การตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อลดการเจ็บป่วยและการตาย

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของ Cochrane Review นี้คือการดูว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปสามารถลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตได้หรือไม่ นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนก่อนหน้านี้

ใจความสำคัญ

ข้อเสนอที่เป็นระบบของการตรวจสุขภาพไม่น่าจะเป็นประโยชน์และอาจนำไปสู่การตรวจและการรักษาที่ไม่จำเป็น

ในการทบทวนนี้สิ่งที่ศึกษาคืออะไร

การตรวจสุขภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหลายชนิดในคนที่ไม่รู้สึกป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาโรคในช่วงเริ่มต้น, ป้องกันโรคจากการพัฒนา, หรือให้ความมั่นใจ การตรวจสุขภาพเป็นองค์ประกอบสามัญของการดูแลสุขภาพในบางประเทศ ประสบการณ์จากโปรแกรมคัดกรองสำหรับโรคแต่ละคนได้แสดงให้เห็นว่าประโยชน์อาจจะน้อยกว่าที่คาดไว้และมีอันตรายมากขึ้น ผู้วิจัยระบุและวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มทั้งหมดที่เปรียบเทียบการเชิญตรวจสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับประชาชนทั่วไปกับการไม่เชิญ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยและความเสี่ยงของการเสียชีวิตรวมทั้งผลอื่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บป่วยเช่น การนอนโรงพยาบาลและการขาดงาน

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

ผู้วิจัยพบการทดลองสุ่ม 17 เรื่อง ที่เปรียบเทียบกลุ่มของผู้ใหญ่ที่ได้รับเสนอการตรวจสุขภาพทั่วไปกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสนอการตรวจสุขภาพ

สิบห้าการทดลองรายงานผลและมีผู้เข้าร่วม 251,891 คน สิบเอ็ดการทดลองได้ศึกษาความเสี่ยงของการเสียชีวิต, และรวมผู้เข้าร่วม 233,298 คน และประเมินการตายใน 21,535 ราย นี่เป็นจำนวนที่มากผิดปกติของข้อมูลในการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถหาข้อสรุปหลักด้วยความแน่นอนระดับสูง การตรวจสุขภาพมีผลน้อยหรือไม่มีผลเลยต่อความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ (หลักฐานที่แน่นอนระดับสูง) หรือความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง (หลักฐานที่แน่นอนระดับสูง) และอาจมีผลน้อยหรือไม่มีผลเลยต่อความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ( หลักฐานที่แน่นอนระดับปานกลาง) ในทำนองเดียวกัน การตรวจสุขภาพมีผลน้อยหรือไม่มีผลเลยต่อโรคหัวใจ (หลักฐานที่แน่นอนระดับสูง) และอาจจะมีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อโรคหลอดเลือดสมอง (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง)

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าเหตุผลหนึ่งสำหรับการผลกระทบที่ชัดเจนอาจจะเป็นเพราะแพทย์ที่ให้การดูแลหลักตรวจพบและแทรกแซงเมื่อพวกเขาสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะมีความเสี่ยงสูงของการเกิดโรคเมื่อพวกเขาพบผู้ป่วยด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงของการเกิดโรคอาจไม่ได้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพทั่วไปเมื่อได้รับเชิญหรือไม่ได้ทำตามการตรวจและการรักษาที่แนะนำ

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้เป็นอย่างไร

ผู้ประพันธ์ค้นหาการศึกษาที่เผยแพร่ถึง 31 มกราคม 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การตรวจสุขภาพทั่วไปไม่น่าจะเป็นประโยชน์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การตรวจสุขภาพเป็นองค์ประกอบสามัญของการดูแลสุขภาพในบางประเทศ โดยมุ่งหมายที่จะตรวจจับโรคและปัจจัยเสี่ยงสําหรับโรคเพื่อวัตถุประสงค์ของการลดการเจ็บป่วยและการตาย ส่วนใหญ่ของการทดสอบการคัดกรองที่ใช้กันทั่วไปในการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปนั้นได้รับการศึกษาอย่างไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้การคัดกรองนําไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์ก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะประเมินว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นมีประโยชน์มากกว่าอันตราย และนี่คือการปรับปรุงการทบทวนที่เผยแพร่ในปี 2012

วัตถุประสงค์: 

เพื่อวัดผลประโยชน์และอันตรายของการตรวจสุขภาพทั่วไป

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยได้ค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, และฐานข้อมูลอีกสองฐานข้อมูลและสองฐานการลงทะเบียนวิจัยในวันที่ 31 มกราคม 2018 ผู้ประพันธ์สองคนตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อ, ประเมินคุณสมบัติและรายการอ้างอิงอ่านอย่างเป็นอิสระ ผู้ประพันธ์คนหนึ่งได้ตรวจทานอ้างอิงติดตาม (Web of Knowledge) และถามนักวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ผู้วิจัยรวมการทดลองแบบสุ่มที่เปรียบเทียบการตรวจสอบสุขภาพกับการไม่ตรวจสอบสุขภาพในผู้ใหญ่โดย่ไม่ได้เลือกโรคหรือปัจจัยเสี่ยง ผู้วิจัยไม่ได้รวมการทดลองในผู้สูงอายุ ผู้วิจัยนิยามการตรวจสอบสุขภาพว่าเป็นการตรวจคัดกรองมากกว่าหนึ่งโรคหรือปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหนึ่งในระบบอวัยวะ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคน ดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของแต่ละการศึกษาอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยติดต่อนักวิจัยสําหรับผลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดการทดลองเมื่อจําเป็น เมื่อเป็นไปได้ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์ด้วย random-effects model meta-analysis นอกเหนือจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์แบบพรรณนา

ผลการวิจัย: 

ผู้วิจัยรวมการทดลอง 17 เรื่อง ซึ่ง 15 เรื่องนั้นรายงานข้อมูลผลลัพธ์ (ผู้เข้าร่วม 251,891 คน) ความเสี่ยงของการมีอคติโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่ำสําหรับผลลัพธ์หลัก การตรวจสอบสุขภาพมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกับอัตราการตายทั้งหมด (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.00, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.97 ถึง 1.03; การทดลอง 11 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 233,298 คนและการเสียชีวิต 21,535 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง, I2 = 0%) หรือการตายจากโรคมะเร็ง (RR 1.01, 95% CI 0.92 ถึง 1.12; การทดลอง 8 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 139,290 ราย และการเสียชีวิต 3663 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง, I2 = 33%) และอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกับการตายจากโรคหัวใจ (RR 1.05, 95% CI 0.94 ถึง 1.16; การทดลอง 9 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 170,227 คน และการเสียชีวิต 6237 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง; I2 = 65%) การตรวจสุขภาพมีผลน้อยมากหรือไม่มีผลกับโรคหัวใจขาดเลือดที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (RR 0.98, 95% CI 0.94 ถึง 1.03; การทดลอง 4 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 164,881 คน และ เกิดเหตุการณ์ 10,325 ครั้ง; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง; I2 = 11%) และอาจมีน้อยหรือไม่มีผลต่อโรคหลอดเลือดสมองทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง (RR 1.05 95% CI 0.95 ถึง 1.17; การทดลอง 3 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 107,421 คน และเกิดเหตุการณ์ 4543 ครั้ง;หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง; I2 = 53%)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล นพ.เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 มีนาคม 2020

Tools
Information