آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری یا آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی برای تشخیص ناهنجاری‌های عروق خونی در بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزی

ناهنجاری‌های عروق خونی علت اصلی خونریزی در مغز (معروف به خونریزی داخل مغزی) در بزرگسالان جوان به شمار می‌آیند. اگر درمان بتواند از عود خونریزی پیشگیری کند، تشخیص زودهنگام ناهنجاری‌های عروق خونی ممکن است پیامد را بهبود بخشد. این مرور به تست‌های مختلفی که برای شناسایی ناهنجاری‌های عروق خونی در مغز استفاده می‌شوند، پرداخته است. آنژیوگرافی سابتراکشن دیجیتال داخل شریانی (IADSA) تست استاندارد مورد استفاده بوده، و شامل قرار دادن لوله‌ای است که از طریق یک رگ خونی در کشاله ران وارد رگ‌های خونی نزدیک مغز می‌شود. رنگ مستقیما با استفاده از این لوله به رگ‌های خونی مغز تزریق می‌شود. آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری (CTA) و آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی (MRA) تست‌های جدیدتری هستند که ممکن است بدون هیچ گونه تزریق (MRA) یا فقط از طریق تزریق به بازو (CTA و MRA) انجام شوند. این مرور صحت CTA یا MRA یا هر دو را در مقایسه با IADSA پس از خونریزی داخل مغزی بررسی کرد. هشت مطالعه (شامل 526 شرکت‌کننده) را پیدا کردیم که CTA را با IADSA و سه مطالعه (شامل 401 شرکت‌کننده) که MRA را با IADSA مقایسه کردند. به نظر می‌رسد هر دو CTA و MRA در مقایسه با IADSA صحت خوبی دارند. با این حال، مطالعات کوچک بوده و در بسیاری از موارد با طراحی خود محدود شدند. انجام تحقیقات بیشتر در مورد صحت، عملی بودن و هزینه‌ها مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به نظر می‌رسد انجام CTA و MRA به دنبال ICH حساسیت و ویژگی خوبی برای تشخیص ناهنجاری‌های عروقی داخل جمجمه‌ای داشته باشند، اگرچه چندین مطالعه واردشده دارای کاستی‌های روش‌شناسی (طراحی‌های گذشته‌نگر و به‌طور خاص سوگیری تایید نسبی) بودند که ممکن است صحت تست را افزایش دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ناهنجاری‌های عروقی داخل جمجمه (ناهنجاری‌ها/فیستول‌های شریانی‌وریدی مغز یا پیال (pial)/دورال (dural) و آنوریسم) علت اصلی خونریزی داخل مغزی (intracerebral haemorrhage; ICH) را در بزرگسالان جوان تشکیل می‌دهند. اگر درمان بتواند از عود ICH پیشگیری کند، شناسایی زودهنگام ناهنجاری عروقی داخل جمجمه ممکن است پیامد نهایی را بهبود بخشد. آنژیوگرافی سابتراکشن دیجیتال داخل شریانی (intra-arterial digital subtraction angiography; IADSA) با کاتتر استاندارد مرجع برای تشخیص ناهنجاری عروقی داخل جمجمه‌ای به عنوان علت ICH در نظر گرفته می‌شود. آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری (computed tomography angiography; CTA) و آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی (magnetic resonance angiography; MRA) نسبت به IADSA کمتر تهاجمی هستند و ممکن است برای شناسایی برخی از علل ICH دقیق باشند.

اهداف: 

ارزیابی صحت (accuracy) تست تشخیصی CTA و MRA در مقابل IADSA برای تشخیص ناهنجاری‌های عروقی داخل جمجمه به عنوان علت بروز ICH.

روش‌های جست‌وجو: 

MEDLINE (1948 تا آگوست 2013)؛ EMBASE (1980 تا آگوست 2013)؛ MEDION (آگوست 2013)؛ Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE؛ آگوست 2013)، Health Technology Assessment Database (HTA؛ آگوست 2013)، ClinicalTrials.gov (آگوست 2013)، و WHO ICTRP (پورتفولیو پایگاه ثبت بین‌المللی کارآزمایی‌های بالینی؛ آگوست 2013) را جست‌وجو کردیم. همچنین جست‌وجو در استنادات را برای ردیابی رو به جلو در مقالات مرتبط در Google Scholar (http://scholar.google.com/) انجام داده، کتاب‌شناختی‌ها (bibliography) را غربالگری کرده، و برای شناسایی مطالعات بیشتر با نویسندگان تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را انتخاب کردیم که داده‌هایی را گزارش کردند که می‌توانستند برای ایجاد جداول احتمالی برای مقایسه CTA یا MRA، یا هر دو، با IADSA در همان بیماران برای تشخیص ناهنجاری‌های عروقی داخل جمجمه به دنبال ICH استفاده شوند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده (CBJ و RA-SS) به‌طور مستقل از هم داده‌های مربوط به ویژگی‌های مطالعه و معیارهای صحت تست را استخراج کردند. دو نویسنده (CBJ و PMW) به‌طور مستقل از هم داده‌های مربوط به ویژگی‌های آزمون را استخراج کردند. در مطالعات با استفاده از استانداردهای مرجع چندگانه، داده‌های محدود به زیرگروه تحت IADSA را به دست آوردیم. داده‌ها را با استفاده از مدل دو متغیره (bivariate model) ترکیب کردیم. نمودار انباشت (forest plot) حساسیت (sensitivity) و ویژگی (specificity) CTA و MRA را تولید کرده و نمودار خلاصه ویژگی عملکرد گیرنده (summary receiver operating characteristic; SROC) را ایجاد کردیم.

نتایج اصلی: 

هفت مطالعه (927 شرکت‌کننده) با معیارهای ما برای ورود مطابقت داشتند. هشت مطالعه CTA را با IADSA (526 شرکت‌کننده) و سه مطالعه MRA را با IADSA (401 شرکت‌کننده) مقایسه کردند. کیفیت روش‌شناسی (methodology) به‌طور قابل‌ توجهی بین مطالعات متفاوت بود، با سوگیری تایید نسبی (partial verification bias) در 7/11 (64%) و طراحی‌های گذشته‌نگر در 5/10 (50%). در مطالعات CTA، برآورد تجمعی حساسیت معادل 0.95 (95% فاصله اطمینان (CI): 0.90 تا 0.97) و ویژگی برابر با 0.99 (95% CI؛ 0.95 تا 1.00) به دست آمد. نتایج در آنالیز حساسیت که در آن فقط مطالعات بیماران بزرگسال (≥ 16 سال) گنجانده شدند، قوی باقی ماندند. در مطالعات MRA، برآورد تجمعی حساسیت برابر با 0.98 (95% CI؛ 0.80 تا 1.00) و ویژگی معادل 0.99 (95% CI؛ 0.97 تا 1.00) بود. مقایسه غیرمستقیم CTA و MRA با استفاده از یک مدل دو متغیره که نوع آزمایش را به عنوان یکی از پارامترها در خود جای داد، نتوانست تفاوت آماری معنی‌داری را در حساسیت یا ویژگی میان دو روش تصویربرداری نشان دهد (P = 0.6).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information