پایش دی‌اکسید کربن از راه پوست برای پیشگیری از مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان

سوال مطالعه مروری. ما شواهد مربوط به تاثیرات شیوه‌های گوناگون پایش دی‌اکسید کربن (CO2) را در نوزادان مرور کردیم. آیا استفاده از پایش CO2 از راه پوست باعث بهبود بقا و سایر پیامدهای مهم در نوزادان تازه متولد شده می‌شود؟

پیشینه اندازه‌گیری CO2 یک پروسیجر بسیار مهم است، چرا که مقادیر غیر-طبیعی CO2 می‌تواند تاثیرات منفی در نوزادان تازه متولد شده بیمار داشته باشد. سه شیوه مهم برای بررسی CO2 وجود دارد: از طریق گازهای شریانی، از طریق هوای دفع شده از بدن و از طریق پوست، یعنی ترانس‌کوتانئوس. این شیوه آخر حداقل تهاجم را دارد و اجازه پایش مداوم را می‌دهد. شواهد تا نوامبر 2015 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه و نتایج. هیچ مطالعه‌ای در این مرور وارد نشد و هیچ مطالعه در حال انجامی نیز شناسایی نشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی برای توصیه یا رد کردن پایش CO2 از راه پوست در نوزادان وجود نداشت. به مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب و با توان آزمون کافی برای بررسی اثربخشی و بی‌خطری پایش CO2 از راه پوست در نوزادان نیاز است

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اندازه‌گیری دی‌اکسید کربن (CO2) یک ارزیابی مهم در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادی (NICU) است، چرا که هم مقادیر بالا و هم مقادیر پائین CO2 ممکن است تاثیرات منفی بر مورتالیتی و موربیدیتی نوزادان داشته باشد. درست است که اندازه‌گیری CO2 در گازهای خون شریانی صحیح‌ترین راه اندازه‌گیری میزان دی‌اکسید کربن (CO2) است، اما این کار به نمونه خون نیاز دارد و نمی‌تواند پایش مستمر دی‌اکسید کربن (CO2) را نشان بدهد.

اهداف: 

ارزیابی اینکه استفاده از پایش مداوم CO2 از راه پوست (tcCO2) در نوزادان باعث کاهش میزان مورتالیتی و بهبود پیامدهای کوتاه-مدت و طولانی-مدت تنفسی و تکامل سیستم عصبی می‌شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از راهبرد استاندارد جست‌وجوی گروه مرور نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی زیر استفاده کردیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 11؛ 2015)، MEDLINE از طریق PubMed (از 1966 تا 1 نوامبر 2015)؛ EMBASE (از 1980 تا 1 نوامبر 2015)، و CINAHL (از 1982 تا 1 نوامبر 2015). همین‌طور بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‏‌های شبه-تصادفی‏‌سازی‏ شده هم جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، شبه-تصادفی‌سازی شده و کارآزمایی‌های خوشه‌ای تصادفی‌سازی و کنترل شده که به مقایسه استراتژی‌های مختلف پایش tcCO2 در نوزادان تازه متولد شده پرداختند. سه مقایسه مد نظر قرار گرفت که عبارت بودند از پایش مدام tcCO2 در برابر 1) هر شیوه منقطع برای اندازه‌گیری CO2؛ 2) سایر شیوه‌های پایش مداوم CO2 و 3) با یا بدون پایش منقطع CO2.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما از شیوه‌های استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین استفاده کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات مشخص شده از طریق راهبرد جست‌وجو را برای ورود بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

حاصل راهبرد جست‌وجوی ما 106 منبع بود. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم تمام منابع‌ را برای ورود بررسی کردند. ما هیچ مطالعه کاملی برای ورود پیدا نکردیم، کارآزمایی در حال انجام نیز نیافتیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information