วิธีการของ McKenzie มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างแบบ (กึ่ง) เฉียบพลันที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือไม่

ใจความสำคัญ

วิธีการของ McKenzie อาจให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความเจ็บปวดและความพิการในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบ(กึ่ง)เฉียบพลันที่ไม่เฉพาะเจาะจงในระยะสั้น (ใกล้ถึง 2 สัปดาห์) และในระยะกลาง (ใกล้ถึง 3 เดือน) วิธีการของ McKenzie ไม่ใช่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างแบบ (กึ่ง) เฉียบพลันที่ไม่เฉพาะเจาะจง เราไม่ทราบว่าวิธีการของ McKenzie ทำให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการทดลองใดที่รวมอยู่ในการทบทวนนี้วัดผลข้างเคียงใดๆ

อาการปวดหลังส่วนล่างแบบ (กึ่ง) เฉียบพลันที่ไม่เฉพาะเจาะจงคืออะไร

อาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เจาะจง (NSLBP) เป็นอาการปวดหลังประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด และประกอบด้วยอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายบริเวณหลังส่วนล่างที่ไม่ได้เกิดจากโรคหรือปัญหาที่ระบุได้ (เช่น กระดูกหัก มะเร็ง การติดเชื้อ ปวดรากประสาท เป็นต้น ) NSLBP ถือว่า (กึ่ง) เฉียบพลันเมื่อกินเวลานานถึง 12 สัปดาห์

วิธีการของ McKenzie คืออะไร

วิธีการของ McKenzie คือการรักษาที่นำไปใช้โดยผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม (โดยทั่วไปคือนักกายภาพบำบัด) สำหรับการดูแลผู้ที่มี NSLBP ประกอบด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลตามเบาะแสทางคลินิก (การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ปวดหรือการเคลื่อนไหวที่จำกัด) ซึ่งสังเกตได้ในระหว่างการประเมิน รวมถึงการสอนท่าและการออกกำลังกายที่บ้านเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีอาการควบคุมอาการได้ด้วยตนเอง

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าวิธีการของ McKenzie นั้นมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มี NSLBP (กึ่ง) เฉียบพลัน หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่พิจารณาวิธีการของ McKenzie เปรียบเทียบกับวิธีการแทรกแซงขั้นต่ำ (เช่น หนังสือเล่มเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวดกระดูกสันหลัง) (การเปรียบเทียบหลัก) หรือการรักษาอื่น ๆ สำหรับ NSLBP (กึ่ง) เฉียบพลัน เราสนใจที่จะทราบว่าวิธีการของ McKenzie สามารถลดความเจ็บปวดและความพิการในระยะสั้น (ใกล้ถึง 2 สัปดาห์) และในระยะกลาง (ใกล้ถึง 3 เดือน) หรือไม่ เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 5 ฉบับจากคนทั้งหมด 536 คน งานวิจัย 2 ฉบับ เปรียบเทียบวิธีการของ McKenzie กับการแทรกแซงที่น้อยที่สุด 3 ฉบับ เปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยตนเอง (เช่น การบำบัดด้วยมือโดยแพทย์) และการศึกษาอีก 1 ฉบับ เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ (การนวดหลังและคำแนะนำ) การศึกษาทั้งห้าดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง (3 ฉบับในสหรัฐอเมริกา 1 ฉบับในออสเตรเลีย และอีกเรื่องในสกอตแลนด์) 3 ฉบับได้รับทุนจากแหล่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และอีก 2 ฉบับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน

การเปรียบเทียบหลักของวิธี McKenzie กับการแทรกแซงแบบน้อยที่สุดพบว่าวิธี McKenzie อาจส่งผลให้ความเจ็บปวดและความทุพพลภาพลดลงเล็กน้อย (มาตราส่วน 0 ถึง 100 คะแนน คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงความเจ็บปวดที่น้อยลงและความพิการที่น้อยลง):

- ความปวด: ดีขึ้น 7.30 คะแนน (ดีขึ้น 12.04 ถึง ดีขึ้น 2.56) ในระยะสั้น (การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 328 คน); และดีขึ้น 5.00 คะแนน (ดีขึ้น 14.29 ถึงแย่ลง 4.29) ในระยะกลาง (การทดลอง 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 180 คน)
- ความพิการ: ดีขึ้น 2.74 คะแนน (ดีขึ้น 7.52 ถึงแย่ลง 2.04) ในระยะสั้น (การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 328 คน) และดีขึ้น 0.87 คะแนน (ดีขึ้น 7.31 ถึแย่ลง 5.57) ในระยะกลาง (การทดลอง 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 180 คน)

การเปรียบเทียบแบบที่ 2 คือเปรียบเทียบวิธี McKenzie กับการบำบัดด้วยตนเองพบว่าวิธี McKenzie อาจไม่ลดความเจ็บปวดหรือความพิการ (มาตราส่วน 0 ถึง 100 จุด คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงความเจ็บปวดน้อยลงและความพิการน้อยลง):

