การใส่เสื้อกาวน์โดยผู้ดูแลและผู้เยี่ยมในหอเด็กทารกแรกเกิดสำหรับการป้องกันการป่วยและการตายของทารก

หอทารกแรกเกิดและหน่วยการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติมักจะต้องให้เจ้าหนา้ที่และผู้เยี่ยมใส่เสื้อกาวน์ ด้วยความตั้งใจที่จะป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีความคิดที่ว่าการใส่เสื้อกาวน์จะเตือนผู้ใส่ให้ล้างมือซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การทบทวนวรรณกรรมของวารสารทางการแพทย์พบ การทดลองทางคลินิกแปดเรื่องในการใส่เสื้อกาวน์ในสถานที่เหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด 3811 คน อัตราการติดเชื้อ อัตราการตาย หรือระยะเวลาของการเข้าพักของทารกไม่ได้รับผลอย่างมีนัยสำคัญจากการสวมเสื้อกาวน์ มีเพียงสองการทดลองที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีและมีความแตกต่างระหว่างการทดลองเกี่ยวกับนโยบายการใส่เสื้อกาวน์ การใส่เสื้อกาวน์ไม่เพิ่มอัตราการล้างมือ ไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนการใช้เสื้อกาวน์โดยเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ จากผลการศึกษาเหล่านี้การใส่เสื้อกาวน์อาจจะไม่ใช่นโยบายที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าใช้จ่าย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้านี้ที่แสดงให้เห็นว่า overgowns มีประสิทธิภาพในการลดการตาย การติดเชื้อหรือ colonisation ของแบคทีเรียในทารกที่เข้ามาในสถานเลี้ยงเด็กแรกเกิด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Overgowns ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิดและหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ มีความเชื่อว่า gowns อาจช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อในโรงพยาบาล และช่วยเตือนให้เจ้าหน้าที่และผู้มาเยี่ยมล้างมือก่อนที่จะสัมผัสทารก

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือการประเมินผลของการใส่ overgown โดยผู้ดูแลและผู้มาเยี่ยมต่ออุบัติการณ์ของการติดเชื้อและการตายของทารกในสถานเลี้ยงทารกแรกเกิด

วิธีการสืบค้น: 

ใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane และ Neonatal Review Group เราสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, The Cochrane Library, Issue 1, 2009), MEDLINE (1950 - มกราคม 2009), Embase (1950 - มกราคม 2009) and CINAHL (1982 - มกราคม 2009)

การสืบค้นนี้ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบันในเดือนธันวาคม 2010

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้รวบรวมการทดลองที่ตีพิมพ์ทั้งหมดที่ใช้การจัดสรรผู้ป่วยแบบ random or quasi-random ที่มีการสวม overgowns โดยผู้ดูแลหรือผู้เยี่ยมเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ overgowns

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane และ Neonatal Review Group การดึงข้อมูลและการประเมินคุณภาพการศึกษาทำโดยผู้ทบทวนสองคนอย่างอิสระ ข้อมูลที่ขาดหายไปถูกสอบถามไปที่ผู้วิจัยสามคนแต่มีเพียงหนึ่งคนที่ตอบกลับ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเป็นความเสี่ยงสัมพัทธ์หรือความแตกต่างเฉลี่ยกับช่วงความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย: 

มีการรวบรวมนำเข้าการทดลองแปดเรื่อง ที่รายงานผลลัพธ์ของทารก 3811 คน คุณภาพของการทดลองมีความแตกต่างกัน มีเพียงสองเรื่องที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพดี การไม่สวม overgowns มีแนวโน้มที่จะลดอัตราการตาย (RR 0.84, 95% CI 0.70 ถึง 1.02) เมื่อเทียบกับการสวม overgowns แต่ผลลัพธนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นโยบายการสวมเสื้อกาวน์ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในอุบัติการณ์ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (RR 1.24, 95% CI 0.90 ถึง 1.71) การวิเคราะห์โดยรวมพบว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของนโยบายการสวมเสื้อกาวน์ ในอุบัติการณ์ของ colonisation ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล หรือความถี่ของการล้างมือ ไม่มีการทดลองของการสวมเสื้อกาวน์ของผู้เยี่ยม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มีนาคม 2020

Tools
Information