تجویز آنتی‌بیوتیک برای پیشگیری از بروز عفونت پس از جراحی فک

بسیاری از افراد هر سال برای اصلاح ناهنجاری‌های صورت تحت جراحی فک قرار می‌گیرند. در حالی که خطر عفونت پس از جراحی ذکر شده، در مورد اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها برای پیشگیری از بروز عفونت تا چه اندازه مفید هستند و نوع و دوز آنها چه باید باشند، هیچ توافقی حاصل نشده است.

جست‌وجوی جامعی را برای یافتن مطالعات در مورد این موضوع انجام دادیم. داده‌ها را از تمام مطالعاتی که به این سوال پرداختند، جمع‌آوری و خلاصه کردیم تا مشخص شود آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند از بروز عفونت پس از جراحی پیشگیری کنند یا خیر، این درمان اثرات نامطلوبی دارد یا خیر، تعداد روزهایی را که بیماران باید در بیمارستان بستری باشند، کاهش می‌دهند یا خیر، و به‌طور کلی وضعیت سلامت را بهبود می‌بخشند یا خیر.

تعداد 11 مطالعه را یافتیم. به‌طور کلی، آنتی‌بیوتیک‌های طولانی‌مدت خطر ابتلا به SSI را کاهش می‌دهند، و در مورد تاثیرات دریافت یک دوز آنتی‌بیوتیک پیش از جراحی در مقابل آنتی‌بیوتیک‌های کوتاه‌مدت تردید وجود دارد. در این مطالعات عوارض جانبی آنتی‌بیوتیک‌ها بررسی نشدند، اما در مطالعاتی که عوارض جانبی بررسی شد، هیچ موردی مشاهده نشد. هیچ یک از دیگر تاثیرات مورد نظر پزشکان یا بیماران در مطالعات اندازه‌گیری نشدند، و اطلاعات برای نشان دادن اینکه هر آنتی‌بیوتیک منفرد بهتر از هر آنتی‌بیوتیک دیگری است یا خیر، کافی نبود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای افرادی که تحت جراحی ارتوگناتیک قرار می‌گیرند، پروفیلاکسی طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیکی در مقایسه با پروفیلاکسی کوتاه‌مدت آن، خطر ابتلا به SSI را کاهش می‌دهد و در مورد اینکه پروفیلاکسی کوتاه‌مدت آنتی‌بیوتیکی خطر SSI را نسبت به یک دوز منفرد آنتی‌بیوتیک‌های پروفیلاکتیک پیش از جراحی کاهش می‌دهد یا خیر، عدم اطمینان وجود دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

جراحی ارتوگناتیک (orthognathic surgery; OS) اصطلاحی است که به بسیاری از تکنیک‌های جراحی انتخابی برای اصلاح بدشکلی صورت؛ مال‌اکلوژن (malocclusion) مرتبط و اختلالات عملکردی مربوط به سیستم استوماتوگناتیک (stomatognathic system)، اشاره دارد. در حالی که چنین جراحی تحت عنوان «clean-contaminated» طبقه‌بندی می‌شود، سودمندی و مناسب‌ترین رژیم برای پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی در این بیماران همچنان مورد بحث است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی در پیشگیری از ابتلا به عفونت محل جراحی (surgical site infection; SSI) در افراد تحت جراحی ارتوگناتیک.

روش‌های جست‌وجو: 

در ماه جون 2014، پایگاه ثبت تخصصی گروه زخم‌ها در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین )؛ Ovid MEDLINE؛ Ovid MEDLINE (In-Process & Other Non-Indexed Citations)؛ Ovid EMBASE؛ و EBSCO CINAHL را جست‌وجو کردیم. همچنین Google Scholar را جست‌وجو کرده و جست‌وجوهای دستی را در مجلات مرتبط با موضوع، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بالقوه وارد شده، انجام دادیم. جست‌وجو و انتخاب مطالعه را بر اساس زبان انتشار، تاریخ انتشار یا محیط انجام مطالعه محدود نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را شامل افرادی که تحت جراحی ارتوگناتیک قرار داشته و یک رژیم پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی را با هر رژیم درمانی دیگر یا دارونما مقایسه کردند، وارد کردیم. پیامد اولیه SSI بود، و پیامدهای ثانویه عبارت بودند از عفونت‌های سیستمیک، عوارض جانبی، مدت بستری در بیمارستان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت. دو نویسنده مرور، مستقل از هم، مقالات را غربالگری کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها توسط دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم خلاصه شده، و توافق‌ها بررسی شدند. خطر سوگیری (bias) با استفاده از ابزار «خطر سوگیری» کاکرین، ارزیابی شد. رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی به صورت پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی پیش از جراحی (یک دوز پیش از جراحی)، کوتاه‌مدت (قبل یا حین جراحی و/یا در همان روز جراحی) و طولانی‌مدت (قبل یا حین جراحی و بیش از یک روز پس از جراحی) طبقه‌بندی شدند. در صورت امکان، متاآنالیز اثرات تصادفی (random-effect) با استفاده از روش‌های واریانس معکوس (inverse variance) انجام شد. خطر نسبی (RR) و 95% فواصل اطمینان (CIs) مربوط به آن را گزارش می‌کنیم.

نتایج اصلی: 

در مجموع 11 کارآزمایی در این مرور گنجانده شدند. بیشتر مطالعات دارای خطر سوگیری نامشخص بودند که ما را بر آن داشت تا سطح کیفیت شواهد را برای پیامدها کاهش دهیم . هفت مورد از این کارآزمایی‌ها شواهدی را برای مقایسه اصلی و پیامد اولیه ارائه داده و با هم ادغام شدند. به‌طور کلی، پروفیلاکسی طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیکی احتمالا خطر SSI را کاهش می‌دهد (محدوده تاثیر قابل قبول میان 76% تا 0.26% کاهش نسبی SSI با پروفیلاکسی طولانی‌مدت آنتی‌بیوتیکی) (472 شرکت‌کننده؛ RR: 0.42؛ 95% CI؛ 0.24 تا 0.74؛ شواهد با کیفیت متوسط). در مورد تاثیر نسبی آنتی‌بیوتیک‌های کوتاه‌مدت در مقایسه با یک دوز، عدم قطعیت وجود دارد (220 شرکت‌کننده؛ RR: 0.34؛ 95% CI؛ 0.09 تا 1.22؛ شواهد با کیفیت پائین). هیچ گزارشی، عوارض جانبی مرتبط با داروها را در آن کارآزمایی‌هایی که این پیامد را گزارش کردند، توصیف نکرد. هیچ یک از این کارآزمایی‌ها، داده‌های مربوط به دیگر پیامدها را ارزیابی یا گزارش نکردند، و اطلاعات برای نشان دادن اینکه یک آنتی‌بیوتیک خاص بهتر از دیگری است یا خیر، کافی نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information