ناشتایی برای ایجاد هموستاز در کودکان مبتلا به خونریزی دستگاه گوارشی

سوال مطالعه مروری

تعیین تاثیرات و بی‌خطری (safety) ناشتایی برای ایجاد هموستاز در خونریزی گوارشی در کودکان.

پیشینه

خونریزی گوارشی به از دست دادن خون از هر ناحیه‌ای از دستگاه گوارش اشاره دارد. اگر محل خونریزی در نزدیکی لیگامان تریتز (Treitz) (عضله‌ای که از محل اتصال دوازدهه و ژژنوم به دیافراگم امتداد یافته است) باشد، آن را خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی می‌نامند. اگر محل خونریزی دور از لیگامان تریتز باشد، به آن خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی می‌گویند. افرادی که مقدار کمی خون از دست دادند، ممکن است نشانه‌ای نداشته باشند، اما با شدت گرفتن خونریزی شاهد استفراغ خونی یا وجود خون در مدفوع می‌شوند. خونریزی خفیف و مزمن از دستگاه گوارش می‌تواند به کم‌خونی منجر شود و خستگی یا رنگ‌پریدگی را به همراه داشته باشد؛ خونریزی شدید و حاد از دستگاه گوارش ممکن است زندگی را تهدید کند.

خونریزی گوارشی در کودکان دو سناریو دارد. سناریوی نخست، حضور در بخش اورژانس به دلیل شکایت از وجود نشانه‌ای از بیماری‌هایی مانند زخم، گاستریت، پارگی مالوری ـ ویس (Mallory-Weiss)، فیشر آنورکتال، کولیت آلرژیک، کولیت عفونی، درهم‌تو‌رفتگی روده (intussusception)، پورپورای هنوخ-شوئن‌لاین (Henoch-Schönlein Purpura)، و دیورتیکولوم مکل (Meckel's diverticulum)، است. سناریوی دوم، در کودکان به شدت بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه رخ داده و علت آن گاستروپاتی ناشی از استرس است. بروز سناریوی اول به خوبی ثابت نشده، اما در خصوص سناریوی دوم، موارد فراوانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه اطفال دیده می‌شود. علت خونریزی دستگاه گوارش هر چه باشد، باور بر این است که ناشتا بودن ضروری است، به دلیل این ترس که غذا خوردن ممکن است باعث تاثیرگذاری بر ایجاد هموستاز یا تشدید خونریزی شود.

ویژگی‌های مطالعه

EBM Reviews را جست‌وجو کردیم که عبارت بودند از: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (می 2016)؛ Ovid MEDLINE(R) (1946 تا 3 می 2016)؛ EMBASE (1980 تا هفته 18 سال 2016)، بانک اطلاعاتی زیست‌پزشکی چین (CBM) (1978 تا 3 می 2016)، زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure; CNKI) (1979 تا 3 می 2016)، بانک اطلاعاتی VIP (1989 تا 4 می 2016) و Wanfang Data (1990 تا 4 می 2016). از هیچ محدودیتی در زمینه زبان نگارش یا محیط انجام مطالعه استفاده نکرده و جست‌وجوهای CNKI و Wanfang Data را محدود به حوزه پزشکی کردیم.

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده یا شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را نیافتیم که اطلاعاتی را درباره تاثیرات و بی‌خطری ناشتایی برای ایجاد هموستاز در کودکان مبتلا به خونریزی گوارشی ارائه داده باشند.

نتایج کلیدی

به منظور مقایسه تاثیرات و بی‌خطری غذا نخوردن و غذا خوردن برای ایجاد هموستاز در کودکان مبتلا به خونریزی دستگاه گوارشی، به‌خصوص برای کودکان به شدت بدحال که در معرض خطر بالای خونریزی دستگاه گوارش هستند، انجام مطالعه تصادفی‌سازی شده ضرورت دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از RCTها یا شبه-RCTها برای حمایت یا رد اقدام به نخوردن غذا برای ایجاد هموستاز در کودکان مبتلا به خونریزی گوارشی در دسترس نیست.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

خونریزی گوارشی به از دست دادن خون از هر ناحیه‌ای از دستگاه گوارش اشاره دارد. در عملکرد بالینی اطفال، این نوع خونریزی معمولا شکایت کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس از نشانه‌های بیماری‌هایی مانند زخم، واریس معده یا مری، گاستریت، پارگی مالوری‌-ویس (Mallory-Weiss)، فیشر آنورکتال، کولیت آلرژیک، کولیت عفونی، درهم‌تو‌رفتگی روده (intussusception)، پورپورای هنوخ-شوئن‌لاین (Henoch-Schönlein Purpura)، و دیورتیکولوم مکل (Meckel's diverticulum) است؛ این عارضه هم‌چنین در کودکان به شدت بدحال که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، بروز بالایی دارد که به دلیل گاستروپاتی‌های ناشی از استرس ایجاد می‌شود. علت خونریزی دستگاه گوارش هرچه باشد، مهم نیست بلکه باور بر این است که اعمال ناشتایی ضروری است، به دلیل این ترس که خوردن غذا ممکن است باعث تاثیرگذاری بر هموستاز یا تشدید خونریزی شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات و بی‌خطری (safety) ناشتایی برای ایجاد هموستاز در خونریزی دستگاه گوارش در کودکان.

روش‌های جست‌وجو: 

EBM Reviews را جست‌وجو کردیم که عبارت بودند از: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (می 2016)؛ Ovid MEDLINE(R) (1946 تا 3 می 2016)؛ EMBASE (1980 تا هفته 18 سال 2016)، بانک اطلاعاتی زیست‌پزشکی چین (Chinese Biomedical Database; CBM) (1978 تا 3 می 2016)، زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure; CNKI) (1979 تا 3 می 2016)، بانک اطلاعاتی VIP (1989 تا 4 می 2016) و Wanfang Data (1990 تا 4 می 2016). از هیچ محدودیتی در زمینه زبان نگارش یا محیط انجام مطالعه استفاده نکرده و جست‌وجوهای CNKI و Wanfang Data را محدود به حوزه پزشکی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) یا شبه-RCTهایی که در آنها خوردن و نخوردن غذا در کودکان مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش مقایسه شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج حاصل از جست‌وجوی انجام شده را در متون علمی غربالگری کردند؛ هیچ مورد اختلافی وجود نداشت.

نتایج اصلی: 

RCTها یا شبه-RCTهایی را شناسایی نکردیم که تاثیرات و بی‌خطری خوردن و نخوردن غذا را برای ایجاد هموستاز در کودکان مبتلا به خونریزی گوارشی مقایسه کرده باشند. هیچ مطالعه‌ای طبق‌ معیارهای مورد نظر برای این مرور انجام نشده بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information