Mogu li antibiotici, u usporedbi s placebom, spriječiti postoperativne infekcije rana nakon otvorenog popravka preponske kile?

Dosadašnje spoznaje

Preponska kila je slabost trbušnog zida u području prepona kroz koju se može ispupčiti meko tkivo ili organi. Preponske kile javljaju se često, stoga je popravak preponske kile jedna od najčešće izvođenih kirurških operacija u svijetu. Smatra se „čistom“ kirurškom tehnikom s niskom stopom postoperativnih infekcija rana i stoga se davanje antibiotika pacijentima tijekom otvorene operacije kile općenito ne preporučuje. Do 1990-ih, popravak kile šivanjem (herniorafija) bila je odabrana metoda. Od tada je popravak kile sintetičkom mrežicom (hernioplastika) dobio na popularnosti i rasprava o tome jesu li potrebni antibiotici za sprječavanje postoperativnih infekcija rana ponovno je započela.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena je literatura (12. studenoga 2019. godine) za randomizirana kontrolirana ispitivanja koja uspoređuju antibiotike s placebom u sprječavanju infekcija rana nakon otvorene operacije preponske kile. Uključene su i kirurške metode šivanjem i mrežicom od protetskog materijala. Infekcije su podijeljene na površinske i infekcije dubokih rana. Nekoliko je istraživanja utvrdilo da su stope infekcije veće od očekivanih 5% za čistu operaciju. Stoga su istraživanja podijeljena u skupine s niskom stopom infekcija (manje od 5%) i visokom stopom infekcija (više od 5%).

Značajke istraživanja i ključni rezultati

Pronađeno je pet istraživanja koja su uključivala popravak šivanjem i 22 istraživanja koja su uključivala korištenje mrežice. Istraživanja temeljena na šivanju bila su vrlo niske metodološke kvalitete. Istraživanja operacija u kojima se koristila mrežica bila su niske do srednje metodološke kvalitete.

Ovaj pregled pokazuje da antibiotici ne sprječavaju pojavu bilo koje vrste infekcije rane nakon popravka kile šivanjem. Za popravak kile mrežicom od protetskog materijala u okolišu s niskim rizikom infekcije, antibiotici ne čine gotovo nikakvu razliku u sprječavanju postoperativnih infekcija površinskih rana. Međutim, u okolišu visokog rizika infekcije nije jasno smanjuju li antibiotici rizik pojave infekcije površinskih rana.

Za infekcije dubokih rana pokazano je da antibiotici čine malu ili nikakvu razliku u smanjenju rizika u okolišu s niskim i visokim rizikom infekcije.

Kvaliteta dokaza

Dokazi vrlo niske kvalitete pokazuju da nije sigurno smanjuju li antibiotici rizik od postoperativnih infekcija rana nakon popravka kile šivanjem. Dokazi srednje kvalitete pokazuju da antibiotici čine malu ili nikakvu razliku u sprječavanju površinskih infekcija ili infekcija dubokih rana nakon popravka kile mrežicom od protetskog materijala u okolišu s niskim rizikom infekcije. Dokazi (vrlo) niske kvalitete pokazuju da nije jasno smanjuju li antibiotici rizik površinskih infekcija rana te da antibiotici imaju mali ili nikakav učinak na infekcije dubokih rana nakon popravka kile mrežicom od protetskog materijala u okolišu s visokim rizikom infekcije.


Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Matej Šibalić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information