Treba li periferne venske katetere mijenjati rutinski ili kad za to postoji medicinski razlog?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Većina pacijenata prilikom boravka u bolnici dobija tekućinu ili lijekove putem intravenskih katetera, barem neko vrijeme. Intravenski kateter, koji se još naziva IV drip ili intravenska kanila, je kratka šuplja cijev koja se umetne u venu kako bi se omogućila primjena lijekova, tekućine ili hranjivih otopina direktno u krvotok. Ti se kateteri često rutinski mijenjaju svako 3-4 dana kako bi se spriječila iritacija vene ili infekcija krvi. Međutim, postupak zamjene katetera pacijentima može biti neugodan, a također povećava troškove liječenja.

Obilježja istraživanja i ključni rezultati

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeni su svi randomizirani kontrolirani pokusi objavljeni do ožujka 2015. u kojima je istražena rutinska zamjena katetera sa zamjenom koja se provodi jedino ako postoje znakovi upale ili infekcije. Mjerene su infekcije u krvotoku koje su povezane s kateterom, upala vene (flebitis) i ostali problemi povezani s perifernim kateterima, kao što su lokalna infekcija i začepljenje katetera. Nije utvrđena razlika u niti jednom rezultatu između ispitanika kojima je kateter mijenjan rutinski i ispitanika kojima je kateter promijenjen jedino ako je za to postojao valjani medicinski razlog. Međutim, utvrđeno je da praksa mijenjanja katetera jedino kad za to postoji valjani medicinski razlog smanjuje troškove liječenja u usporedbi s rutinskom promjenom katetera.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta pronađenih dokaza ocijenjena je kao visoka za većinu rezultata. Određena nesigurnost utvrđena je za rezultat "infekcije krvotoka povezana s kateterom", pa su dokazi za te rezultate ocijenjeni umjerenom kvalitetom. Nisu pronađeni dokazi koji bi poduprli trenutnu praksu rutinskog mijenjanja perifernih venskih katetera svako 3-4 dana. Odnosno, dokazi ovog sustavnog pregleda pokazuju da bi periferne venske katetere trebalo mijenjati samo kad za to postoji medicinski razlog (klinička indikacija).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr