درآوردن زودهنگام برنامه‌ریزی شده در برابر مدیریت انتظاری کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده از طریق رگ محیطی برای پیشگیری از عفونت در نوزادان تازه متولد شده

سوال مطالعه مروری
آیا درآوردن زودهنگام کاتتر در نوزادان تازه متولد شده با کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده از طریق رگ محیطی در محل، منجر به کاهش خطر عوارض، از جمله عفونت می‌شود؟

پیشینه
عفونت در جریان خون یک عارضه مکرر و آسیب‌زا برای نوزادان تازه متولد شده‌ای است که دارای یک کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده از طریق رگ محیطی هستند (یک لوله پلاستیکی طولانی، باریک، نرم و انعطاف‌پذیر که از طریق پوست به داخل ورید وارد می‌شود و چندین سانتی‌متر در داخل عروق خونی بزرگ نوزاد قرار می‌گیرد؛ به عنوان یک راه ثابت برای دریافت دارو و مواد مغذی). عفونت خون ممکن است موجب مرگ‌ومیر و ناتوانی شود. یک روش بالقوه برای کاهش خطر عفونت و سایر عوارض جدی، برداشتن کاتتر درون تقریبا دو هفته پس از کارگذاری به جای کارگذاری طولانی‌مدت آن، تا زمانی که دیگر مورد نیاز نباشد، است.

ویژگی‌های مطالعه/ نتایج کلیدی
ما هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را نیافتیم که به بررسی این موضوع بپردازد که برداشتن کاتترهای ورید مرکزی از طریق رگ محیطی درون دو هفته، از عفونت یا سایر عوارض در نوزادان تازه متولد شده پیشگیری می‌کند یا خیر.

نتیجه‌گیری‌ها
داده‌های به دست آمده از کارآزمایی برای کمک به پزشکان برای بررسی این معضل بالینی شایع وجود ندارد. با توجه به پتانسیل مزیت و آسیب، ممکن است انجام چنین کارآزمایی ضروری باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های به دست آمده از کارآزمایی برای هدایت کار بالین (راهنمایی اجرای عملی) در رابطه با درآوردن زودهنگام برنامه‌ریزی شده در برابر مدیریت انتظاری PICCها در نوزادان تازه متولد شده وجود ندارد. برای حل عدم قطعیت در مورد مدیریت بهینه این معضل بالینی مهم و شایع، انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده ساده و کاربردی مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مدت زمان استفاده ممکن است یک عامل خطر قابل اصلاح برای عفونت خون مرتبط با کاتتر ورید مرکزی در نوزادان تازه متولد شده باشد. درآوردن زودهنگام برنامه‌ریزی شده کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده از طریق رگ محیطی (peripherally inserted central catheters; PICCs) به عنوان یک استراتژی برای کاهش بروز عفونت و موربیدیتی و مورتالیتی مرتبط با آن توصیه می‌شود.

اهداف: 

تعیین اثربخشی درآوردن زودهنگام برنامه‌ریزی شده PICCها (تا دو هفته پس از کارگذاری) در مقایسه با رویکرد انتظاری یا مدت ثابت طولانی‌تر در پیشگیری از عفونت خون و سایر عوارض در نوزادان تازه متولد شده.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، شماره 4، 2018)؛Ovid MEDLINE؛ Embase؛ Maternity & Infant Care Database و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (تا اپریل 2018) و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و مرورهای پیشین را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که به ارزیابی تاثیر درآوردن زودهنگام برنامه‌ریزی شده کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده از طریق رگ محیطی (PICC) (تا دو هفته پس از کارگذاری) در مقایسه با رویکرد مدیریت انتظاری یا مدت ثابت طولانی‌تر در پیشگیری از عفونت خون و عوارض دیگر در نوزادان تازه متولد شده پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی واجد شرایط بودن کارآزمایی پرداختند. ما به دنبال تجزیه‌و‌تحلیل هرگونه اثر درمان در کارآزمایی‌های مجزا بودیم و خطر نسبی و تفاوت خطر را برای داده‌های دو-حالتی و تفاوت میانگین را برای داده‌های پیوسته، به ترتیب با 95% فواصل اطمینان گزارش کردیم. ما قصد داشتیم از یک مدل اثر-ثابت در متاآنالیزها استفاده کرده و علل بالقوه ناهمگونی را در تجزیه‌و‌تحلیل حساسیت بررسی کنیم. ما به دنبال ارزیابی کیفیت شواهد برای مقایسه اصلی در سطح پیامد با استفاده از روش «درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE)» بودیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی‌ تصادفی‌سازی و کنترل شده واجد شرایط را شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information