آیا ژن‌های افراد بر چگونگی تاثیر داروهایی که می‌توانند به افراد برای ترک سیگار کمک کنند، تاثیر می‌گذارد؟

این مرور مسترد شده است.

دلیل برای مستردشدن و نسخه‌های پیشین آرشیو شده‌اند و از طریق یادداشت استرداد در کتابخانه کاکرین قابل دسترسی هستند.