نقش پروتئین واکنشی-C برای تشخیص عفونت در نوزادان تازه متولد شده

سوال مطالعه مروری

ما مطالعاتی را مرور کردیم که بررسی کردند اندازه‌گیری سطح خونی پروتئین واکنشی-C؛ (C-reactive protein; CRP)، به تشخیص زودتر عفونت‌های جدی در نوزادان تازه متولد‌ شده کمک می‌کند یا خیر؟

پیشینه

نوزادان تازه متولد شده، به‌خصوص نوزادان پره‌ترم یا بیمار، طی اقامتشان در بخش نوزادان در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های شدید (مانند عفونت‌های جریان خون) قرار دارند. تشخیص قطعی زودهنگام عفونت‌ها، اغلب دشوار است، و گاهی اوقات از آزمایش‌های سریع مانند اندازه‌گیری سطح خونی یک پروتئین که به عفونت پاسخ می‌دهند (CRP نامیده می‌شوند)، برای کمک به تشخیص زودتر استفاده می‌شوند. ما قصد داشتیم شواهد را برای دقت این آزمون ارزیابی کنیم.

ویژگی‌های مطالعه

ما 20 مطالعه را پیدا کردیم که دقت اندازه‌گیری سطح خونی CRP را برای تشخیص عفونت‌ها در نوزادان تازه متولد شده ارزیابی کردند. این مطالعات برای انجام یک تجزیه‌وتحلیل ترکیبی از یافته‌های آن‌ها، به اندازه کافی مشابه بودند.

نتایج اصلی

تجزیه‌و‌تحلیل ترکیبی نشان داد که یک آزمایش CRP مثبت، نوزادان مبتلا به عفونت را از بین 10 مورد، حدودا شش بار به درستی تشخیص داد.

نتیجه‌گیری

اندازه‌گیری سطح خونی CRP برای کمک به تشخیص زودهنگام عفونت در نوزادان تازه متولد شده به اندازه کافی دقیق نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

سطح سرمی C‏RP در ارزیابی اولیه یک نوزاد مشکوک به عفونت دیررس، برای کمک به تشخیص زودهنگام یا انتخاب نوزادان برای انجام بررسی بیشتر یا درمان با عوامل ضد-میکروبی یا سایر مداخلات، بعید است به اندازه کافی دقیق باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت با شروع دیرهنگام، شایع‌ترین عارضه جدی مرتبط با مراقبت بیمارستانی برای نوزادان تازه متولد شده است. از آن‌ جا که تائید تشخیص توسط کشت میکروبیولوژیکی معمولا 24 تا 48 ساعت طول می‌کشد، سطح سرمی مارکر التهابی پروتئین واکنشی-C؛ (C-reactive protein; CRP) که به عنوان بخشی از بررسی اولیه اندازه‌گیری می‌شود، به عنوان یک آزمون سریع کمکی برای هدایت مدیریت در نوزادان مشکوک به عفونت دیررس، استفاده می‌شود.

اهداف: 

تعیین دقت تشخیصی مقادیر CRP سرم در تشخیص عفونت دیررس در نوزادان تازه متولد شده.

روش‌های جست‌وجو: 

ما بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی (MEDLINE؛ Embase و Science Citation Index تا سپتامبر 2017)، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، مطالعات مروری قبلی و فهرست منابع مقالات بازیابی‌ شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات کوهورت و مقطعی را وارد کردیم که دقت تشخیصی سطوح CRP سرم را برای تشخیص عفونت دیررس (که بیش‌ از 72 ساعت پس از تولد رخ می‌دهد) در نوزادان تازه متولد شده بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن مطالعات را برای ورود ارزیابی کرده، کیفیت روش‌شناسی مطالعات وارد شده را بررسی کرده، و داده‌ها را برای برآورد دقت تشخیص با استفاده از مدل‌های خلاصه سلسله مراتبی مشخصه عملکرد گیرنده (hierarchical summary receiver operating characteristic; HSROC)، استخراج کردند. ناهمگونی را به وسیله بررسی تغییر پذیری برآوردهای مطالعه و هم‌پوشانی 95% فاصله اطمینان (CI) در نمودارهای انباشت (forest plot) حساسیت و ویژگی ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

این جست‌وجو 20 مطالعه (1615 نوزاد) را شناسایی کرد. اغلب آنها، مطالعات کوهورت آینده‌نگر، تک-‌مرکزی و کوچک بودند که در واحدهای نوزادی در کشورهایی با درآمد بالا یا متوسط از اواخر دهه 1990 انجام شدند. خطر سوگیری (bias) در مطالعات وارد‌ شده، با ارزیابی مستقل از آزمون‌های شاخص و مرجع، عموما پائین بود. اغلب مطالعات از یک سطح آستانه از پیش تعیین‌ شده CRP سرم به عنوان تعریفی از تست شاخص «مثبت» (سطح نقطه برش معمول بین 5 میلی‌گرم/لیتر و 10 میلی‌گرم/لیتر) و کشت یک میکروارگانیسم پاتوژنیک از خون به عنوان استاندارد مرجع، استفاده کردند.

با در نظر گرفتن میانه (median) ویژگی (0.74)، حساسیت معادل 0.62 (95% CI؛ 0.50 تا 0.73) بود. ناهمگونی در نمودارهای انباشت آشکار بود، اما امکان تجزیه‌وتحلیل زیرگروهی یا متارگرسیون براساس سنین بارداری، انواع عفونت، یا انواع میکروارگانیسم‌های عفونت‌زا وجود نداشت. متغیرهای کمکی (covariate) برای بررسی اینکه مطالعات از یک آستانه از پیش‌‎ تعریف ‌شده‌ای استفاده کردند یا خیر، و اینکه مطالعات از یک حد آستانه استاندارد بین 5 میلی‌گرم/لیتر و 10 میلی‌گرم/لیتر بهره بردند یا خیر، از نظر آماری معنی‌دار نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information