- ความปวด: ดีขึ้น 8.67 คะแนน (ดีขึ้น 27.37 ถึงแย่ลง 10.02) ในระยะสั้น (3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 298 คน); และแย่ลง 7.00 คะแนน (แย่ลง 0.70 ถึง 13.30 แย่ลง) ในระยะกลาง (การทดลอง 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 235 คน)
- ความพิการ : ดีขึ้น 4.98 คะแนน (ดีขึ้น 15.00 ถึงแย่ลง 5.04) ในระยะสั้น (3 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 298 คน) และแย่ลง 4.30 คะแนน (ดีขึ้น 0.72 ถึง 9.32 แย่ลง) ในระยะกลาง (การทดลอง 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 235 คน)

การเปรียบเทียบแบบที่ 3 คือเปรียบเทียบวิธี McKenzie กับการแทรกแซงอื่น ๆ (การนวดหลังและคำแนะนำ) พบว่าวิธี McKenzie อาจไม่ลดความทุพพลภาพ (มาตราส่วน 0 ถึง 100 คะแนน คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงความพิการน้อยลง):

- ความพิการ: แย่ลง 4.00 คะแนน (ดีขึ้น 15.44 ถึงแย่ลง 23.44) ในระยะสั้น (การทดลอง 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 30 คน) และแย่ลง 10.0 คะแนน (8.95 ดีขึ้นถึง 28.95 แย่ลง) ในระยะกลาง (การทดลอง 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 25 คน)

ไม่มีการทดลองใดที่รวมอยู่ในการทบทวนวัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในหลักฐานเนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอ การศึกษามีขนาดเล็ก และเรามีความกังวลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการศึกษาบางส่วน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนนี้รวมการทดลองที่เผยแพร่จนถึง 15 สิงหาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมาก ผลการรักษาสำหรับความเจ็บปวดและความพิการที่พบในการทบทวนวรรณกรรมของเรานั้นไม่มีความสำคัญทางคลินิก ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการของ McKenzie ไม่ใช่การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ NSLBP (กึ่ง) เฉียบพลัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีข้อตกลงกันอย่างกว้างขวางในหมู่แพทย์ว่าผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง (None specific low back pain : NSLBP) ประกอบด้วยกลุ่มที่แตกต่างกัน และการดูแลพวกเขาควรปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การรักษาอย่างหนึ่งที่รู้จักโดยการออกแบบเฉพาะคือวิธีของ McKenzie (เช่น โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลตามเบาะแสทางคลินิกที่สังเกตได้ระหว่างการประเมิน)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการ McKenzie ในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลันที่ไม่เฉพาะเจาะจง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่งจนถึง 15 สิงหาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของวิธี McKenzie ในผู้ใหญ่ที่มี NSLBP เฉียบพลัน (น้อยกว่า 12 สัปดาห์)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane กำหนดไว้

ผลการวิจัย: 

การทบทวนนี้รวม RCTs 5 ฉบับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 563 คนที่ได้รับคัดเลือกจากการดูแลระดับปฐมภูมิหรือตติยภูมิ การทดลอง 3 ฉบับ ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา 1 ฉบับ ในออสเตรเลีย และอีกหนึ่งเรื่องในสกอตแลนด์ การทดลอง 3 ฉบับ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ให้ทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และอีกสองเรื่องไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน การทดลองทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงต่อประสิทธิภาพและอคติในขั้นตอนการประเมินผล ไม่มีการศึกษาใดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง

วิธีการของ McKenzie เทียบกับวิธีการแทรกแซงขั้นต่ำ (คู่มือการศึกษา วิธีการของ McKenzie เป็นส่วนเสริมของวิธีการอื่น - การเปรียบเทียบหลัก)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าวิธีการของ McKenzie อาจส่งผลให้ความเจ็บปวดลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น (MD -7.30, 95% CI -12.04 ถึง -2.56; การทดลอง 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 328 คน) แต่ไม่ใช่ในระยะกลาง (MD -5.00, 95% CI -14.29 ถึง 4.29; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 180 คน)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าวิธีการของ McKenzie อาจไม่ลดความทุพพลภาพในระยะสั้นได้ในระยะสั้น (MD -2.74, 95% CI -7.52 ถึง 2.04; การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 328 คน) และไม่ลดในระยะกลาง (MD -0.87, 95% CI -7.31 ถึง 5.57; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 180 คน)

วิธีการของ McKenzie เทียบกับ manual therapy

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าวิธีการของ McKenzie อาจไม่ส่งผลให้ความเจ็บปวดลดลงในระยะสั้น (MD -8.67, 95% CI -27.37 ถึง 10.02; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 298 คน) และอาจส่งผลให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะกลาง (MD 7.00, 95% CI 0.70 ถึง 13.30; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 235 คน)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าวิธีการของ McKenzie อาจไม่ลดความทุพพลภาพในระยะสั้นได้ในระยะสั้น (MD -4.98, 95% CI -15.00 ถึง 5.04; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 298 คน) แต่ไม่ลดในระยะกลาง (MD 4.30, 95% CI -0.72 ถึง 9.32; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 235 คน)

วิธีของ McKenzie เทียบกับวิธีการอื่น (การนวดและคำแนะนำ)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากว่าวิธีการของ McKenzie อาจไม่ลดความทุพพลภาพในระยะสั้น (MD 4.00, 95% CI -15.44 ถึง 23.44; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 30 คน) หรือในระยะกลาง (MD 10.00, 95% CI -8.95 ถึง 28.95; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 25 คน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 21 พฤศจิกายน 2023

Tools
Information