Czy istnieje korzyść ze stosowania niższego poziomu czerwonych krwinek (restrykcyjnego) w porównaniu z wyższym poziomem czerwonych krwinek (liberalnym) w celu określenia potrzeby przetoczenia czerwonych krwinek u pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwo

Najważniejsze informacje

Zastosowanie restrykcyjnej strategii transfuzji RBC (krwinek czerwonych) może skutkować niewielką lub żadną różnicą w liczbie uczestników, którzy umierają w ciągu 31 do 100 dni w porównaniu z liberalną strategią, chociaż pytanie badawcze nadal nie zostało właściwie zaadresowane, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę włączonych badań, małą liczbę włączonych uczestników, heterogeniczność interwencji i raportowania wyników oraz ogólną pewność/zaufanie do danych naukowych.

Stosowanie restrykcyjnej strategii przetaczania koncentratu krwinek czerwonych może skutkować niewielką lub żadną różnicą w jakości życia, krwawieniach, klinicznie istotnych krwawieniach (np. krwawieniach skutkujących utratą krwi wymagającą transfuzji krwi, przyjęciem do szpitala, koniecznością operacji lub zgonem), ciężkich zakażeniach, czasie pobytu w szpitalu lub konieczności ponownego przyjęcia do szpitala w porównaniu z liberalną strategią. Brakujące dane i brak zaślepienia uczestników znacząco wpłynęły na dane dotyczące jakości życia i krwawień. Podobnie jak w przypadku głównego wyniku, potrzebne są dalsze badania z większą liczbą uczestników, aby odpowiedzieć na te pytania.

Nie znaleziono badań dotyczących ryzyka rozwoju zakrzepów lub ryzyka zgonu w ciągu 30 dni od intensywnej radioterapii. Istnieje potrzeba przeprowadzenia większych badań obejmujących pacjentów pediatrycznych, a także inne populacje poza dorosłymi z ostrą białaczką, aby odpowiedzieć na pytania badawcze w szerszej populacji osób z hematologicznym nowotworem złośliwym otrzymujących intensywną terapię.

Jaki jest próg przetoczenia czerwonych krwinek?

Transfuzja czerwonych krwinek to procedura medyczna, w której oddane czerwone krwinki są podawane osobie, która ich potrzebuje, aby zastąpić własne czerwone krwinki, których poziom może być niski. Osoby cierpiące na nowotwory krwi, a zwłaszcza te, które wymagają intensywnego leczenia, takiego jak chemioterapia lub przeszczep komórek macierzystych, często potrzebują wielu transfuzji. Często stosuje się określony poziom RBC (krwinek czerwonych) lub próg transfuzji, aby wiedzieć, kiedy należy podać komuś transfuzję krwi ze względu na negatywne konsekwencje zdrowotne występujące poniżej tego określonego poziomu. Restrykcyjna strategia transfuzji polegałaby na przetaczaniu czerwonych krwinek na niższym poziomie w porównaniu z liberalną strategią, która polegałaby na przetaczaniu na wyższym poziomie.

Jaki był cel tego przeglądu?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy restrykcyjna strategia transfuzji zwiększy przeżywalność w okresie od 31 do 100 dni w porównaniu z liberalną strategią. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy restrykcyjna strategia poprawi jakość życia, wszelkie krwawienia, klinicznie istotne krwawienia, ciężkie zakażenia, długość hospitalizacji i wskaźniki ponownych hospitalizacji w porównaniu z liberalną strategią.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Poszukiwaliśmy kontrolowanych badań z randomizacją i prospektywnych badań nierandomizowanych w bazach MEDLINE (od 1946 r.), Embase (od 1974 r.), CINAHL (od 1982 r.), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) ( The Cochrane Library 2023, Issue 2) i ośmiu innych bazach danych (w tym trzech rejestrach badań), w których oceniano restrykcyjną strategię przetaczania koncentratu krwinek czerwonych w porównaniu z liberalną strategią u dzieci lub dorosłych z nowotworami krwi otrzymujących intensywną chemioterapię lub radioterapię, lub oba te rodzaje leczenia, z lub bez przeszczepu komórek macierzystych. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki oraz oceniliśmy charakterystykę i metodologię badań, aby określić nasze zaufanie do zbiorczych danych naukowych.

Co udało się ustalić?

Dziewięć badań spełniło nasze kryteria włączenia; siedem zostało zakończonych, a dwa były nadal w toku. Zakończone badania zostały przeprowadzone w latach 1997-2022 i objęły 540 uczestników. Jedno badanie RCT obejmowało dzieci otrzymujące przeszczep komórek macierzystych i zostało przerwane przedwcześnie ze względów bezpieczeństwa (sześcioro dzieci). Pozostałe pięć badań RCT obejmowało tylko osoby dorosłe, 239 osób z ostrą białaczką otrzymujących chemioterapię i 315 osób z nowotworami krwi otrzymujących przeszczep komórek macierzystych. Próg Hb (hemoglobiny) zarówno dla strategii restrykcyjnej (70 do 80 g/L), jak i liberalnej (80 do 120 g/L) różnił się w zależności od badania. Źródła finansowania podano we wszystkich siedmiu badaniach. Jedno badanie było sponsorowane przez przemysł.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych?

Włączone badania były obarczone znacznym ryzykiem błędu systematycznego; szacunki dotyczące wpływu różnych strategii na wyniki, w szczególności śmiertelność, miały szeroki zakres możliwych korzyści lub szkód przy zbyt małej liczbie osób, aby mieć pewność, a duża ilość danych naukowych dotyczyła konkretnie osób z ostrą białaczką i nowotworami krwi leczonych przeszczepem komórek macierzystych. W większości badań odnotowano znaczną liczbę odstępstw od protokołów, co mogło potencjalnie wpłynąć na wiele punktów końcowych, ponieważ uzasadnienie odstępstw nie było dobrze udokumentowane. Badania uwzględnione w przeglądzie prawie wyłącznie obejmowały dorosłych uczestników, a tylko jedno badanie obejmowało sześciu pacjentów pediatrycznych.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację poprzedniego. Niniejsze dane są aktualne do 21 marca 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information