Korištenje vitamina A i ribljeg ulja za pigmentni retinitis

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda je ustanoviti djeluju li vitamin A i riblje ulje na odgađanje pogoršanja vida u ljudi s nasljednim poremećajem koji uzrokuje gubitak vida (retinitis pigmentosa) te kakva je sigurnost takve primjene.

Ključne poruke
Nije sigurno odgađa li davanje vitamina A ili ribljeg ulja (ili njihove kombinacije) daljnje pogoršanje vida ljudima s pigmentnim retinitisom jer je pouzdanost dokaza bila vrlo niska. Potrebno je više istraživanja, a posebno o tome djeluju li možda vitamin A i/ili riblje ulje sa ili bez drugih vitamina na klinički važne ishode.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?
Pigmentni retinitis spada u skupinu nasljednih poremećaja oka koji uzrokuju postepeni, ali progresivni gubitak vida. Ljudi s ovim poremećajem vida otežano vide u uvjetima slabog osvjetljenja, imaju probleme s vidom u kutu vidnog polja te u većini slučajeva postaju slabovidni. Predložena je moguća korist vitamina A ili ribljeg ulja (ili njihova kombinacija) pri odgađanju daljnjeg gubitka vida.

Ključni rezultati
Pronađena su četiri istraživanja koja su se provodila u SAD-u i Kanadi, a u kojima je sudjelovalo 944 ispitanika u dobi između četiri i 55 godina. Ispitanici su dobili vitamin A ili riblje ulje (ili njihovu kombinaciju) te su praćeni četiri godine. Uspoređeni su s ispitanicima koji nisu uzimali vitamin A ili riblje ulje. Ispitanicima u skupini koja je dobila vitamin A i/ili riblje ulje su dane različite doze vitamina A ili ribljeg ulja kroz različite vremenske periode. Ispitanici u skupini koja nije dobila vitamin A i/ili riblje ulje su dobili tablete koje nisu sadržavale vitamin A i/ili riblje ulje (placebo tablete); ili su dobili druge metode liječenja za koje se smatra da sprječavaju gubitak vida kao što su multivitamini sa ili bez tragova vitamina A, ili su bili bez ikakvog dodatnog liječenja.

Ovaj sustavni pregled pokazuje da nije sigurno odgađa li korištenje vitamina A i/ili ribljeg ulja gubitak vida.

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 7. veljače 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Josipa Samaržija. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information