาหาร อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถแปลว่าภาวะโภชนาการดีขึ้น และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องทางคลินิก เช่น การเสียชีวิตหรือไม่ ยังต้องการ RCT ที่ออกแบบมาอย่างดีและมีขนาดใหญ่ในประชากรนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะทุพโภชนาการพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องล้างไต มักให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานแก่ผู้ป่วยที่รับประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการพลังงานและโปรตีน หลักฐานสำหรับประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานในประชากรกลุ่มนี้มีจำกัด

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประโยชน์และอันตรายของการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไต

วิธีการสืบค้น: 

เราได้สืบค้นใน Cochrane Kidney และ Transplant Specialised Register จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2019 ผ่านการติดต่อกับ Information Specialist โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้ สืบค้นในฐานข้อมูลดังนี้ CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, เอกสารการประชุม และค้นหาใน International Clinical Trials Register (ICTRP), Search Portal และ ClinicalTrials.gov.

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาแบบ Randomised controlled trials (RCTs) ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตเปรียบเทียบการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน หรือใช้ยาหลอก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนประเมินการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติและดึงข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน สรุปการประมาณผลกระทบโดยใช้ random-effects model และผลการศึกษาสำหรับข้อมูลแบบ dichotomous นำเสนอด้วย risk ratio และช่วงเชื่อมั่น 95% (CI) และข้อมูลแบบต่อเนื่องนำเสนอด้วย mean difference และช่วงเชื่อมั่น 95% (CI)

ผลการวิจัย: 

การศึกษาที่รวมอยู่ในการตรวจสอบนี้มีจำนวน 22 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 1278 คน) ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการฟอกไต (การฟอกเลือด 79% และการล้างไตทางช่องท้อง 21%) ติดตามผลตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนในการคัดเลือก ประสิทธิภาพและอคติของการรายงาน มีอคติการตรวจสอบสูงสำหรับผลการศึกษาจากการรายงานด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของซีรั่มอัลบูมินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (การศึกษา 16 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 790 คน: MD 0.19 g / dL, 95% CI 0.05 ถึง 0.33; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายจากการวิเคราะห์รวมกัน (I2 = 84%) การเพิ่มขึ้นนั้นชัดเจนมากขึ้นในผู้ฟอกเลือด (การศึกษา 10 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 526 คน: MD 0.28 g / dL, 95% CI 0.11 ถึง 0.46; P = 0.001 สำหรับผลโดยรวม) และในผู้เข้าร่วมที่ขาดสารอาหาร (การศึกษา 8 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 405 คน: MD 0.31 g / dL, 95% CI 0.10 ถึง 0.52, P = 0.003 สำหรับผลโดยรวม) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของซีรั่มอัลบูมินสูงขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (การศึกษา 14 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 715 คน: MD 0.14 g / dL, 95% CI 0 ถึง 0.27; มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อย่างไรก็ตามมีความหลากหลายสูง (I2 = 80%) การเพิ่มขึ้นนั้นชัดเจนมากขึ้นในผู้ฟอกเลือด (การศึกษา 9 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 498 คน: MD 0.21 g / dL, 95% CI 0.03 ถึง 0.38; P = 0.02 สำหรับผลโดยรวม) และในผู้เข้าร่วมที่ขาดสารอาหาร (การศึกษา 7 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 377 คน: MD 0.25 g / dL, 95% CI 0.02 ถึง 0.47, P = 0.03 สำหรับผลโดยรวม)

เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่มีอาหารเสริม หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจส่งผลให้ prealbumin ในซีรั่มที่สูงขึ้น (การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 225 คน: MD 2.81 mg / dL, 95% CI 2.19 ถึง 3.43) และเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อต้นแขน (การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 216 คน: MD 1.33 cm, 95% CI 0.24 ถึง 2.43) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทาน อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยต่อน้ำหนักตัว (การศึกษา 8 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 365 คน: MD 2.83 กก., 95% CI -0.43 ถึง 6.09; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ, ดัชนีมวลกาย (การศึกษา 9 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 368 คน: MD -0.04 kg / m2, 95% CI -0.74 ถึง 0.66; มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และน้ำหนักของร่างกายที่ไม่มีไขมัน (การศึกษา 5 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 189 คน: MD 1.27 กก., 95% CI -1.61 ถึง 4.51, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก จึงไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานจะมีผลต่อความหนาของผิวบริเวณ Tricep, เส้นรอบวงของกล้ามเนื้อต้นแขน, C-reactive Protein, Interleukin 6, เซรั่มโพแทสเซียมหรือเซรั่มฟอสเฟต หรือไม่

อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในความเสี่ยงของการเกิดอาการแพ้ในระบบทางเดินอาหารระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักแบบรับประทานเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่มีอาหารเสริม (การศึกษา 6 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 426 คน: RR 2.81, 95% CI 0.58 ถึง 13.65, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เป็นไปไม่ได้ที่จะสรุปผลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือคุณภาพชีวิตและไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากผลการศึกษาใด ๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ กรกฎาคม 2020

Tools
Information