ساکشن راه هوایی برای نوزادان تازه متولد شده در هنگام تولد

سوال مطالعه مروری: آیا ساکشن اوروفارنژیال/نازوفارنژیال راه‌های هوایی نوزادان تازه متولد شده در مقایسه با عدم ساکشن، تاثیری بر مورتالیتی و موربیدیتی با و بدون مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم دارد؟

پیشینه: مرحله گذر از جنین به نوزاد، مشتمل بر تخلیه مایع ریه و انبساط ریه‌ها با هوا است. به‌طور مرسوم ساکشن اورو/نازوفارنژیال موقع تولد، معمولا برای خالی کردن مایعات در نوزادان سرحال در هنگام تولد استفاده می‌شود. با آنکه ساکشن اورو/نازوفارنژیال راه هوایی می‌تواند در تخلیه راه هوایی بلافاصله پس از تولد موفق باشد، این پروسیجر می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد که ممکن است مهم‌تر از مزایای احتمالی ساکشن اورو/نازوفارنژیال باشد. این مرور، تاثیر ساکشن اورو/نازوفارنژیال را در برابر عدم ساکشن بررسی کرده بود.

ویژگی‌های مطالعه: هشت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده که 4011 نوزاد تازه به دنیا آمده را ثبت‌نام کرده بودند، معیارهای ورود ما را داشتند.

نتایج: شواهد موجود کنونی، ساکشن کردن را به عنوان درمانی سودمند برای نوزادان ترم سالم، نه تایید و نه رد می‌کنند و نیاز به مطالعات با کیفیت بیشتر درباره نوزادان ترم و پره‌ترم وجود دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد موجود کنونی، مزایا یا آسیب‌های ساکشن اورو/نازوفارنژیال را نسبت به عدم ساکشن تایید یا رد نمی‌کنند. نیاز به مطالعات با کیفیت بالای بیشتری درباره نوزادان پره‌ترم یا ترم تازه متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم غلیظ وجود دارد. مطالعات باید تاثیرات طولانی‌مدتی مانند پیامدهای تکامل سیستم عصبی را بررسی کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ساکشن اورو/نازوفارنژیال (oro/nasopharyngeal suction)، روشی است که برای تخلیه ترشحات از اوروفارنکس (oropharynx) و نازوفارنکس (nasopharynx) به وسیله اعمال فشار منفی از طریق یک کاتتر ساکشن یا پوآر (bulb syringe) استفاده می‌شود. به‌طور مرسوم ساکشن اورو/نازوفارنژیال موقع تولد، معمولا برای خارج سازی سریع مایع از اوروفارنکس و نازوفارنکس در نوزادان سر‌حال (vigorous) و غیر-سر‌حال استفاده می‌شود. نگرانی‌های مرتبط با عوارض جانبی گزارش شده از ساکشن اورو/نازوفارنژیال، منجر به یک مرور عملکردی شد و ساکشن اورو/نازوفارنژیال دیگر برای نوزادان سرحال توصیه نمی‌شود. با این حال، مهم است که بدانیم هیچ مزیت یا آسیب آشکاری برای نوزادانی که راه هوایی اورو/نازوفارنژیال آنها ساکشن شده‌، در مقایسه با نوزادانی که ساکشن نشده‌اند، وجود دارد یا خیر.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر ساکشن اوروفارنژیال/نازوفارنژیال معمول در مقایسه با عدم ساکشن بر مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان تازه متولد شده.

روش‌های جست‌وجو: 

برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین ( CENTRAL؛ شماره 3؛ 2016)؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 18 اپریل 2016)؛ Embase (از 1980 تا 18 اپریل 2016) و CINAHL (از 1982 تا 18 اپریل 2016)، از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین استفاده کردیم. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-‌تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی، شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های خوشه‌ای تصادفی‌سازی شده که تاثیر ساکشن اوروفارنژیال/نازوفارنژیال معمول را در مقایسه با عدم ساکشن بر مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان تازه متولد شده با و بدون مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم (meconium-stained amniotic fluid) ارزیابی کرده باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور، داده‌های مربوط به پیامد‌های بالینی شامل مورتالیتی، نیاز به احیا، بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، نمره آپگار دقیقه پنجم (five minute Apgar score)، اپیزود‌های آپنه (apnoea) و طول بستری در بیمارستان را از گزارش‌های کارآزمایی‌های بالینی استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

هشت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده، معیارهای ورود به مرور را داشتند ولی فقط شامل نوزادان ترم بودند (n = 4011). پنج مطالعه، نوزادان بدون دیسترس جنینی (fetal distress) و دارای مایع آمنیوتیک شفاف را وارد کرده بودند، یک مطالعه بزرگ، نوزادان سر‌حال را با مایع آمنیوتیک شفاف یا آغشته به مکونیوم برگزیده بود و دو مطالعه بزرگ، شامل نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم رقیق یا غلیظ بودند. در مجموع، هیچ تفاوت معناداری بین ساکشن اورو/نازوفارنژیال و عدم ساکشن اورو/نازوفارنژیال برای تمام پیامدهای گزارش شده وجود نداشت: مورتالیتی (RR معمولی: 2.29؛ 95% CI؛ 0.94 تا 5.53؛ RD معمولی: 0.01؛ 95% CI؛ 0.00- تا 0.01؛ I2 = 0%؛ 2 مطالعه؛ 3023 شرکت‌کننده)، نیاز به احیا (RR معمولی: 0.85؛ 95% CI؛ 0.69 تا 1.06؛ RD معمولی: 0.01-؛ 95% CI؛ 0.03- تا 0.00؛ I2 = 0%؛ 5 مطالعه؛ 3791 شرکت‌کننده)، بستری در NICU (RR معمولی: 0.82؛ 95% CI؛ 0.62 تا 1.08؛ RD معمولی: 0.03-؛ 95% CI؛ 0.08- تا 0.01؛ I2 = 27%؛ 2 مطالعه؛ 997 شرکت‌کننده) و نمرات آپگار دقیقه پنج (MD: -0.03؛ 95% CI؛ 0.08- تا 0.02؛ I2 تخمین زده نشده بود؛ 3 مطالعه؛ 330 شرکت‌کننده).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information