استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن خط مرکزی برای کاهش عوارض در نوزادان تازه متولد شده

سوال مطالعه مروری

آیا دریافت آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن خط مرکزی، مرگ‌ومیر و سایر عوارض جدی را در نوزادان تازه متولد شده کاهش می‌دهد؟

پیشینه

خطوط مرکزی، کاتترهای تخصصی هستند که در داخل یک ورید کارگذاری می‌شوند تا نوک کاتتر در وریدهای مرکزی نزدیک قلب قرار بگیرد. این خطوط برای ارائه داروهای نجات‌بخش زندگی و تغذیه نوزادان بیمار ضروری هستند. با این حال، استفاده از آنها گاهی با عوارضی همراه است، و عفونت یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این عوارض است. در برخی از مطالعات اشاره شده که عفونت‌ها حین برداشتن خطوط مرکزی ایجاد می‌شوند و تصور می‌شود که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها حین برداشتن خط مرکزی، به پیشگیری از عفونت و عوارض مرتبط با آن کمک می‌کنند.

ویژگی‌های مطالعه

ما فقط یک کارآزمایی کوچک را با کیفیت پائین یافتیم که آنتی‌بیوتیک‌ها را در زمان برداشتن خط مرکزی مد نظر قرار داد.

نتایج کلیدی

محققان هیچ تفاوت معنی‌داری را از نظر نرخ عوارض بین نوزادانی که آنتی‌بیوتیک مصرف کردند و نوزادانی که آنتی‌بیوتیک مصرف نکردند، نیافتند.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر، نویسندگان مرور، شواهد کافی را برای توصیه به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن خط مرکزی به منظور پیشگیری از عوارض در نوزادان تازه متولد شده نیافتند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، شواهد کافی را برای ارزیابی اثربخشی یا ایمنی مصرف آنتی‌بیوتیک در زمان برداشتن CVC ارائه نکردند. یک کارآزمایی واحد برای بررسی این سوال شناسایی شد که دارای قدرت و توان آزمون کافی نبود. هدف مستقیم پژوهش‌های آینده باید استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در هنگام برداشتن CVC در نوزادانی باشد که در معرض بیشترین خطر عوارض CLABSI ناشی از برداشتن CVC قرار دارند. محققان باید داده‌های مربوط به ایمنی را همانند تاثیر استفاده از آنتی‌بیوتیک و الگوهای مقاومت وارد کنند. احتمالا این تحقیق به بهترین شکل به عنوان بخشی از مجموعه مداخلات مربوط به بهبود کیفیت مراقبت ارائه شده در شبکه‌های نوزادان، انجام خواهد شد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سپسیس با شروع دیرهنگام (late‐onset sepsis) با افزایش نرخ مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان تازه متولد شده و هم‌چنین با پیامدهای تکاملی ضعیف طولانی‌مدت و افزایش مدت بستری و هزینه‌های بیمارستانی همراه است. عفونت جریان خونی مرتبط با خط مرکزی (central line-associated blood stream infection; CLABSI) شایع‌ترین علت سپسیس با شروع دیرهنگام در نوزادان بستری شده در بیمارستان بوده و پیشگیری از CLABSI یکی از اهداف کلیدی در مراقبت نوزادان است. افزایش فراوانی CLABSI در زمان درآوردن کاتترهای ورید مرکزی (central venous catheters; CVCs) گزارش شده و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن کاتتر ممکن است بروز و تاثیر سپسیس با شروع دیرهنگام را در نوزادان آسیب‌پذیر تازه متولد شده کاهش دهد.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و ایمنی استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن کاتتر ورید مرکزی برای کاهش موربیدیتی و مورتالیتی نوزادان تازه متولد شده، به ویژه تاثیرات ناشی از سپسیس با شروع دیرهنگام.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین بدون اعمال محدودیت برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، شماره 3، 2017)؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 6 اپریل 2017)؛ Embase (از 1980 تا 6 اپریل 2017) و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (از 1982 تا 6 اپریل 2017) استفاده کردیم. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی، شبه-تصادفی‌سازی شده، و خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده که در آنها استفاده از هر نوع آنتی‌بیوتیک یا ترکیب آنتی‌بیوتیک‌ها در زمان برداشتن CVC در نوزادان تازه متولد شده در مقایسه با دارونما (placebo)، عدم استفاده از آنتی‌بیوتیک، یا آنتی‌بیوتیک دیگر یا ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌ها در نظر گرفته شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما داده‌ها را با استفاده از روش‌های استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین استخراج کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب کردند، کیفیت آنها را ارزیابی و داده‌ها را از مطالعه وارد شده استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

فقط یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده برای ورود به این تجزیه‌و‌تحلیل واجد شرایط بود. چهل‌وچهار نوزاد از مجموع 88 نوزاد در زمان برداشتن CVC دو دوز از سفازولین (cephazolin) دریافت کردند و با گروه کنترل که در زمان برداشتن CVC آنتی‌بیوتیکی‌ دریافت نکردند، مقایسه شدند. در مقایسه با پنج نوزاد از 44 نوزاد (11%) در گروه کنترل، هیچ نوزادی در گروه مداخله پس از برداشتن CVC مبتلا به سپسیس با شروع دیرهنگام نشد (خطر نسبی (RR): 0.09؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01 تا 1.60). تجویز سفازولین در زمان برداشتن CVC تغییری در نرخ سپسیس با شروع دیرهنگام که دارای اهمیت آماری باشد، ایجاد نکرد و منجر به تفاوت قابل توجهی در هر کدام از پیامدهای از پیش تعیین شده نشد. نویسندگان مرور کیفیت این مطالعه را به علت خطر بالای سوگیری (bias) و عدم دقت، پائین قضاوت کردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information