Postupci za podizanje svjesnosti o raku dojke u žena

Istraživačko pitanje
Pregledali smo dokaze o učinku različitih intervencija za podizanje svjesnosti o raku dojke u žena i našli smo dva randomizirana kontrolirana ispitivanja.

Dosadašnje spoznaje
Rak dojke najčešći je rak u žena. Rano otkrivanje, dijagnosticiranje i liječenje su ključ boljeg ishoda bolesti. Budući da će mnoge žene samopregledom otkriti simptome, važno je da su svjesne rizika koji nosi rak dojke, odnosno da imaju znanja, vještine i samopouzdanje primijetiti bilo kakve promjene na grudima i da odmah posjete svog liječnika.

Obilježja uključenih istraživanja
U siječnju 2016. pretražena je medicinska literatura kako bi se pronašla ispitivanja koja su istraživala intervencije o podizanju svjesnosti o raku dojke među ženama. Pronađene su dvije studije s ukupno 997 žena.

Prvu studiju (PEP), financirala je udruga za prevenciju raka dojke u Velikoj Britaniji i uključila je 867 žena koje su primile jednu od tri intervencije: (1) pisana knjižica i uobičajena skrb, (2) pisana knjižica, uobičajena skrb i razgovor s liječnikom ili (3) samo uobičajena skrb. Žene su bile u dobi između 67 do 70 godina i uključene su u studiju kao dio metode probira za rano otkrivanje raka dojke u Velikoj Britaniji.

Druga studija (Sveučilište medicinskih znanosti u Zahedanu) je provela istraživanje na 130 žena u dvije skupine koje su primile ili: (1) obrazovni program koji se usredotočuje na "preventivne mjere raka dojke" (npr. zdravu prehranu i samopregled) ili (2) nikakvu intervenciju. Žene su bile u dobi između 35 i 39 godina te zaposlene pri Sveučilištu medicinskih znanosti koje je i provodilo studiju.

Ključni rezultati
Ishodi tih dviju studija su mjereni na različite načine. Prva studija ocijenila je rezultate nakon mjesec dana, godinu i dvije godine nakon intervencije. Druga studija je mjerila rezultate mjesec dana nakon intervencije. Budući da su studije bile vrlo različite, i prema dobi sudionica, intervencija, ishoda i vremenskih točaka mjerenja rezultata nakon samih intervencija, rezultati su prikazani odvojeno.

Prepoznavanje simptoma raka dojke
Prva studija pokazuje da se prepoznavanje simptoma raka dojke poboljšalo nakon primitka ili pisane knjižice ili pisane knjižice i razgovora s liječnikom. Ti rezultati pokazuju da postoji poboljšanje u odnosu na korištenje samo uobičajene skrbi 2 godine nakon intervencije. Druga studija pokazuje da se svjesnost žena o simptomima raka dojke povećala mjesec dana nakon edukativnog programa.

Povećan rizik od raka dojka i starija životna dob
U prvoj se studiji prepoznavanje "rizika povezanog s dobi" povećalo u žena koje su primile pismenu knjižicu i imale razgovor s liječnikom u odnosu na uobičajenu skrb 2 godine nakon intervencije. Za žene koje su primile samo knjižicu, došlo je do nižeg povećanja u prepoznavanju simptoma. Druga studija je mjerila da li žene smatraju da mogu biti pod povećanim rizikom od raka dojke. Ovo uviđanje stvarnog rizika povećalo se mjesec dana nakon intervencije.

Samopregled
U prvoj studiji žene su opisale veću mjesečnu učestalost pregleda dojke, ali ne značajno veću, 2 godine poslije intervencije, u odnosu na uobičajenu skrb. U drugoj studiji opisano je češće korištenje preventivnih metoda mjesec dana nakon intervencije. Taj se rezultat odnosi na njihova pozitivna mišljenja prema korištenju preventivnih metoda u ranom otkrivanju raka dojke.

Cjelokupna svjesnost o raku dojke
U prvoj studiji se svijest o ženskom raku dojke nije mijenjala kod onih žena koje su primile samo knjižicu u odnosu na uobičajenu skrb 2 godine nakon intervencije. Međutim, svjesnost o raku dojke povećana je u žena koje su dobile pisanu knjižicu i imale razgovor s liječnikom. Ti rezultati pokazuju da postoji poboljšanje u odnosu na korištenje samo uobičajene skrbi 2 godine nakon intervencije. U drugoj studiji se učestalost korištenja preventivnih metoda u otkrivanju raka dojke povećala nakon mjesec dana.

Nijedna od studija nije prikazala rezultate za druge ishode vezane uz ovu intervenciju poticanja svjesnosti o raku dojke, namjeru da žene potraže pomoć, kvalitetu života, negativne učinke intervencije, ili konačne ishode vezane uz rak dojke.

Kvaliteta dokaza
Dokazi se smatraju srednje kvalitetni u prvoj studiji, a u drugoj niske kvalitete. Ni jedna ni druga studija nisu jasno definirale što je to "svjesnost o raku dojke". Nedostatak kvalitetnih podatka u tim istraživanjima ograničava donošenje zaključka. Međutim, rezultati prve studije ukazuju da kombiniranje pisane informacije i razgovor jedan-na-jedan ima dugoročan učinak na povećanje svjesnosti žena o raku dojke. Buduće studije trebaju uključiti više žena i pratiti žene duže vremena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Silvia Dužević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information