مزایای معیارهای گزارش‌شده توسط بیمار از سلامت و بهزیستی (well-being) در مقابل پیگیری مرسوم پس از درمان سرطان زنان

پیشینه

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. روش مرسوم پیگیری عبارت است از مراجعه‌های متعدد به بیمارستان برای بررسی اینکه سرطان عود کرده یا خیر. این روش ممکن است باعث ایجاد اضطراب میان بیماران شده و هزینه-اثربخشی آن مورد تردید است. پزشکان و بیماران به دنبال رویکردهای جایگزین برای این روش هستند؛ از آنجا که بیشتر عودها نشانه دارند، پیگیری بیماران پس از درمان سرطان زنان ممکن است با معیارهای پیامد مربوط به بیمار (PROMs) به جای ویزیت‌های معمول پیگیری انجام شود. PROMها یک اصطلاح کلی است که طیف وسیعی را از انواع بالقوه اندازه‌گیری در بر می‌گیرند، اما به‌طور خاص برای اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده توسط بیمار از سلامت و بهزیستی (well-being) خود استفاده می‌شود. استفاده از PROMها به عنوان جایگزینی برای پیگیری ممکن است مزایای روان‌شناختی زیادی برای بیمار و هزینه-منفعت برای سیستم مراقبت سلامت داشته باشد. در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که مشخص کند PROM‌ها برای کمک به زنان برای داشتن زندگی طولانی‌تر و بهتر پس از ابتلا به سرطان زنان به جای ویزیت‌های پیگیری، بهتر هستند یا بدتر. هم‌چنین مشخص نیست که PROM‌ها از نظر رضایت بیمار یا کیفیت زندگی مفید هستند یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

جست‌وجوی جامعی را در متون علمی برای شناسایی مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده انجام دادیم که PROMها را با پیگیری‌های معمول مقایسه کردند.

یافته‌های کلیدی

هیچ مطالعه مناسبی برای گنجاندن در مرور ما یافت نشد. این امر نیاز به انجام مطالعاتی را با کیفیت خوب برجسته می‌کند که به مقایسه PROMها با پیگیری استاندارد بپردازند. شواهدی از مطالعاتی با قدرت کافی و با خطر پائین سوگیری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد PROM‌ها برای پیگیری پس از درمان سرطان زنان پیدا نکردیم. برای مقایسه روش‌های درمانی و ارتقای دانش فعلی، در حالت ایده‌آل، انجام RCTهایی که از نوع مطالعات چند-مرکزی یا چند-ملیتی یا هر دو باشند، یا مطالعات غیر-تصادفی‌سازی شده با طراحی خوب که از تجزیه‌وتحلیل چند-متغیره برای تعدیل عدم-تعادل‌های وضعیت پایه استفاده کنند، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرطان یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. درمان سرطان زنان پتانسیل زیادی را برای تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی (QoL) بیماران دارد. معیارهای پیامد گزارش‌شده توسط بیمار (patient-reported outcome measures; PROMs) یک اصطلاح کلی است که طیف وسیعی را از انواع بالقوه اندازه‌گیری در بر می‌گیرد، اما به‌طور خاص برای اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده توسط بیمار از سلامت و بهزیستی (well-being) خود استفاده می‌شود. استفاده از پرسشنامه‌های QoL و اختصاصی سرطان به‌عنوان جایگزینی برای پیگیری ممکن است منافع روان‌شناختی زیادی برای بیمار و هزینه-اثربخشی برای سیستم مراقبت‌های سلامت داشته باشد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی PROMs به عنوان جایگزینی برای پیگیری معمول زنان پس از درمان سرطان‌های زنان به منظور شناسایی عود، تاثیر بر بقای کلی و ارزیابی مزیت آن برای مسائل روانی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE و EMBASE را تا نوامبر 2012 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده‌های جلسات علمی و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و غیر-RCTها با گروه‌های مقایسه هم‌زمان (با کیفیت مناسب که از تعدیل آماری برای ترکیب موارد پایه با استفاده از تحلیل‌های چند-متغیره استفاده کردند) جست‌وجو کردیم که پرسش‌نامه‌های PROM یا QoL را در مقابل پیگیری مرسوم با ویزیت‌های متعدد در بیمارستان پس از درمان سرطان‌های زنان مقایسه کردند. مطالعاتی در آنالیز گنجانده شدند که شامل زنانی بودند که PROMها را در فواصل زمانی تکمیل کرده و نتایج را برای ارزیابی توسط تیم مراقبت از سرطان یا مصاحبه‌های ساختار-یافته از زنان در طول پیگیری‌شان ارسال کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم این موضوع را ارزیابی کردند که مطالعات بالقوه مرتبط معیار‌های ورود را داشتند یا خیر. هیچ کارآزمایی‌ای را پیدا نکردیم و بنابراین، هیچ داده‌ای را تجزیه‌وتحلیل نکردیم.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 2524 منبع منحصربه‌فرد را شناسایی کرد، که همگی حذف شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information